ZUTIK! 62

Iraultzakin burgeseri abertzaleak duen zer ikusia

Euskera Castellano

 

 

Gaur argitaratzen dugu oso osorik espetxean dagozen gure burruka-lagunak biali diguten idazian hau; karzelan egon arren, herriaren gudan parte harizen bait dute.

Bai idazian honek, eta bai Burgos'tik idatzi zuten kartak (Karta honetaz: bere ¡deologiaren planteamendu jeneralaz ados gaude, personarekiko kritika alde batera utziaz), gaur gure ekintzan daramazgun hiru puntuetatik batzueri argi haundia ematen die:

1) euskaldun tangueen klase eta nazio interesak zaintzeko erakunde baten beharra;

2) euskal erakunde iraultzale honek beste indar eta klase herrikoi euskaldunekin daukan egitekoa (F.N.L.V.);

3) Espaniako eta Frantziako oligarkiak zaípaltzen ditun herriekin egin behar ditugun « alianza anti-oligarkikoak ».

 

IRAULTZAKIN BURGESERI ABERTZALEAK DUEN ZER IKUSIA

 

1) iraultza bidea Euskadin klase burrukaoro aldetik;

2) Euskal iraultza burruka abertzale aldetik ;


3) F.L.N. proletargoaren klase interes bereziak.


4) Bukaera.

«Kondairan ez da iraultzarik izan, zuzent zen zion alderdiak okerreko bidea jarraitu duenan... gure egiazko lagunekin elkartzeko eta egiazko arerioei jotzeko... gure egiazko lagunak eta egiazko arerioak bereitzteko gauza izan behar gera.»

Idazian hontan batera heldu zaizkigun hiru lan hauek aztertzen ditugu: «El abertzalismo y la coyuntura actual», «F.N.V.», eta «Programa del F.N.V. ». ,

Lehengo, igezko abenduan Burgosko epaiketa zela-ta gerta zenez ikaskaiak ateratzen saiatzen da eta horren ondorio, jarra! behar dugun bidea eratu.

Bigarrenean. — lehenengoen zatia dirudi — Burgos’ko epaiketaren atzetik F.N.V. eratzeko kanpaina bat jarraitzeko oso egokia dela dio. Hirugarrena, F.N.V. hau eratzeko programa-gai bat da.

Izenpetu gabe dagoz. baina ez dute ezer. E.T.A.’ren bide ofiziala dela adierazten d u e n i k. Gainera lan baten, militanteok kritikatzeko esaten digu.

« es preciso que, todos lo discutan — el programa —. Que sea un hecho de TODA la organización y no de sus dirigentes (Frente) sobre todo a nivel general es preciso que en cada momento no se abandone el análisis de la realidad y la explicación de ésta al pueblo. No podemos perdernos en las cuestiones concretas y olvidarnos de interpretarla. Pues esto es necesario para poder desarrollar avances revolucionarios. »

(Abertzalismo)

Ados gaude eta asmo hauek gureak egteko biderik orena eztabaida hontan sartzen dela uste dugu.

Gainera kontuan edukl behar dugu idazleak comunista bezela azaltzen direla («Frente» n) eta hune guztietan proletargo interesak defenditz en saiatzen direla. Honek eztabaida malla batean jartzen uzten digu, alegia errealitatearen azterketa marxista-leninistan.

1) IRAULTZA BIDEA EUSKADIN KLASE BURRUKA ORO ALDETIK

Azterketa maxista-leninista baten bereizitasuna, klase Interesak aztertzean datza, halegia, klase interes bat eta bestean artean dagoen etsaigoa garrantzi handiko etsaigo edo aurkatasuna bereizi etsaigo batek dituen trukera edo itxura ezoerdinak; etsaigo baten alde nagusia eta alde morroia, e. a.

Hau dugu bide m.-l. aztertzeko, honela heltzen da proletargoa bere interes materialak eza- gutzera. Eta bere politika eta programa ezagutze hontan oinharritzen ditu.

Orduan, marxista-leninisten programa politikoa ez da lagunak bilatzeko teknika bat, proletargoaren klace interesen egiazko irudia baizik.

Klase burrukak Euskadin dituen tankera bereiziak aztertzen diranean, haietan, arkitzen dira munduko beste tokl batzuetan arkitzen diran zantzuak.

Gizarte kapitalista guztietan proletargoa eta burgeseria interesko etsaiak direla, jakina da. Eaina kapitalismo monopolista bilakatzean etsaigoa ere aldatzen da. Burgeseriaren zati baten interesak monopolizko haremanen kontra jartzen da geroz eta gogorrago.

Sistema kapitalisma guztien oinharrizko etsaigoa ez da deusezten, baina era desberdinaz agertzen da. Proletargoaren eta burgesiaren zati aurreratzailearen arteko klase etsaigeoa bigarren mailan gelditzen da eta lehenengo mailan agertzen dira proletargoak burgesiaren zati aurreratzailearen interés berdina monopolismoaren ekoizpen-haremanen aldatzeko. Hau da, monopolisma aldian etsaigo nagusia eta iraultzako funtsa.

Euskadin aurkltu dlteke etsaigoa klase herrikoi batzuek eta sistema monopolista artean, klase jabetxauna ez da burgesi oroa, oligarkia baizik. Proletargoa eta burgeseriaren zati bat oligarkiaren aurkikoak agertzen dira oligarkiaren jabetza eta berak jarrittako haremanak deusezteko batera doaz ..eres iraule honek elkartzen ditu

Euskadiko klase burrukaren zer hau beste herri batzuetan ere aurkitzen da.

Kapital nonopolismoaren aurkako burruka iraulea herrikoia da eta ez proletargoarena solik. Beraz, Kapitalismo monopolista lurreratzen duen iraultza ez da iraultza Sozialista bat, iraultza Herrihoi bat baizik Proletargoak bere lagunekin egina. Lehengo monopolista haremanen ordez Iraultzak jarritako nerrikoi demokrazia hori soziahsmoaren sortzea da. Halegia, gizarte sozialistaren lehenbiziko era, eta batean kapitalismotik sozialismorako bidea.

Proletargoaren iraultzako helburua, halegia, klase jabetzaduna deuseztu sozialismoa jazotzeko. hune hontan iriultza Herrikoiaren helburuaren era hartzen du, klase jabetzaduna burgeseri oroa ez denez, oligarkia oaizik eta nonen aurka batera jotzen dute proletargoak eta herriko burgeseriak.

Orain kritikatzon ari geran idazlanetan, euskal burgeseriaren zati baten ekintza politikoa Espainiako Estaduaren aurea Burgos'ko epaiketa zelata, esaten da:

«no podemos hacer abstracción y considerar a Monzón y a los suyos abstractamente, fuera « de lo que en estos momentos representan. Que no podemos afirmar que son patriotas nacionalistas de derecha pero de oposición al franquismo y quedarnos tan tranquilos con ese descubrimiento».

Egitan, klase interesak baino sakondu behar dugu. Horrela uste, behintzat. Baina ez da hori egiten idazlan horietan.

Behin ere ez dute aipatzen euskal burges eriaren zati honen eta oligarkiaren Estaduko burrukaren bide materialak. Nola aipatu V Burruka honen izatea ere ukatzen dute-ta. Burgos’ko epaiketa ondoko egoeraz ari dirala, esaten dute: «Ya que el sistema no pueda recuperarla directa mente (...) trata de recuperarla al menos para el carácter general de la ideología burguesa». Noiztik oligarkiak ideologi burgesa osoki eta burgeieri osearen interesak eusten ditu, eta ez egitan ardura zaiona, hau da, herrikoi burgesariaren eta proletargoaren interesen aurka doazen bere interés monopolistak ?

Hiru lan hauen idazleak ikusten duten klase burruka bakarra burgeseria eta proletargoaren artekoa da. Idazle hauentzat burgeseri abertzale «derecha»  hutsa besterik ez da.

Baina burgeseri absrtzalea eskubia bada, eskubia da, bal eta oligarkia, biak eskubia dira eta beraz proletargoaren arerioak. Baina esan diteke ere herrikoi burgeseria oligarkiaren ezkerra dela. Orduan nungoa da gehiago, ezkerrekoa ala eskubikoa.

Horrelako adigai zehaztugabeekin ezin diteke inora joan. Bakarrik «ezkerkeri» huts eta esan nahi gabeko keinuz beterik dagoen batera.

Klase interesen azterketa zehatzik egiten ez bada, erreza da honelako galdera harrigarriak egitea: «hasta que punto la alianza revolucionariia de los abertzales debe ser una alianza de clases?» (Frente). Noiztik dira politiko elkarteak klase elkarteak oinharriaz ez direnak?

Erantzuna galdera baino harrigarriagoa da: « depende del programa que tome ».

Zehaztugabekeri hutsean ari gera. Baina klase bakoitzaren interesak aztertzen ez badira, ezin zalgu harritu behar agerpena oinharritua egotea helburu subjetibo hutsetan.

«Para los comunistas se trata de realizar un programa que salvando la independencia de clase del proletariado, posibilite a éste la dirección de la lucha nacional y por tanto el máximo de aliados, es decir, se trata de que el programa que lancemos sea admitido por el proletariado, « más arrantzales, más baserritarras, más estudiantes, más profesiones liberales... Este sería un programa verdaderamente popular.» (Frente).

Hauek esaten dutenez, komunistak eratu behar dira, programa bat proletargoak burruka abertzalea zuzentzeko eta lagun gehienak edukitzeko. Baina programa agente komerzialak egiten duten bezala, egin beharrean proletargoaren interes objetiboak agertzen konformatuko bagina, lagunak — egiazko lagunak bere klasearen interesak gai garrantzitsuenetan ados dagozenak — bakarrik etorriko zitzazkigute.

2) EUSKAL IRAULTZA GUDA NAZIO-ASKATZALE ALDETIK

Kapitalismo monopolista aurkako burruka iraulea ez da agertzen era berdinekin mundu guztian. Era askokin agertzen da. Era iraule guztiek dituzten bereitzitasun berdinen ondoan —orain arte ikusi duguna —aztertu behar dugu iraultza bakoitzak hartzen duten era bereizia. Bere-biziko izatea.


Adimenan bakarrik askatu diteke alderdi oroa, alderdi bereizitik. Errealitatean ezin dira askatu.

Gaur egunean, iraultza bakoitzak besteen antzekoa du bere herrikoitasuna eta oligarki- aurkatasuna. Herrikoitasuna alderdi orotik berdina da beste iraultzetan.

Baina iraultza bakoitzak agertzeko era berea du, bere atsego nagusia, bere izaera plan- teatzeko. Hau da, iraultzako bide bakoitzaren oroki nolakotasunarekln, bat batean, bere nolakotasun nazionala aurkitzen da.

Nahiz hau iraultza guztietan agertu, bereizitasun nazional hau ez da agertzen auzi bezala.

Mende hontako iraultza guztietan ikusten da nazio kondradizioak geroz eta gogorrago agertzen dirala, eta gogortasun hau argi agertzen da euskal auzian.

Euskadido iraultzan nazio nolakotasuna euskalduna eta ez Frantziarra ez Españiarra agertzen da. Beraz, klase herrikoiak Euskadin klase abertzaleak dira. Oligarkiaren aurkako burruka abertzale burrukaren bidez azaltzen da. Estadu herrikoi baten aldeko burruka EUSKAL herrikoi Estaduaren aldeko burruka bihurtzen da.

Euskal herriaren etniako, kultur eta hizkuntzako bereizitasunak irauleak bihurtzen dirá, herria bere askatasunaren aldeko burrukan ari dalarik.

Euskadido egoera bereizi hau herrikoi eta oligarkiaren aurkakoa abertzalea bihurzen da. eta abertzalea, herrikoi eta iraulea.

Beraz, euskal abertzaletasuna — askatasun eta batasun helburua — errealitate hau iraulea da, Españia eta Frantzaiko oligarkiaren lege kultur eta politiko superestrukturaren aurka doalarik. Oligarkiak ezin du onhartu eta erabili abertzaleturtzen duguna: «Proyecto para el programa del «separatismoa » delarik.

Beraz, harrigarria da idazlanetan irakurtzen daguna: «Proyecto para el programa del F.N.V.» an irakurri diteke:

« Israel dice que hay que poner (en el programa, como objetivo) la instauración de un Estado nacional vasco. Razones: el poner esto en el programa no es por motivos tácticos (de luha contre la derecha) sino estratégicos ya que, independientemente de que abogásemos por o contra F.N.V.. debiéramos abogar por un estado nacional como etapa intermedia a la consecución de un estado más ampplio y cuya necesidad debe ser comprendida por las masas en su misma practica politica, como único medio para que los avances hacia el socialismo sean reales, cosa que es imposible sin que antes se haya disipado en las masas todo chovinismo nacional (la mayoría estamos contra esto porque nos parece que es en la practica fomentar el nacionalismo) » (Programa).

Aupa, lagunak: ! Viva la IV International y el camarada J. Posadas ! esan dezagun.

Orduan, abertzaletasuna gehiegi eta «chovinismo nacionalista» dago bere askatasunaren alde burrukan ari den herri baten. Eta, honela nahi dugu lortu «la dirección de la lucha nacional» (Frente). Baina, zein burruka, nazionala, euskalduna?

Hau bai dena zihurra: «Es seguro que toda la derecha (...) llamarían a este programa españolista». Baina. arrazoia izanen dute ? Hau da bere buruei galdetzen ez dieten garrantzizko galdera !

 Abertzaletasuna ez bada sendotu behar, zer sendotu behar dugu ? Idazlan honetan erantzuten zalgu «abertzalismo » a.

Abertzaletasuna askatasun eta batasun helburua bada , zer da «abertzalismoa » ? Ez da erantzuten. Bakarrik adierazten du —baina ez zuzenki— abertzaletasuna eskubiaren gauza dela eta «abertzalismoa » ezkertarrena.

Baina, nahiz eskubikoa izan abertzaletasuna, iraulea izanen da ? Ez, hori ere ez. Irakurri dezagun:

« Cuáles son las alternativas que ofrecen a esta coyuntura ?

Bi direla erantzuten digu :


« La alternativa nacionalista de derecha » eta «La alternativa revolucionaria ».

Hau da, eskubitarren abertzale bidea ez da iraulea, irauleen bidearen aurkako da. Orduan, burges abertzaleak irauleen etsaiak ote dira? abertzale burgesak , Monzón eta abar, Burgos'ko epaiketagaitik mogitu direnak ez dute bete errealitatean irauleen papera. Errealitatean oligarkiaren tresna izan ornen dira. Sistemaren zabalkundea heltzen zanean 36’ko gudua bezalako toki labangarrietan, gogoratzeko «...los asesinatos que el Gobierno de Euskadi — y concretamente su ministro de gobernación T. Monzón, si no alentó, al menos permitió »  (A.B.C. 26/12/70) idazleak diotenez Monzón erabiltzen zutelako «instrumento de recuperación» bezala.

Halaz ere, guk uste dugu abenduan burges abetzaletasunak paper iraulea bete zuela errealitatean oligarkiaren aurka jarriaz proletargoaren helburu berdinekin. Burgos'ko epaiketan E.T.A.'rrek M.-L.'ren izenean adierazten zituzten helburu berdinetara jotzen zutelako. Larzabal'ek. bera ez zela komunista baina Estadu nazionala nahi zuela esanaz, oinharriko helburu bat agertzen zuen Euskal Herrikoi Iraultzarako.

Bere hitzak erakusten zioten munduari marxista-leninistak eta marxista-leninistak ez direnak Euskadin helburu berdin batzuek dituztela.

Berrogei eta hamar urtez herrikoi burgesiak zuzendu du abertzaletasuna eta «estatutismo» eta «federalismo»an erori da.

Espainiako Estaduko oligarkia monopolist aren boderea sendotzean kontradlzioak gogortu egin dira eta euskal abertsaletasuna iraulea bihurtu da. Hune honetatik proletargoa burgesiari tokia kentzen ari zaio.

Idazlanetan ere, hau bera esaten da, baina gero burgesia burrukatik at gelditzen dela esateko, zeren «pierde hasta su ultimo bastión de representación patriótica» (Abertzalismo). Hau ez da egia. Euskal-abertzale-burrukan proletargoak zuzendaritza hartzean, ez du burgesiak burrukan jarraitzea deusezten, bigarren mailan jarri baino. Hau argi ikusi da abenduan. Eta honen idazleak ikusi ez ba dute. behar bada prisa gehiegi eduki dutelako «coyuntura» interpretatzeko, dena gertu baino lehen.

Abendu hontan lehenengotan ikusi egin ziran aldaketak izan dira gero zalantza gabe. Horregatik kritikatu behar dugula, uste dugu, prozesoa interpretatzeko prisa hori, oraindik hasi baino ez zuenean egin, estrategi aldetik garrantzi haundi zuten ondorioari aurreratzeak okerra izateko arriskua dute, orain gertu dan bezala.

Ikusi ditugun gauzak ikusita zaila zen harritzea ondorio bezala eskeintzen zaigun bide estrategikoa ikusiaz:

« Y ahi entra el meollo fundamental del asunto. Para los revolucionarios determinar la dirección del golpe es fundamental. Concentrar nuestros esfuerzos ahora, para que el fascismo no recupere la coyuntura es perder el tiempo» (Abertzalismo).

Noren aurka zuzendu behar dugu jokada ? Euskal «derecha»ren aurka. Gure alboan burruka egin duten abertzale burgesen aurka. Haietaz esaten da:

« En este momento representan el instrumento recuperador de la oligarquía: es el punto contra el que se deben centrar nuestras fuerzas; desentrañar con la propaganda lo que significan, deshancarlas con la practica del abertzalismo... » (Abertzalismo).
Ekintza «abertzalista» honek behin ere ez duela zuzenduko E.T.A.-burruka Itxaroten dugu, zeren, hori bai, abertzale burruka eta bai Euskal Herrikoi iraultza zentzun gabekoak bihurtzen dira, bere oinharri soziala apurtzea delarik.

3) F.L.N. ETA PROLETARGOAREN KLASE INTERES BEREZIAK

Abenduan gertu diran gauzak ondoren lehen ikusten den auzia irauleei F.N. da. Abenduko gertaerak bere barruan daramazte F.N.’en agermenak. Agermen espontaneoak eta honegatik sendotu gabeak, bainan ez horregatik garrantzl gabekoak.

Orain aztertzen ari geran idazlanetan garrantzi haundia ematen zaio F.N.’ri, programa saio bat egiten danez gero. Idazlan berak honduan eduki behar dugun auzia ere planteatzen du:

 «Cuando la campaña Batasuna - 1970 año del F.N.V. apareció, llegó una crítica fundamental de la rama obrera del H-1: el proletariado no puede plantear alianzas de clase cuando no tiene la unidad y consistencias suficientes como para realizar la hegemonía  práctica en dicha alianza. Pretender realizar une alianza en tales condiciones es en la política, hacer el juego a la burguesía» (Frente).

Zer erantzuten zaio honi idazlanean ? Kritikak arrazoia zuela. Eta nola osatzen da Horrela sortzen: den auzia ? Ikusi dugu, elkarte politikoakeginaz, klase elkarte bat izan ez dedin Frente nazional bat, deskasatu batzuek egina:

« ... proletariado + baserritarras + arrantzales + estudiantes + profesiones liberales » (Programa).

Adibidez, lurraren jabeak ez diran baserritarrak, edo bere lurraren jabeak baldin ba dira, jabeak direla ahaztu direnak...

Utzi ditzagun malabaristen soluzio hauek eta juan gaitezen egiazko auzira, mamira. Beste klasekilako elkartasuna eratzeko, proletargoak eduki behar du beste aldetik klase erakundea. Bestela popuiismoan eroriko ginan.

Baina ez da ikusten zergatik aztertu behtasuna iraultza osoaren oinharria da. Proletargoak posible proletargoaren batasuna lortzea, egiazko beta gero sartu bertan. Bere batasuna burrukan batasun hau lortu ondoren, beste klaseekin elkar ez duen arerioaren aurka eta errealitatearen klase elkartea: Iraultzaren oinharrian ez dagoenar dugun auzia era mekaniko batez. Nolatik da
 Frente Popularrak. iraultza herrikoian klase elkarean. Adibidez, 1945 baino lehenagoko Europako egin du jaso bere batasuna bere burrukatik at urrukarik eta egiazko burrukaren mamitik at. eta barman lortu, baizik, errealitatean nahi eta nahitu. Hau gertatuko zan Iraultzatik at dagoenean dituen lagunekin, iraultzaren nolakotasunagatik.

Ez da pentsa behar F.N. eta proletargoaren klase batasuna bere desbendirtasunean soilik. Ez da pentsa behar proletargoaren eta Iraultzaren interesak beren desberdintasunean, beren batasunean pentsa gabe. F.N., Euskadi nazioa askatzeko frentea da. Eta ikusi dugu burruka abertzalea dela sozialismoaren aldeko burruka agertzen den era bereizia Euskadiren eta Kapitalismoaren era monopolistaren egoeran. Euskadin proletargoa sozialismoaren alde burrukan ari da bere nazio askatzearen alde ari denean Iraultzan. Proletargoari ez zaio planteatzen hala klase batasuna hala F.N.'a aukeratzea, aurkakoak batasun dialektikoa osotzen dutelako, elkar eragitzen direlarik. Beraz, proletargoak F.N. eratzen ahal du bere programaz. Alde batetik klase batasuna eta sendotasun sakon bat, eta bestetik beste klaseekin elkartera daramazkio programa berak. Alde bietan Herrikoi Iraultzako eta Nazioa Askatzeko gudua da oiharria.

Subjetibismo eta oportunismotik ez dago beste gauzik urrutiago bide hau baino. iraultza herrikoian klase elkartea da bere oinharri soziala eta F.N.L. elkarte hori agertzen den era politikoa. Beraz, iraultza herrikoia adierazten duen zertzuk F.N.L.’ren izatea zehazten dute eta bere programaren helburua. F.L.N.'ren helburua iraultza herrikoiaren helburuak dira, eta hauek frentea osotzen duten faldeen helburu berdiñak dira.

Hauetako idazlan baten F.N.’ren programa-gai bat eskeintzen zaigu.

Bodere politiko iraulearen gaia zehaztu gabea gelditzen da:

« Instauración de un poder politico vasco que ASEGUBE el libre ejercicio del Pueblo Vasco a decidir por sí mismo la separación, federación o unión con los demás pueblos »

(Programa).

Euskal nazioa Estadu ez den, euskal bodere politiko hortaz, zer esanen dugu ?

Gogora dezagun hori — Nazio Estadua — « fomentar el nacionalismo » izanen zela. Eta agerpenean tarrifan esaten dan Estadu Euskalduna ez ba da, nungo Estaduak aseguratuko die euskaldunei bere buruen jabetza erabakitzeko ? Espaiñiar estaduak ? ala Frantziarrak ?

Helburu zehaztugabekin ez da iraultza rik egiten. Euskal estadu iraulearen nazio- nolakotasuna ez da iraultzeko bidetik at dagoen erabaki formal, mekaniko baten frutua; euskal eguneroko burrukan ematen dan aukera honeri erantzuten zaio.

Gaur egunean Euskadido burruka iraulea euskal-herrikoia da eta nolakotasun herrikoi, abertzale hau, elburu politiko iraulea bihurtzen da.

Teori aldetik errua eta tranpa bat lirake esatea «Iraultza ondoren, herriak aukeratuko du bere etorkizuna». Zer egiten du orduan herriak burrukan ari denean, bere etorkizuna erabaki baino ? Horrelako zerbait esan dutela Burgos’en prozesatuek ornen diote. Baina ez haiek ez guk behin ere ez dugu pentsa, Herriaren autodeterminatzea hune haietan karriketan erabiltzen zelako

(«Euskal abendua» deritzanean). Burgos'ko prozesatuek ba zekiten E.T.A.’ren izate bera ere, Euskal Herriko egunoroko determinatze horren frutua dela.

Burruka iraulearen euskal nazio-nolakotasunak esaten digu zein izan behar den proletar- goak eman behar dion aurrerapena F.N.'ri. Euskaltasunak oligarkiaren aurkako burrukan bere zera iraule herrikoitasuna hartzen du, iraultzaren helburuetan zehaztu behar dena. Hau da kultur euskaldun bat zertu, euskera izkuntza nazionala delarlk.


Baina idazlanetan ez da behin ere agertzen hontaz. zehaztugabeko betiko bide oportunistas Eskatzen da :


« Bilingüismo a todos los niveles con prioridad al eukera por su situación actual de opresión. »


Etan hau kontuan edukirik beste toki baten esaten dela gure zabalkundea euskeraz eta erderaz izan behar dela, ez dirudi helburu ederregia irultza baterako.

Beste gauzak. berriz. etorkizunean izaneen direnak, zehaztuegiak dagoz.

Agerpenan esaten da:

«la socialización de toda la industria que ahora está en manos de los oligarcas, explotatadores y contrarrevolucionarios. »

Komunistak ba dira agerpen-gai hau eratu dutenek «explotador»tzat ultertuko dute, zalantzarik gabe, Marx'-ek ulertzen zuena, alegia, inoren lan ordaindu-gabea hartzen dueña.

Beraz, ongi hasteko iraultzan, sozialistatu behar da roskillak egiteko langintza ere. bere jabeak langilerik baldin ba du.

Baina ez da hemen geratzen gauza. 3’en helburuan arkitzen dugu:

«colectivización de la pequeña industria, pesca y campo.»

Honekin ez da salbatzen atadiko zapateroa ere. Behar ba da, iraule amorratu hoiek uste dute kolektibizatze hoietan ez dirala gauzak ongi joango, zeren gero esaten dute:

« subvenciones del Estado a dichas actividades cuando éstas lo precisen ».

Hau da I.N.I.'k orain egiten dueña galtzen duten lantegiak irauten.

Baina hau ez da dena:

«socialización del suelo (tras un pago justo a sus dueños) para rebajar el precio de las «construcciones de viviendas ».

Oraindik agerpenan beste gauza asko zehazten dira. «congelación de alquileres» «subven- ciones estatales » eta abar.

Eta iraultza komunista honek bukaera polita du. Ba ez dute bakarrik «socializar... a los explotadores...», e. a. baizik hau eskatzen dute:

«Fuera capitales yanquis e imperialistas». Etahonekin bai ezin gerala ados egon. Gure indar guztiakin ukatzen dugu. Herriak iraultza egin onddoren. Euskaditik ez du inork zentimorik ere aterako. Horixe bakarrik behar genuen !

4) BUKAERA

Burgeseri herrikoiakin elkartea Iraultzan ez da eginen zailtasun gabe. Batez ere, arrisko haundia dugu burges helburu eta interesak asmo eta helburu proletariak jantzita agertzen zaizkigunean.

Klase politika argi bat uztea proletargoaren barruan arrisko haundia da. Arrisko hau ez dugu aztertzen lan honetan. zeren «Carta al Comité Central» 1971'ko hilbeltzan egin genuen.

Baina. beste aldeko errua ez garrantzi gutxiagokoa, ezkerkeriak iraultzaren oinharri soziala auzten du eta eskubiar reformismoa bihurtzen da garaian. Hauxe bera gertatu zen «liki» kin eta ikaskaia atera behar dugu.

Nazio arteko muga-auzia gaur osatzea ametsa da.

Egunean auzia internazionalismo sakon bat asotzea da inperialismoa austeko eta helburu hau ez doa euskal abertzaletasunaren aurka Euskadin. Proletargoa internazionalismoa aurkitzen ari da praktika egiazko frutudun abertzaletasunaren barruan . Abenduan euskal abertzaletasuna eta internazionalismoa gauza bera izan ziren.

Gauza hauek ulertzen ez ba dira, marxista-leninistak ez baldin ba dugu oinharritzen gure politika. gure herriaren burrukaren nolakotasuna ulertzean. gaizki ikusiko gera proletargoak iraule burruka zuzentzeko. Burgeseriak galtzen zijoan tokia zuzendaritza bete beharrean, erreztasun guztia ematen ari gera toki hartan berriz jartzeko.

 

URIARTE

                ONAINDA

                                    ZALBIDE

 

 

ZUTIK! 62. Castellano

 

IRAULTZAKIN BURGESERI ABERTZALEAK DUEN ZER IKUSIA

1) EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN EUSKADI EN EL MARCO GENERAL DE LA LUCHA DE CLASES

2) EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN EUSKADI COMO LUCHA DE LIBERACIÓN NACIONAL

3) EL F.L.N. Y LOS INTERESES ESPECÍFICOS DEL PROLETARIADO

4) CONCLUSIÓN


 

Hemos recibido de nuestros compañeros que actualmente se encuentran en las cárceles y que a pesar de su situación participan en la lucha de nuestro pueblo, el escrito que a continuación reproducimos.

Tanto este escrito como el primero que redactaron (Carta de Burgos'; con la que estamos de acuerdo en el planteamiento ideológico general, prescindiendo de las criticas personalistas), nos parecen una aportación fundamental a algunos de los tres puntos estratégicos en los que centramos hoy nuestro trabajo:

1)  necesidad una organización que defienda los intereses de clase y nacionales de los trabajadora vascos; 


2)  el papel a jugar por una organización revolucionaria vasca en las alianzas con otras fuerzas y clases copulares vascas (F.N.L.V.);  


3)  las alianzas antioligárquicas que debemos establecer con los pueblos oprimidos por 
las oligarquías española y francesa. 


 

 

 

IRAULTZAKIN BURGESERI ABERTZALEAK DUEN ZER IKUSIA

(El papel de la burguesía nacionalista en la revolución)


Traducción al español del original en euskera.


 

1) El proceso revolucionario en Euskadi en el marco general de la lucha de clases;

2) El proceso revolucionario en Euskadi como lucha de liberación nacional ;


3) El F.L.N. y los intereses específicos del proletariado ;


4) Conclusión.

 

«No ha habido una sola revolución en la historia que no haya encontrado la derrota cuando el partido que la guía ha seguido un mal camino... hemos de cuidar de unirnos a nuestros auténticos amigos y golpear a nuestros auténticos enemigos... hemos de ser capaces de « distinguir a nuestros auténticos amigos y a nuestros auténticos enemigos. »

Discutimos aquí el contenido de tres escritos que nos han llegado juntos: «El abertzalismo y la coyuntura actual», «Frente nacional vasco» y «Programa del Frente nacional vasco». El primero de ellos intenta sacar enseñanzas de los acontecimientos de Diciembre de 1970 en torno al juicio de Burgos y deducir de ello la línea estratégica a seguir. El segundo («Frente») puede considerarse una prolongación del primero en cuanto trata de la conveniencia de lanzar una campaña de frente nacional vasco tras los sucesos de diciembre. El tercero es un proyecto de programa para ese F.N.

Como se ve, los tres escritos se refieren al mismo tema o a temas muy ligados entre sí. Al parecer han sido escritos en la misma época, primera o segunda semana de diciembre y quizás, por las mismas personas. No llevan firma, pero tampoco nada que indique que su contenido represente la línea oficial de E.T.A. Además en uno de ellos explícitamente se pide ser criticado por los militantes:

«Es preciso que todos lo discutan (el programa). Que sea un hecho de TODA la Organización y « no de sus dirigentes » (Frente) sobre todo a nivel general es preciso que en cada momento no se abandone el análisis de la realidad y la explicación de ésta al pueblo. No podemos perdernos en las cuestiones concretas y olvidarnos de interpretarla. Pues esto es necesario para poder desarrollar avances revolucionarios » (Abertzalismo).

Estamos completamente de acuerdo y pensamos que el mejor modo de hacer nuestras esas palabras es entrar a formar parte de la discusión. Más aun teniendo en cuenta que los autores se declaran comunistas en todo momento se presentan identificados con los intereses del proletariado. Esto nos permite plantear la discusión sobre un terreno común: el análisis marxista-leninista de la realidad.

1) EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN EUSKADI EN EL MARCO GENERAL DE LA LUCHA DE CLASES

El carácter marxista-leninista del análisis se muestra ante todo en el análisis de los intereses de clase enfrentados. Desentrañar los intereses materiales de cada clase. Las contradicciones entre los intereses de unas y otras clases. Separar las contradicciones principales de las secundarias y las más importantes de las subordinadas. Identificar las distintas formas en que aparece una misma contradicción y separar el aspecto dominante de los subordinados. Este es el camino marxista- leninista del análisis. Así obtiene el proletariado la comprensión de sus intereses objetivos y sobre esa comprensión basa su política y su programa. Entonces, el programa político de los marxistas- leninistas no es una técnica para captar incautos, sino la expresión fiel de los intereses de clase de; proletariado.

Cuando se examinan las condiciones de la lucha de clases en Euskadi, se llega a descubrir en ellas ciertos rasgos que se encuentran también en otros lugares riel mundo. Estos son los rasgos comunes a todo el capitalismo monopolista. Es sabido que en todo sistema capitalista se hallan en conflicto los intereses del proletariado y los intereses de la burguesía. Pero con el desarrollo del capital monopolista, se desarrolla y cambia también la contradicción entre las clases sociales. Los intereses de un sector de la burguesía entran en conflicto más y más agudo con las relaciones de producción monopolistas. La contradicción fundamental de sistema capitalista no desaparece, pero va presentando una forma distinta. La contradicción entre los intereses de clase del proletariado y los del sector progresivo de la burguesía, quedan en segundo plano, mientras que aparece en primer término el interés común del proletariado y de esa parte de la burguesía por sustituir las relaciones de producción monopolistas. Esta es la contradicción dominante en el período monopolista del capitalismo y el fundamento de la lucha revolucionaria.

En Euskadi puede descubrirse la contradicción entre ciertas clases populares y el sistema monopolista. La clase dominante no es la burguesía en general sino la oligarquía. El proletariado y un sector de la burguesía se encuentran enfrentados a la oligarquía para la destrucción de su dominación y de las relaciones impuestas en ella. Los intereses de esas diversas clases tienen en común ese carácter revolucionario. Estas condiciones de la lucha de clases en Euskadi se encuentran también en otros países. La lucha revolucionaria contra el capital monopolista es de carácter popular y no meramente proletario. Por eso, la revolución que derroca al capitalismo monopolista no es una revolución «socialista» o proletaria, sino una revolución popular, realizada por el proletariado juntamente con sus aliados.

La democracia popular, implantada por la revolución en sustitución de las anteriores relaciones monopolistas, constituye la primera forma del socialismo y, a la vez, el modo de transición del capitalismo al socialismo, Los intereses del proletariado no son, por supuesto, los de la burguesía popular. El programa del proletariado va dirigido a la construcción del socialismo, de una sociedad sin clases. Pero el camino para llegar al socialismo no es otro que el que pasa por la revolución popular, y consciente de ello el proletariado puede concretar en ese sentido sus objetivos revolucionarios.

En los escritos que estamos criticando, aludiendo a la actuación política de una parte de la burguesía vasca contra del Estado español durante el juicio de Burgos, se dice que:

« .. no podemos hacer abstracción y considerar a Monzón y a los suyos abstractamente, fuera de lo que en estos momentos representan. Que no podemos afirmar que son patriotas nacionalistas de derecha pero de oposición al franquismo y quedarnos tan tranquilos con ese descubrimiento. »

Efectivamente, hay que profundizar hasta los intereses de clase . Eso pensamos al menos. Pero no es lo que se hace en estos escritos. Ni una sola vez se hace alusión a las causas materiales que impulsan la lucha de esa parte de la burguesía vasca contra la oligarquía, raro habría sido habar de esas causas ya que llegan hasta a negar la existencia misma de ese enfrentamiento. Refiriéndose a la situación tras el juicio de Burgos dicen que:

«... ya a que el sistema no puede recuperarla directamente (...), trata de recuperarla al menos para el carácter general de la ideología burguesa. »

¿Desde cuándo importa a la oligarquía defender la ideología «burguesa en general», los intereses de «la burguesía en general» y no lo que en realidad le importa que no es sino defender su propio interés monopolista en contra de los intereses de la burguesía popular y el proletariado ? El único antagonismo de clase que son capaces de ver los autores de estos escritos es el de la burguesía y el proletariado.

Para esos autores, la burguesía nacionalista no es otra cosa sino pura «derecha». Pero si derecha es la burguesía nacionalista, derecha es también la oligarquía; ambos son derecha y, por tanto, enemigos del proletariado. Pero podría también decirse que la burguesía popular es la izquierda de la oligarquía. Entonces que es más: ¿ derecha o izquierda ?

Con conceptos tan poco precisos cargados de subjetivismo no se puede llegar a ningún lado. Solo al izquierdismo verbal, de gestos, carente de contenido real. Sin un concreto análisis de clases, se llega fácilmente a plantearse preguntas tan sorprendentes como ésta:

«...¿hasta qué punto la alianza revolucionaria de los abertzales debe ser una alianza de clases ? » (Frente).

Como si pudiese existir una alianza política que no tuviese por base una alianza de clases Pero la contestación que se da a la pregunta es más sorprendente aun. Dicen nada menos que eso:

« ... depende del programa que tome ».

Nos hallamos en pleno relativismo. Pero habiendo prescindido de analizar los intereses de cada clase, ya no nos debe extrañar que se levante un programa sobre finalidades puramente subjetivas. Y así dicen:

« ...Para los comunistas se trata de realizar un programa que salvando la independencia « de clase del proletariado, posibilite a éste la dirección de la lucha nacional y por tanto « el máximo de aliados. Es decir, se trata de que el programa que lancemos sea admitido « por el proletariado, más arrantzales. más baserritarras, más estudiantes, más profesiones « liberales... Este sería un programa verdaderamente popular. » (Frente).

Así, de lo que se trata para los comunistas es de encontrar un programa para que el proletariado pueda dirigir la lucha nacional y tener el máximo de aliados. Como un agente comercial que diseña un anuncio. Si, por el contrario, nos ciñésemos a la tarea de reflejar en un programa los intereses objetivos del proletariado, no dejarían de venir los aliados. Los auténticos aliados, aquellos cuyos intereses de clase coincidan en lo principal con los del proletariado.

2) EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN EUSKADI COMO LUCHA DE LIBERACIÓN NACIONAL

La lucha revolucionaria contra el capitalismo monopolista no presenta una sola e idéntica forma en todo el mundo. Presenta muchas formas, junto al carácter común a todas las formas revolucionarias, al que nos hemos referido hasta aquí, hay que precisar también la forma particular que reviste cada proceso revolucionario: su modo peculiar de existencia, distinto e inconfundible de los demás. Sólo en el pensamiento se puede separar el aspecto g e n e r a l de un proceso, de su aspecto particular. En la realidad ambos aspectos son inseparables.

Actualmente, cada proceso revolucionario tiene en común con los otros el carácter popular y antioligárquico. Como revolución popular, es una revolución como cualquier otra en ésta época histórica. Pero a la vez la revolución, existe de un modo particular, con unas características que la distinguen de las demás. Esto es, a una con el carácter genérico de la lucha de clases, el proceso revolucionario asume una forma nacional.

Aunque el carácter nacional del proceso revolucionario se encuentra en todos los casos, no siempre aparece como un problema necesitado de solución. En los sucesivos procesos revolucionarios del presente siglo se advierte una progresiva agudización de las contradicciones nacionales. Esta agudización aparece claramente en el caso vasco. En la lucha revolucionaria en Euskadi se pone de manifiesto su carácter nacional vasco y no español ni francés. Esto tiene tanto más importancia cuanto que en Euskadi el carácter nacional que ofrece la alianza de clases populares, choca directamente con la forma de los Estados de España y Francia.

Por consiguiente, las clases populares son en Euskadi clases nacionales. La lucha de las clases populares de Euskadi contra la oligarquía monopolista aparece como lucha de liberación nacional vasca. La lucha por la implantación revolucionaria de un Estado popular se vuelve lucha por la implantación de un Estado nacional vasco. Las características étnicas, culturales, lingüísticas del pueblo vasco adquieren un contenido revolucionario popular, como expresión del pueblo en lucha por su liberación nacional. En las condiciones particulares de Euskadi lo popular y antioligárquico muta en nacional vasco, y lo nacional vasco muta en popular y revolucionario.

 Por eso el nacionalismo vasco — aspiración a la liberación, independencia y reunificación nacionales— constituye objetivamente un factor revolucionario frente a la superestructura territorial, jurídica, cultural y política de las oligarquías de España y Francia. La oligarquía no puede integrar en su propio sistema ni serviré del nacionalismo vasco, siendo como es para la oligarquía un «separatismo» dirigido directamente contra sus dominios.

Lo que leemos a este respecto en los escritos citados es increíble. En el proyecto de programa para el F.N. puede leerse:

« Israel dice que hay que poner (como objetivo revolucionario) Estado Nacional Vasco. Razones: el poner esto en el programa no es por motivos tácticos (de lucha contra la derecha) sino estratégicos, ya que independientemente de que abogásemos por o contra F.N.V.. debiéramos abogar por un estado nacional como etapa intermedia a la consecución de un estado más amplio cuya necesidad debe ser comprendida por las masas en su misma práctica política, como único medio para que los avances hacia el socialismo sean reales, cosa que es imposible sin que antes se haya disipado en las masas todo chovinismo nacional (la mayoría estamos contra esto pues nos parece que es en la práctica fomentar el nacionalismo) ».

Con esto ya no nos falta más que empezar a cantar: ¡Viva la IV International y el camarada J. Posadas! ¡Resulta que hay un problema de exceso de nacionalismo y de «chovinismo nacional» ... en un pueblo que aún tiene por conquistar su soberanía nacional! Y los que esto dicen , pretenden conseguir nada menos que «la dirección de la lucha nacional» (Frente).

¿Pero de qué lucha nacional ? ¿La vasca ? Hay una cosa menos, que ni para los autores del escrito ni tampoco para nosotros tiene duda:

« Es seguro que toda la derecha (...) llamaría a este programa españolista » (Frente).

¿ Pero tendrían razón ? Esto es lo que no se preguntan los autores.

Si no hay que fomentar el nacionalismo vasco ¿qué es entonces lo que hay que fomentar ? En los escritos se nos dice que el «abertzalismo ».

El nacionalismo vasco es la aspiración a la reunificación e independencia nacional. Pero si el « abertzalismo» no es esto, ¿ qué es entonces ? No se dice. Sólo parece traslucirse que el nacionalismo vasco es cosa de la «derecha» y el «abertzalismo » de la «izquierda». Pero, por muy de derecha que sea en la actualidad el nacionalismo vasco, ¿tendrá un contenido revolucionario ? No. ni siquiera eso. Leamos:

«Cuáles son las alternativas que se ofrecen a esta coyuntura?» (Abertzalismo).

Y la contestación es que una de dos: o «la alternativa nacionalista de derecha» o «la alternativa revolucionaria». Es decir, que la alternativa nacionalista de derecha no posee un contenido revolucionario, sino que es nada menos que todo lo contrario, de una alternativa revolucionaria. Los nacionalistas burgueses son por consiguiente los enemigos de los revolucionarios vascos. Monzón y otros, representantes de la burguesía nacionalista que se han movilizado durante el juicio de Burgos, no han hecho en realidad un papel revolucionario. Han sido un «instrumento» de la oligarquía. Cuando la propaganda del sistema se arriesgaba en un terreno tan espinoso como el de su guerra civil, para recordar «los asesinatos que el Gobierno de Euskadi — y concretamente su ministro de Gobernación T. Monzón—, sino alentó al menos permitió (A.B.C. 26/12/70) sería porque Monzón les estaba sirviendo de «instrumento de recuperación ».
Muy al contrario, nos parece qua en este Diciembre de 1970 el nacionalismo de la burguesía vasca ha puesto claramente de manifiesto su papel objetivamente revolucionario al enfrentarse a la oligarquía por unos objetivos convergentes con los del proletariado. Objetivos que coincidían básicamente con los que los acusados estaban proclamando ante el tribunal en nombre del proletariado y el marxismo-leninismo. Cuando Larzabal declaraba que no era comunista, pero quería un Estado vasco independiente, estaba proclamando un principio fundamental de la revolución popular en Euskadi. Sus palabras mostraban al mundo que marxista y no marxistas vascos luchan por objetivos revolucionarios comunes.

Durante más de medio siglo el nacionalismo vasco ha sido dirigido por la burguesía popular. De ahí el carácter pequeño-burgués del nacionalismo vasco durante ese periodo, y las oscilaciones en torno a estatutismos, federalismos, etc. Después, con la consolidación del poder monopolista en el Estado español sobre todo, las contradicciones se agudizan y el nacionalismo vasco deviene revolucionario. A partir de ese momento la burguesía nacional empieza a ser desplazada por el proletariado.

En los escritos criticados también se dice todo esto. Pero se añada que en el mismo proceso la burguesía queda fuera de la lucha nacional y «pierde hasta su último bastión de representación patriótica» (Abertzalismo). Esto es enteramente falso. El ascenso del proletariado en la lucha no elimina la participación de la burguesía nacionalismo que la desplaza a un segundo término. Esto se ha visto sensiblemente en los acontecimientos de diciembre. Y si los autores de los escritos no lo han visto, tal vez sea porque han tenido demasiada prisa por interpretar la «coyuntura»

No hay duda de que este diciembre ha visto producirse transformaciones que eran del todo imprevisibles en sus comienzos. Pero justamente por eso debe ser criticada, esa prisa en interpretar un proceso que no había hecho más que empezar, ir anticipando conclusiones de importancia estratégica que, como ha sucedido en este caso, puedan resultar luego erróneas

Con todo lo cual, la línea estratégica que se nos ofrece como conclusión, difícilmente podría darnos ya ninguna sorpresa :


«Y ahí entra el meollo fundamental del asunto. Para los revolucionarios determinar la dirección del golpe es fundamental. Contar nuestros esfuerzos, ahora, para que el fascismo no recupere la coyuntura, es perder el tiempo.» (Abertzalismo).

¿Contra quién entonces habrá que dirigir el golpe? Contra la derecha vasca. Contra los nacionalistas burgueses que han estado objetivamente junto a nosotros en el caso de Burgos. De ellos se dice que:

« En este momento representan el instrumento recuperador de la oligarquía es el punto contra el que se deben concentrar nuestras fuerzas; desentrañar con la propagada lo que significan, desbancarlos con la práctica del abertzalismo...» (Abertzalismo).

Esperemos que semejante «abertzalismo» no llegue a ponerse en práctica determinando la línea de E.T.A. Ello representarla la liquidación de la base social, sin la cual tanto la lucha de liberación nacional como la revolución popular en Euskadi carecen completamente de sentido.

3) EL F.L.N. Y LOS INTERESES ESPECÍFICOS DEL PROLETARIADO

Pasado diciembre, el problema que se ha presentado en primer lugar en la lucha revolucionaria en Euskadi es el del frente nacional. Los acontecimientos de diciembre llevan en sí mismo varias manifestaciones de frente nacional. Formas más o menos espontáneas y, por tanto inestables, pero no por eso menos importantes.

En los escritos que criticamos se da prioridad al tema del F.N. y se hace un intento de programa. Se plantea también un problema muy digno de tenerse en cuenta:

« Cuando la campaña Batasuna —1970 Año del F.N.V. apareció, llego una crítica fundamental de la rama obrera del H-1:— El proletariado no puede plantear « alianzas de clase cuando no tiene la unidad y consistencias suficientes como para realizar la hegemonía práctica en dicha alianza. Pretender realizar una alianza en tales condiciones es, en la práctica, hacer el juego a la burguesía.» (Frente).

¿ Que contestación se da a esto en el escrito ? Que la crítica, en efecto, tenía razón. Y ¿cómo se pretende resolver el problema ? Ya los hemos visto más arriba: estableciendo alianzas políticas que no sean alianzas de clases. Un frente nacional compuesto por una sola clase y una serie de individuos desclasados:

« ... proletariado + baserritarras + arrantzales + estudiantes + profesiones liberales... »

(Programa).


Sin duda «baserritarras» que no sean propietarios de tierras, o que en caso de serlo se  comporten como si no lo fueran.

Mejor dejemos estas soluciones de malabaristas y vayamos al problema real. En efecto, una alianza del proletariado con otras clases necesita la contrapartida de su propia e interna organización de clase. De otro modo se caería en una forma de populismo.

Pero no se ve por qué hay que plantear la cuestión de un modo mecánico. Desde cuándo es posible lograr primero la unidad del proletariado desde fuera de la lucha real, y luego de conseguido esto ir a buscar alianzas con otras clases? Esto sucedería si la alianza de clases no se encontrase en el fundamento del proceso revolucionario. Por ejemplo los frentes populares europeos anteriores a 1945. En la revolución popular la alianza objetiva de clases constituye el fundamento mismo de todo el proceso. Por eso el proletariado no puede dedicarse a construir su unidad de clase fuera de esa lucha real y luego empezar a luchar, sino que su unidad debe construir la luchando contra unos enemigos y junto con unos aliados, que le vienen dados —guste o no— por la naturaleza del proceso revolucionario.

No se puede contraponer externamente el frente nacional y la unidad de clase del proletariado; si se tienen en cuenta la diferencia entre ambos, es preciso también tomar en cuenta su unidad No se puede contraponer externamente los intereses del proletariado y los intereses de la revolución popular. Son cosas distintas pero inseparablemente unidas. En Euskadi el proletariado está luchando por el socialismo cuando lucha por su liberación nacional en la revolución.

El F.N. es el Frente de liberación nacional de Euskadi. Y hemos visto que la lecha de liberación nacional representa el modo de existencia de la lucha por el socialismo concretada en las condiciones particulares de Euskadi y de la fase monopolista del capitalismo. De ahí que en Euskadi el proletariado está luchando por el socialismo cuando lucha por su liberación nacional en la revolución. Lo que se plantea al proletariado no es una alternativa exclusiva entre construir el F.N. o construir su unidad de clase. Ambos contrarios forman una unidad dialéctica y se condicionan mutuamente. Esto es, el proletariado construye el Frente de liberación nacional mediante su propio programa. El mismo programa realiza la unidad y organización de clase, por un lado, y al mismo tiempo le conduce a la alianza con las otras clases. Tanto en uno como en otro sentido el fundamento se encuentra en la lucha revolucionaria popular y la liberación nacional.

Nada más alejado de esta opción que los subjetivismos y oportunismos. De la revolución popular, la alianza de clases es la base social y el F.L.N. la forma política a que dicha alianza se manifiesta. Por tanto, la misma contradicción que define la revolución popular, determina el carácter del F.L.N. y el contenido de su programa. Sus objetivos no pueden ser otros que los objetivos de la revolución popular: y éstos a su vez no son sino los objetivos comunes a los programas de las diversas fuerzas que integran el frente.

Entre los escritos que hemos venido comentando, se nos ofrece un programa de frente nacional. La cuestión del poder político revolucionario queda al aire.

« Instauración de un poder político que asegura el libre ejercicio del pueblo vasco a decidir por sí mismo la separación, federación o unión con los demás pueblos.

Pero ¿ qué pensar de ese «poder político vasco » que no es un Estado nacional vasco ? (recordemos que eso sería «fomentar el nacionalismo»), y si el «estado», al que se refiere constantemente el programa no es un Estado nacional vasco, ¿ qué cosa será ? ¿ Que otro Estado asegurará a los vascos la decisión sobre su propio destino ? ¿ El Estado español ? ¿ El Estado francés ?
Con objetivos abstractos no se hace la revolución. El carácter nacional del Estado revolucionario no será el resultado de una decisión formal mecánica y aislada del proceso revolucionario mismo. En la lucha de cada día se está dando esa elección. Hoy la lucha revolucionaria en Euskadi es nacional vasca y ese carácter nacional traspasa en objetivo político revolucionario (se cambia en). Es un error teórico y una trampa decir: «Después de la revolución ya decidirá de su futuro el pueblo vasco». Pues, ¿qué otra cosa está haciendo el pueblo al luchar más que determinar su destino ?.
Algo de esto se ha atribuido a los procesados de Burgos. «Que dejaran para un futuro la autodeterminación del Pueblo Vasco». Pero a ellos no les pasó nada de esto por la cabeza. Pues la autodeterminación del pueblo en aquellos mismos momentos se estaba ejerciendo en las calles, en lo que se está llamando «el diciembre vasco». Los militantes de ETA acusados en Burgos sabían que la existencia misma de ETA depende de esa autodeterminación cotidiana del pueblo vasco.

El mismo carácter nacional vasco de la lucha revolucionaria nos dice cuál ha de ser el programa que aporte el proletariado al F.N. Euskaltasuna adquiere en la lucha contra la oligarquía su contenido popular revolucionario que debe explicitarse en las metas de la revolución. Esto es la edificación de una cultura euskaldun con el euskera como lengua nacional.

Pero en los escritos no aparece acerca de esto más que las consabidas opciones abstractas de oportunistas: Se pide:

« Bilingüismo a todos los niveles con prioridad al euskera por su situación actual de opresión. »


Esto teniendo en cuenta que en otro lugar de los escritos se dice que nuestra propaganda actual debe ser en bilingüe, no parece un objetivo demasiado ambicioso en una revolución.


En otros temas en cambio, la vaguedad se ve salvadamente compensada por una detallada exposición de lo que será el futuro.
El programa incluye la «socialización» de toda la industria que ahora está en manos de los oligarcas, los explotadores y los contrarrevolucionarios». Siendo comunistas los que han redactado éste programa, sin duda entienden por «explotador» lo mismo que entendía Marx, es decir, aquel que se apropia del trabajo ajeno no remunerado. Por tanto para empezar la revolución con buen pie se va a socializar hasta las máquinas de hacer churros, en el caso de que el propietario tenga algún asalariado.

Pero no para ahí la cosa, sino que como objetivo nos encontramos «colectivización de la pequeña industria, pesca y campo».

Con esto ya no se salva ni el zapatero remendón que trabajada sólo en su portal. Probablemente los feroces revolucionarios piensan que estas colectivizaciones van a ocasionar disminuciones de rendimiento, porque se apresuran a añadir un apartado asegurando. «Subvenciones del estado a dichas actividades cuando éstas lo precisen». O sea, lo que hace el INI manteniendo industrias deficitarias.

Y por si todavía fuera poco, encontramos en el programa de «Socialización del suelo (tras un pago justo a sus propietarios) para rebajar el precio de construcciones de viviendas.»

Aun se hacen en el programa muchas otras precisiones, sobre congelación de alquileres, más subvenciones estatales, control de los precios, etc.

Y después de toda ésta superrevolución, no ya socialista sino comunista, y servida en una pieza, el remate. Pues no se contentan con socializar a los explotadores, colectivizar la pequeña industria, socializar el suelo, etc.. sino que además se exige:

« Fuera capitales yanquis e imperialistas.»


Y con esto sí que no podemos estar de acuerdo, nos negamos con la mayor firmeza. Porque cuando el Pueblo Vasco haya hecho la revolución... no sale ni un céntimo de Euskadi. ! Faltaría más !

4) CONCLUSIÓN


La alianza con la burguesía nacional en la revolución no es sin dificultades. Sobre todo es peligroso la ideología e intereses burgueses que aparecen vestidos de ideas y metas proletarias. El abandono de una política dura de clase dentro del proletariado es un peligro grave. De este peligro no nos ocupamos aquí pues lo hemos hecho en «Carta al C.C. », Enero 1976 a propósito de Aundixe


Pero el error contrario no es menos grave. El exceso de izquierdismo rompe la base social de la revolución y se transforma tarde o temprano en reformismo de derecha. Es lo que sucedió con los Likis y debemos sacar la enseñanza.

El querer resolver el «problema» de las fronteras nacionales es hoy un hermoso sueño. El problema hoy es el construir un sólido internacionalismo para destruir el imperialismo y esta meta no se opone al nacionalismo vasco (sino todo lo contrario). El proletariado de Euskadi está descubriendo el internacionalismo revolucionario. En Diciembre nacionalismo vasco e internacionalismo han sido UNO.

Si no se comprenden estas cosas, si los marxistas-leninistas no fundamos nuestra política en la comprensión de las condiciones reales de la lucha de nuestro país, mal nos veremos para que el proletariado dirija la lucha revolucionaria. En vez de sustituir a la burguesía en la dirección de la lucha haremos para que vuelva a recuperar ese lugar que estaba perdiendo.

 

ZALBIDE, ONAINDIA, URIARTE.