ZUTIK! 63. Puntos mínimos ideológicos de E.T.A.

1972

 

 

 

EUSKAL ABERTZALE SOZIALISTA GARAN GUZTIOK ELKAR GAITEZEN ! !

MUNDU GUZTIKO LANGILE ETA HERRI ZAPALDUOK ELKAR GAITEZEN ! !

GORA EUSKADIKO LANGILERIAREN IRAULTZA ! !

GORA EUSKADI ASKATUTA ! !

 

 

AURKIBIDEA

ETA-ren ideolojiaren ohinarrizko pundu zenbait

Burruka harmatuaren arrazoiak

Europan ikasten ari diren kurdoen biltzarra

Euskal langile klasearen burrukari laguntzeko ekintza batzuek

Zabala sekuestratu dugu, zergatik ?

Gure zapaltzaile ta bere lagunen aurkako ekintzak

Maitzaren lehena euskadin

Nazionalismo iraultzailea eta internazionalismoa

Burgosko epaituen eta beste zenbait marxista-leninistaren tesia

Maitzaren leheneko elkar agiria E.T.A. - I.R.A. - F.L.B.

 

 

 

 

ETA-REN IDEOLOJIAREN OHINARRIZKO PUNDU ZENBAIT

E.T.A., Herria askatzeko organizazione sozialista iraultzalea da.

SOZIALISTA:

Proletargoaren interes berezien alde burrukan ari delako; klase gabeko euskal gizarte bat eraikitzeko hasmoz, alegia. Gure sozialismoak. Euskadiko Langileriaren beharrak betetzera joan behar du, bai kultura, poiitika, ekonomia ta sozial arazoetan. Gure ustez Euskadiko Langileria, Euskadin lan indarra salduaz nazional eta sozial askatasunaren alde burrukan ari direnek osatzen dute.

Euskal Erresuma Sozialista eraikitzeko, lehenik, Euskal Erresuma Aske baten beharra dugula ikusten dugu. Hau, proletargoak gidatu beharko du Herrikoi Demokraziaren bidez. Honela, ta ez bestela, izango dugu Euskal Sozialismoa eraikitzeko behar dugun ohinarria. Esan bezala, Herrikoi Demokrazia bitarteko bat da, proletargoa arras nagusitu arte, hain zuzen ere. Herrikoi Iraultza deitu daiteken lehen burruka-maila honetan, burgués tiki abertzateekin eikartu gaitezke frente abertzale bat osatuz denen artean. Honela. gu guzion etsai diren Espainia ta Frantziako oligarkiak, Euskadin dituzten indar zapaltzaileak deuseztuko ditugu. Oligarkiak, burgeseri tikia ere, nazional eta sozialki zapaltzen duenez, hauek, iraultzaren lehen maila honi laguntza eman dezaioteke.

Jakina da burgeseri tikia eta proletargoa, ez direla soziaiki berdin zapalduak. Baina kapitalismoa, nahi ta nahiezko monopolizatze bidean dijoanez. burgeseri tikiak. klase bereizi bezala iraun ezina izango du. Proletargoaren burruka onartuaz, honen alde egitea beste biderik ez du izango, beraz. Proletargo eta bere banguardien egitekoa da. hain zuzen ere, burgeseri tikiak Herri Askatasun burrukaren gidaritza ez hartzea. Aldeantziz, iraultza erdi bidean geratuko litzake, proletargoaren iraultza erreformismo burges tiki bilakatuz.

Burgosko iraultzalekideen gutunaren zati bat ematen dugu orain, beren azterketa te erabaki marsistekin ados gara-ta.

ZUTIK-62:

“Sozialismoaren lehen era, herrikoi demokrazia da, hau. monopolista hartu-emanak ankaz gora bota ondoren eraikitzen bait da. Kapitalismotik sozialismorako tarteko bidea da. Proletargoaren interesak ez dira, noski, herrikoi burgesertarenak. Proletargoaren programa, sozialismoa, klase gabeko gizartea eraikitzera dijoa. Baina sozial ismora iristeko, herrikoi iraultzatik pasa beharra dugu. Gauzak honela, proletargoak, era honetan konkreta dezazke bere helburu íraultzaleak.”

BURGOSKO GUTUNA

“Nazionalismo iraultzalea ta bere ondorioak aztertzean, jakina da gure burruka ez dijoala Euskadiren berjabetasun (independentzia) astratoa lortzera, (organízaziotik kanpora bihalduak eta beren taldeak dioten bezala] gure Herriaren askatasuna baizik. Azken honek. berjabetasun hutsak baino esan nahi zabalagoa du, honek ez bait du klase burruka aitatzen ere, bere iraultzale kutsua galduaz. Herri Askatasun burruka ideiak aldiz. klase burruka harnean du. Arazoa. beraz, ez da “euskaldunak espainol eta frantsesen aurka” (manifestokoak dioten bezala) “neurri ezberdtnetan espíotatuak eta ¡culturalki zapalduak diren euskal klaseak oligarkiaren aurka”. baizik. Burruka honela planteatuz, beren lehen helburua, Euskal Erresuma Berjabe bat eraikitzea da. Honekin, oligarkiaren ekonomiko, politiko ta kultural indarrak leher eginarazten dira (ez bakarrik berjabetasuna lortzen, beraz) eta bide honi jarraituaz, langileriak sozialismoa eraikitzen jarraitzen du, bigarren maila batetan.

Esan beharrik ere ez dugu, iraultza bide hau ez dela etena balitz bezala hartu behar, hau idealismo hutsa litzake-ta. Aspertu arte esango dugu iraultza bat eta bera dela, nahiz guk maMetan aztertu beharra izan. Lehen jomuga bezala herrikoi iraultza ikusten dugu, honen bidez. proletargoak euskal gizarte klase gabeko bat eraíki arte.

Helburu hauetara iristeko, bide iraultzaile guztiak onartzen ditugu, guda harmatua bazterreratu gabe. Baina honako hau esan nahi dugu: egungo ETA-ren Frente Militarraren egitekoa ez dela populuaren guda harmatua, iraultzaren aurrera-bidea gogortzeko era bat baizik. Hasmoz eta egitez, Herri Askatasun klasegabekoaren alde burrukan dihardugulako, bide iraultzalean gagozela uste dugu. Teoría eta praktika ez ditugu bereizi nahi, noski.

HERRIA ASKATZEKO

Ipar eta hego Euskadi batu nahi bait ditugu, klase gabeko Berjabe den Erresuma Sozialista batetan. Euskal Erresuma hau, Espainia ta Frantziako Erresumen menpetik at legoke, Berjabea, alegia. Guzi hau argitzearren Burgosko iraultzalekideekin batera honako hau diogu:

“Euskal Herria ez dijoa Espainiako herriaren aurka, Espainiako oligarkiaren aurka baizik; Euskal Herria, Espainiako Herriarekin lankide sentitzen da oligarki zapaltzailearen aurka daraman burrukan. Gauza bera, Frantziako herriari dagokionez, Euskal Herria honen lankide sentitzen da Frantziako oligarkia zapaltzailearen aurka daraman burrukan. Euskal Herria, munduko herri guztiek daramaten inperial i smoaren aurkako burrukaren alde da eta hortan lan egingo du. Bestalde. ez da Euskadi ala Frantzia ta Espainia aukeratu beharrik; hau ere bugesiaren jokua da. Izan ere arazoaren mu i na hontan datza: oligarkiak gure herrian daraman zapalkuntzaren alde ala aurka izaitea. Honen aurka izaiteak, gure kasuan, lehen esan dugun bezla, Euskal Erresuma Herrikoi eta Berjabea eskatzen du.»

 

 

ARGITU NAHIEAN

Gure burrukaren hautsi-ezinezko izaite Nazional eta Soziala berriro ere aipatu nahi dugu; bat ala besteari inportantzia gutitzeak gure burrukaren helburua aldatzen bait du. Argitzeko, gutitze honek ekarri duen zenbait ondorio ikusiko dugu.

a) Eskuindarkeria: Hauek bakezale eta geldizaleak dira, P.N.V. eta Euskal Gobernua bezala: 36-ko Errepublikari lotuak dira, honek estatuto bat emango dien ustetan. Honetarako, Ruiz Jiménez eta Areilza bezalako demokraziaren profeta faltsuetan begiak ezarriak dituzte, hauengatik zerbait lortuko duten esperantzarekin, noski.

b) Ezkertiar itxurazko eskuindarrak, sozialismoaren hitz “miragarriari” lotuak. Hauek, “abertzale” indar guztiak batuko dituan “sozialista” izeneko Euskal Frente Nazionala egin nahi dute.

Abertzale hitzak, nazio askatzea eta langileen benetako interesen zaintzea dakar. (jakina, kontesto zabal eta internazionalista batetan.) Hauek, ordea, bigarren “ZATIA” ahazten dute (hitz polit eta landuak ez dira aski, “sozialismoa” hitza, esate baterako). ETA ez da inoiz horrelako erreakzionario ta kapitalismoaren aldeko talde hortan sartuko.

Guzi horiek, ETA berekin euki nahi dute, bai bait dakite bera dela banguardiako organizazione iraultzaile bakarra, eta Euskal Langileriaren askatasuna eta autogestionea lortu dezakena. Nahiz berahuek (Branka, Zuzen, t.a.) gaur “frente” horren buru izan, gainentzekoa ere egingo dute, Euskadi “herrikoi klase”... kapitalistaren zeru bihur dadin.

 a eta b, kidekoak dira, beren burgeseria-aldeko eta iraultza-aurkako posizionean. Horregatik, bazter guztietan españollstak ikusten dituzte.

Espainiako estadu faxista zapaltzailea ba dugu, hauek ere hala dira, Euskadiko Langileriaren bide iraultzaileari trabak jartzen bait dizkiote. Berriketa ugari, baina, ezer guti egiten dutela, kapitalista abertzaleen” kontura bizi dira; Euskadiko Langileria zapalduaz, bere buruak garbitu nahiean...

Gizon hauek, poiitika mailan aztertzen ari gara. Kulturakoan berriz, batzuek tana egiten dute, Larresorok eta abarrek bezala, baina, hontan ere, bere lana moteidua arkitzen da, beren joera horregatik.

d) Hirugaren punduan, “nazionalista españolistak”getditzen dira.

Asanbleakoak dira, ETA-ren izenaren letra guztiak alperrik dituzte-ta.

“Espainiako komunisten Mogimendua” izendatzen direnek nahiz orain arte, Komunistak, Saioak t.a. izendatu.

Hauen berezitasunak .

1) Langilekeria atzerakoia.

2) Nazioari buruz oker bidea. Euskal Langileriaren erdtbitzea eta deuseztea nahi bait dute.

3) Herrikoi burruka hiltzen dute.


4) Burokrazia, eta goitik-beherako agintea.

5) Oportunismos.


6) Burruka harmatua alde batera uztea.

 

 

BURRUKA HARMATUAREN ARRAZOIAK

Militar Frentea, gure burrukaren frente bat da. Euskal Iraultzaren bidea gogortzeko izan behar duena. Hau da masen burruka gogortu eta lagundu. Horrengatik, frente honen egin beharrak, politikaren beharretan finkatu behar dira. Biharko egunean, iraultza beharretan arkitzen bada. ETA-ren frente militar hau populuaren ejerzito bihurtuko da.

Lehen esan bezela, oraingoz, iraultzaren bidea gogortzeko, ekintzak egitekoa du. hala Euskadiko Langileriaren etsaia nor den agertaraziz. Euskal Langileriaren banguardia izan nahi dugunez, euskai langile klasearen interesak defendituko duen programa zientifikua prestatu behar dugu. Hau da, gizadiaren aldaketa oso bat, politika, ekonomia, sozial eta kultural mailetan. klase gabeko euskai gizarte batetan. Gure ezken helburu bezela, euskai gizona erabat askatzea da: bai nazionalki eta bai sozialki. Gizonak beste gizonik zapaldu ez dezaten. Horretarako, frente militar honen beharra ikusten dugu; mementu honetan. espainiako sistema faxistaren aurka burruka egin behar bait-dugu. Espainiako Estadu faxistaren aurkako burruka, euskai langile klasean finkatuaz egin behar dugu, eta banguardiak, horien aurretik, eta gidatzen ioan behar dute. ohinarritik hasi-ta, hala, burrukari politika egitura emanaz.

Bide hau autatu dugulako, gure inguruan diren beste organizazionetatik ezberdinak gara. Masen indarrean bakarrik beren burruka finkatu duten organizazioneek edo nahiz paperean hala izan ez, praktikan hortan bakarrik finkatu dutenek, iraultza aurrera ezin eramana ¡zango dutelakoan gara. Hontan datza gure berezitasuna.

 

 

EUSKAL LANGILE KLASEAREN BURRUKARI LAGUNTZEKO EKINTZA BATZUEK

ZABALA ARRESTATZEA

Egunkari eta irratietara ETA-k bidali dun agiria (ez zuten zabaldu).

Euskadin 1972-go Urtarrila.

ETAk, organizazio iraultzailea, euskai populuan sortua, eta euskai langile klasearen serbitzuan dagona, euskai erresuma Sozialista bat eraikitzea du helburutzat.

a) Euskalduna. — Ipar eta Hego Euskadi batuko dituena eta gaur egun zapaltzen dun espainiako eta frantziako estaduetatik askatua ¡zango dena.

b) Sozialista. — Euskadiko Langileriaren interesak defendituko dituena, langileak Euskadiko burua eta gidarí bakarrak bai politikan, kulturan eta ekonomian izan arte.

Bide honi jarraituaz, Hego Euskadin peninsulako burgeseri oligarkikoak inposatu duen espainiako sistema faxis tari aurka egiteko, ekintza batzuek aurrera eraman dtra: hala nola, Donostiako Gurrutxaga butika, erretzea; Urnietako baserria eta Ondarruako alkatearen parfumeria; baita ere lehertzapenak eta banku batzuetako diru hartzeak. (Azken hau burgeseri diruzaleei gurea dena kentzea besterik ez da izan, honekin euskai burruka iraultzaileak dituan beharrak betetzeko).

Bide honi jarraituaz, Zabala arrestatua izan da, Precicontrol-eko nagusia (Precicontrol fabrika, Eibar eta Ermua artean dago), eta Agrla-ko akzionista bait zen. eta bide gatez Motobic-eko nagusia t.a...

Bizibidea goraka dijoanez, bertako 183 lengileek, jornalen igotzea eskatu zuten, baita nagusiek ukatu ere. Langiieek, eskubidezko gauza ukatu zitzaiela ikusi-ta, huelgan hasi ziren. Honen ondorio, denak kanpora botatzea izan zen, bide batez asegurantza ere kenduaz. Langileen interesak zaintzeko, horietatik 13-k, zortzi eguneko gose huelga egin zuten, Eibarko San Andrés eleizan.

Nagusiekin elkar-hizketak, huelga, gose-huelga eta denak egitea, ez ziren aski izan, langileen, geroz ta eskabide txikiagoak ziran haiek onartuak izateko, 13 eskirol ez beste guztiak kalean ziren tanjk gabe.

Ostegunean, 20-an, akzionistak biltzen dira, fabrika beste leku batera aldatzeko, Euskaditik urrun seguru asko.

Hau ikusi-ta, eta langileen bakezko burruka-bideak agortuak dirala ikusirik, ekintza harmatua aurrera eramatea erabaki dugu.

Euskal populuari, eta erabakaia hartu behar duten Precicontroleko akztonistei ohar hau egiten diegu:

Zabala arrestatu dugu eta eskabide hauek betetzea eskatzen dugu:

1) Precincontroleko langile guztiak lantegian hartuak izan behar dute, inor kanpoan utzi gabe, bakoitzak lehen zuen puesto ta kategorietan, eta ixte honen aurretik zituzten antiguadadeekin.

2) Galdu dituzten eguneko jornalak, ordainduko zaizkie, puntuak, primak, ta abar ere, bai noski.

3) Atzez-aurrera hasi eta, langile guztien artean hileko 137.900 pesetetan goititua izan behar du jornalak.

4) Langileen artean demokratikoki autatutako komitea. ofizialki onartua izan behar du; eta honek, fabrikaren martxan eskubide osoa izan behar du. Datorren Uztaritaren 24-astelehena goizeko 8-retarako, langile guztiak lanean, eta eskubide guzti hauek praktikan jarriak ez badira, Zabala hila ¡zango da (plazo hau ezergatik ere ez da aldatua ¡zango); eta bera bakarrik ez. beste akzionistak eta jerenteak, Juan Luis Mugerza, Faustino Mugica. t.a..., ere, Eskabideak fetxa honetarako betetzen badira. Zabala libre utziko dugu, osasuntsu.

EUSKAL ESTADU SOZIALISTA BATEGATIK

GORA EUSKADI ASKATUTA !

E.T.A.

EUSKADI TA ASKATASUNA

 

 

ZABALA SEKUESTRATU DUGU, ZERGATIK?

Gure burruka, klase-nazionalekoa da. Honen ondorioa ezin logikoagoa da. Guk Euskadiko Langileriaren aurka dijoazten indar zapaltzaileak deusezteko ahaleginak egitea.

Nagusi zapaltzaile denak berdinak dira guretzat. Nagusi hauek euskai ala erdal-izena izateak ez du ezertan aldarazten langileok jasaten dugun zapalkultza. Bai batak eta besteak zapaltzen gaituzte, beren “euskalduntasunak” zer ikusi handirik izan gabe hortan. Ez gara, egia, hau ez ikusteko haina itsu. Zabala euskalduna da, ornen, baina beste edozein nagusi batek bezala zapaltzen ditu langileak.

Gure indarra saldu beharrean aurkitzen gara. Kapitalisten sakelak betetzeko egokiak garen arte, bozik onartuak gara beren lantegietan. Egokiak ez bagara ordea, ala egokiagoak eskuratzeko modu onik baldin badute. kalera igorriak izateko irrisku gorrian gaude. Hau da kapital lege bakarra, tehenbait lehen eta prezio merkeenean aberastea.

Makina ta lan tresna guztiak ondotxo zaintzen dituzte; garbitu, olioa eman, t.a... Makinek aberastasun gehiago eman dezaten egiten dute hori. Gurekin jokabide berdina ezezik maltzurragoa ere izaten dute: lan egin dezagun, beren serbitzurako den lan hori egiteko, gara “zatnduak” ta neurri hortan digute págatzen. Langileari, bere lanaren prezioa págatu beharrean “bizitzeko” behar duena, lanean segitzeko behar duena ematen diote. Ta behar dugun hori piska bat gehiago ematen badigute ere, ez da guri laguntza ematearren, beraiek saigai dituzten gauzak eros ditzagun baizik, kontsumoko gizartean parte txiki bat har dezagun, alegia : ta gure parte hartze horrek nagusiak aberasten ditu, guri ondar lotsagarri batzuek utziaz. Izardiz eta nekez irabazi dugun dirua, berriz ere haiengana. gure zapaltzaileengana ítzultzen da. Honela gu ahalik eta gehien xurgatuaz, nagusiak bapo bizi dira eta aberastuaz doaz.

Ta gure zapalkuntza, hau baino konplejoagoa da oraindik Gure lanetik hartze n duten di ruaren parte handi bat Estaduarentzat da, honek “kapitalisten aberastasunak gorde ta zaindu ditzan. Hori da Estadu kapitalisten eginbehar bakarra, “kapitalisten ondasunak” zaindu.

Gure lanaren frutua errepresio eta zapalkuntza bihurtzen da. Gure lanarekm bizi dira, langile ta irauttzaleak eraitko dituzten zakurrak, miiitarrak, t.a. Gure lanaren frutua nola ítzultzen da gure Herrira? Lanaren saritzat, makilak, erailketak, kultura eta hizkuntza burges eta arrotz bat inposatuaz, gure Herria okupatuaz, Euskadi oso-osorik zapatduaz, alegia.

Zabala  hori bera egiten hari zen. Bere sakelak nahi bezin agudo bete ezin zituenez geroz, PRECICONTROLeko ateak hetsi eta kito, beste nunbait tapurtzeko aukera hoberik ¡zango ote zuen... Zer ajola hari 200 familia zer janik gabe gelditzen badira ere? Hori ez da beren kalkuloetan sartzen den gauza. Esan bezala, beren kalkulo bakarra dirua da, ahal den aberatsena izatea, ahal den handiena... ta hortarako nahi ta nahiezkoa da langileria ahalik eta gehien zapaltzea, xurgatzea.

Egin dugun ekintza hau, gure zapaltzaileak agirian ezartzeko izan da. Langileok daramagun burrukari laguntza emateko, radikalizatzeko, hitz batez.

 PRECICONTROLeko langileek ahaleginak egin
baina etsaiak azkarrak dira. Ahaiik eta ondoen bururatu nahi izan dugu bertako langileak hasi ta eraman duten burrukaldia.

Aurrekoari jarraituaz, horregatik, gure burruka klase-nazionalekoa (klaseko-nazionala) da, ez bait dugu aski nolabaiteko “askatasuna” lortzea, askatasun osoa baizik, nazionala eta soziala.

Jakina da euskal gizona oso-osorik askatzeko, proletargoa zapaltzailerik gabe bizi ahal izateko, hau da, klaserik gabe, erresuma libro bat behar dugula, erresuma euskaldun bat, bestela ez bait litzake egiazko askatasunik izango.

Euskal iangileok, burruka honen “alderdi” soziala eta nazionala batera aurrera eramaten jakin behar dugu, bata bestea baino lehenago ezarri gabe, biak osatzen bait dute gure burruka iraultzailea. Bata edo bestea kenduaz irauttza galarazten dugu, zor zaigun askatasuna zokoratzen dugu.

Bide hortetatik bakarrik lortuko dugu Euskadi libro eta sozialista bat, klaserik gabekoa, proletargoak nekazari eta arrantzaleen laguntzarekin zuzenduko duena, eta nagusiek aurrerantza, esplotatzeko aukerarik ere izango ez dutena.

Honela, euskai-klase burruka honekin, munduko beste herrietako langileriak daramaten klase-burrukari lotzen gara, proletargoaren internazionalismoa ekintza bidez erakutsiaz.

Jakina da, esan dugun bezala, ekintza honek, Donostiakoak, Ondarrukoak t.a. helburu bakar bat dutela, Euskadiko Langileriak daraman burrukari laguntza eman, burruka hau pizkortuz, kontradizioneak herriaren aurrean agirian ezarriaz-

 

  

GURE ZAPALTZAILE TA BERE LAGUNEN AURKAKO EKINTZAK

Donostiako Gurrutxaga butika

Faxismoa, Espainiako oligarkiaren serbitzuko da: Euskadiko Langileria atienatzeko eta zapaltzeko dago Euskadin ezarria. Baina, bere eginbehar hori, mementuko beharra& ikusirik, era ezberdinetan agertzen da. Ego Euskadin, danok dakigun bezala. Espainiako Estadua da. Bide guztiak erabiltzen ditu, euskal populuaren nahiak asimilatzeko, eta gure Herrian klase burruka apurtzeko. Hortarako, erreformistei eskubidetxo batzuek emanaz; espetxe edo erailketa bidez, banguardiako iraultzaileak deuseztuaz, t.a... Dena-dela, Estadua legalidadeko aurpegia iraun arazi beharretan aurkitzen da, eta langileen burrukari gogorki agrka egiteko, eskuak lotuak gelditzen zaizkio. Mementu hortan, eta ezin bestetan, legalidade itxura gorde nahi-ta, ofizialak ez diren taldeak moldatzen ditu.

Hauek poliziaren baimenarekin eta laguntzarekin ibiltzen dira; berak egin nahi dutena baina ezin egin dutena. hauek egiten dute, inungo traba ta proiemarik gabe. Herriaren barnean ikara sortu nahi dute. Nahi tuketen bezain taxista ezin izateak mogimendu bereiziak sorrarazten ditu.

Euskadiko Marxista-Aurkako Taldea Kristo erregearen gerrilleroak

Gurrutxaga, Gipuzkoan den taide hortako bat dugu. Euskadiri dion gorrotoagatik Donostian eta Gipuzkoa osoan ezagutua.

Euskal Langileriaren aurka egin duan lana ez da tikia.

— Gobernu Zibileko tortura geitan. iraultzaileak identifikatzen askotan egona.

— ETA-ko militante eta laguntzaileak harrapatzen anitz saiatzen dena.

— Joan den abenduan ere bai. Burgosko 16-en juizioan eta hauen alde itxi zituzten dendetako kristalak puskatzen ibilitakoa.

— Burgoskoak babesten ibili zen Bandres Donostiako abogaduaren autoari su ematen ibilia.

Hontan gainera, guzien aurrean zera esan zuen; “Lanari ekin diogu”.

Aurpegi latza behar horretarako.

Esan guzi hauengatik eta Euskadiko Langileriaren izenean, ETA-k bere butika erreaz, merezi zuena egin dio.

Ondarruko alkatearen perfumeria

Gorago esandakoari jarraituaz, ikusten dugu nola polizak, guardiazibilak, txibatoak ta abarrek bakarrik ez direla gure etsaiak. Telefonak, telegrafoak eta korreoak ere, txibatoen tresna izaiten bait dira. Sindikatoak berriz, Espainiako faxismoaren tresna batiotsuak dira; hauetan gosea eta langileen zanpatzea prestatzen da. Maixuak, eleizak, ¡nformazio bulegoak... euskal kulturarí parra egiteko, eta trabak jartzeko dira maizegi.

Espainiako faxismoak goitik-behera autatutako alkateak, bere serbitzuko diren gizontasunik-gabeko gizonen bila ibiltzen dira, poputuarenak diren aberastasunak huskeria batengatik saldu ahal izaiteko... Miguel Ángel Arrizabalaga Arkotxa (Xaxi), euskaldungoaren traidore hauetako bat duzute. Euskal kutsu-dun guziari dion gorrotoagatik ere, Hego Euskadi osoan ezagutua.

Carlos Hugo-ren guardiako kapitana izandakoa da.

Hilario Beitia Ondarruko juezarekin, herriko apaizei emandako palizan parte hartu zuena; ta baita beste ekintza askoetan ere.

Hau ikusirik, herriak juzgatu ondoren, zigorra eman zaio perfumería erreaz.

Urnietako Rekondoren baserri-taberna

Euskadin dagoen zapaltzaile indarren lagun bat dugu Rekondo. Diruarengatik Herria saltzen duten horietako eredu bat da; Horrela, euskai-kutsua duten gauza guztiak apurtzen entseatzen da.

Bere txanda etorri zen, eta populua saltzen duten guztien antzera, bere taberna-dun baserria errea izan zen.

Traidore hauek zigortzeko ordua ba da.

Herriak ez ditu hauek ahazten eta berak bere juizioa egin ondoren, zigortuak izango dira.

Honek ohar bat izan nahi du. Bai, Espainia eta Frantziako estaduen laguntzaite izan nahi dutenek, eta bide batez euskalduntzearen aurka dijoaztenek, urrengoan, zigor gogorragoa hartuko dute.

 

  

MAITZAREN LEHENA EUSKADIN

Joan dan neguan, langile eta herrikoi burrukak ugariak izan dira (fabriketako konbenioak. unibersidadeetan mogimenduak, t.a.), eta ETA miiitanteak hauetan banguardiako partea hartu dute. burrukan osorik sartuaz, beste batzuekin batean. ETA-k masen ekintzak proposatu zitun Maiatzaren lehenean Parisen.

Huelgak eta manifestazioneak izan dira Hego Euskadin. adibidez Bilbaon, Irunan, Donostian. Lazkaun. Errenderian, Beasainen, t.a.

Masen ekintzeri laguntzeko ETA-k zenbait ekintza militarrak egin zituen eta horien berri ematen da hemen soilki. esanaz zergatik eginak diren eta zein heiburuekin.

1) ETA-k Beasaingo Sindikatu-etxe fazista erre du. Mundu guztiak daki sindikatu hori nola dagoen kapitalismoaren serbitzutan eta nola ziarduen langite klasearen kontra. Sindikato horri. euskal langileriak ezezko borobil bat eman zien, bera “legalizatu” asmoz fazismoak elekzionetarako deia egin zuenean.

2) Txoritokietako (Gipuzkoan) telefonotako zentrala suntsitua izan da. Bukatua bezela zegoen eta poliziaren serbitzurako presto. Esan behar da, poliziak hortik jarra) zitzakeala ez bakarrik Euskadi barruko, baizik Euskaditik edonora egiten diren elkar-hizketak ere. Langile klasea eta herria kontrolatu eta zapaltzeko muntatua zen. Hori nahikoa ez dala, telefonotako tarifa igotzeko erabakia hartua dute.

3) “Espainiako buelta ziklista” saboteatua izan da.

a] “El Correo Español-El Pueblo Vasco” egunerokoak organizatua zelako. Eguneroko hau gure herria zapaltzen eta esplotatzen duen oligarki fazistaren notizi-emailerik garrantzitsuenetariko bat da.

b) Gaurko gizartean deporteak duen eginkizun alienatzailea salatzeko. Vuelta a España” eta bere antzeko zenbait txapeiketa nagusiek, herria bere egiazko arazoetaz ahaztu arazteko erabiliak dira.

c) Espainiako Buelta, Euskal-Herrian sartzen delako, izanik diren bezela Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Gipuzkoa Euskadi eta ez Espainia; bide honez, Espainiako gobernuak daráman euskal langileria desnazionalizatzeko lan zapaltzaileari lagunduaz.

Bestalde, Ipar Euskadin ere. Donibanen, Biarritzen eta Baionan beste hainbat manifestazio gertatu ziren Maiatzaren Lehena dela ta.

Parisen ere, aurretik esan genuen bezala, euskal langileriaren zerbitzuko, parte hartu genuen. Frantziako Estaduak zapaldutako beste herrietako langileekin batera. Bretoiak, Korzegakoak, Alsaziakoak, ta abarrekin. herri horien askatasun osoa eskatuaz, munduko langile klasearekin bat eginlk.

Nahiz eta gobernuak eta polizi fazistek ETA bukatu zela esan. organizazioa euskal langileriaren banguardia izaten hari da: eta dio, ez duela bakezko unerik emanen eta izanen, oligarki fazistak, masa burrukaren bitartez deuseztuaz gero ¡ euskal estadu sozialista, independientea eta batua lortu harte.

Une berean. gaineratzen da ETA-k: bat egiten gara munduko langileri-klasearen burrukarekin eta askatasuna osoaren (soziala eta nazionalaren) alde gudukatzen diren herri zapaldu giztiekin

 

 

NAZIONALISMO IRAULTZAILEA ETA INTERNAZIONALISMOA

Nazionalismo iraultzailea, V Asanbleak, menperatua den nazio batetako langile klasearen nazionalismoa bezela agertu zuen. Burges nazionalismoa, burges-tikiaren nazionalismoa eta nazionalismu iraultzailea zer diren jakiteko, argltasun batzuek ematera goaz.

BURGES NAZIONALSMOA: Burgesiak, bere ekonomia zaintzeko. muga batzuen beharra izan du, eta hortarako nazio-asko-dun gaurko Estaduak egin ditu. Bere politika, ekonomia eta sozial arrazoiegatik, burgesiak nazio bat, handiena, aukeratzen du eta bide batez beste guztiak zapaldu, dituzten berezitasunak galdu arazi arte hizkuntza, kultura. historia, ohiturak ta.).

Nazio-asko-dun Estadu onen nazionalismoa, erreakzionartoa eta burgesa da.

BURGES-TIKI NAZIONALISMOA: Nola oligarkiak, burges-tikiak zapaltzen ditun, nazio tiki baten kontradizio nazionala, bere interesetarako erabiltzen du, eta hala, honetarako, autonomía edo askatasuna eskatzen du. Honen eskabidea erreformismo burges-tiki batetan getditzen da, sozial iraultzaren aurka bait dago.

NAZIONALISMO IRAULTZAILEA: Langile klasearen nazionalismoa da, bere askatasun osoarengatik burrukatzen bait da; sozial eta nazional arazoak betiko konponduaz.

Nazionalismo hau progresista da. oligarkiaren muga ekonomikoen aurka joanaz eta burgesiaren aurka, klaserik gabeko sozialismora dijoalako. Ala ere, Espainiako eta Frantziako ezkertiarrek, nazio kontuan ez dute bide progresistarik hartu.

Beren herrietako klase menperatzaileen ideoloji txobinistak hartuaz, burgesiak sortutako mugak zaintzen ari dlra.

“Ezkertiar” hauek ez dute konprenitzen, munduan klaserik ez egoteko, eta nazio zapaldurik ez izateko, Estadu askatu bat ukaitetik pasa beharrean garala, nahiz hau betirako ez izan.

Ohinarri hau kontuan euki behar dute, zeren hortan Ikusten dugu burges teoria, eta autoderminazio sozialistaren arteko ezberdintasuna.

 

 

 

MAITZAREN LEHENEKO ELKAR AGIRIA E.T.A.- I.R.A. - F.L.B.

Maitzaren Lehena izanki eta, Bretainia, Euskadi eta Irlanda, gure herrien egoera ikusiz, zera diogu:

1) Londres, Madrid eta Parisko gobernuak, beste kapitalismo indarren laguntzarekin, Euskal, Bretoi eta Mandar herriak nazional eta sozialki zapaltzen dituztela.

2) Beroien politika zapaltzailea zaindu ahal izateko, eta askatasunaren aldeko burrukak apurtzeko, kartzelak, presondegi zelaiak, nun-nahi ezin biziak, espulsioak, torturak eta erailketak erabiltzen dituztela.

3) Zapalkuntza honek, burrukaren banguardia diren ETA, FLB eta IRA, Herria askatzeko organizazio sozialistak ta batez ere hauek zigortzen dituela.

Langile, komertzanta tiki eta intelektualek daramagun burruka zapaltzeko, Europako kapitalismoa, Merkatu Batuan bildu da. Hauen aurka joateko, Herri zapaldu guztiei dei bat egiten diegu, baita ere Europako militante eta organizazione iraultzaile eta demokratiar guztiei, guk dugun nazional eta sozialki askatzeko dretxoei. gure masen burrukari eta gara¡tu arteko daramagun guda armatuarl. laguntzeko.

 

Kanpoko Ordezkaritza

         F.L.B./A.R.B.

                                      I.R.A.

                                O'Neill Runai

                                                           E.T.A.

                                              Kanpoko Ordezkaritza

 

 

EUROPAN IKASTEN ARI DIREN KURDOEN BILTZARRA

(Denen arteko agiria.)

Europako kurdotarren biltzarra Bukaresten (Rumanian) izan du, otsaileko 15-tik, 19-ra.

Bertara gomitatuak izan diren Herria Askatzeko Organ!zazioak, beren artean, elkar-hizketa ukan ondoren hau agertarazten dute:

1º ) Kurdistaneko Partidu Demokratak (P.D.K.) zuzendu-ta. Nazionalki eta sozialki askatzeko eta autodeterminaziorako kurdo herriak daraman burrukari, gure laguntza osoa.

2°) Herri bezela dituan legezko eskubideagatik, bere lurrean autodeterminaziorako duan dretxoa jarri ahal izateko. eta baita ere Palestinako Estadu Demokratiar bat eraikitzeko, sionista estaduaren eta Jordaniako gobernu atzerakoiaren aurkako palestinar herri handiak daraman guda harmatuari, gure zalantza-gabeko benetako laguntza.

3°) Autodeterminaziorako duan dretxoa jarri eta Euskal Estadu Askatua. Batua eta Sozialista bat eraikitzeko, Espainiako estadu faxistaren eta Frantziako estadu kolonlzatzailearen aurka, euskal populu handiak daraman burrukari, gure laguntza osoa.

4º ) Gaur egun Vietnam, Laos, Camboya, Erltrea, Golfo Arábigo (Pérsico], Angola, Mozambique, Guinea-Bissao, Irlanda, Quebec, Estadu Batuak (afroamerikako mogimenduak), eta Ego Amerikako herriak daramaten burruka harmatuari eta Nazioa Askatzeko Mogimendu Aurrerakoiak duten autodeterminaziorako dretxoari, gure laguntza.

5°) Pentsatzen dugu munduko herriak daramaten burruka armatuak, etsai bera dutela, hau da. munduko estadu inperialisten frente atzerakoia.

HALA IZANIK:

Askatasuneko Munduko Mogimendu guztiek elkar lagunduaz, inperialismo eta kapitalismoaren aurkako MUNDUKO HERRI ZAPALDUEN FRENTEA egitea proposatzen dugu (informazioa, iraultzako esperientziak pasatzea, militarren alkarrekiko lanak egitea, t.a.), alkartuaz bakarrik garaituko bait dugu.

ASKATASUNA ALA HIL !


                HIL ARTE IRAULTZA !

                              GARAITUKO DUGU !

GORA KURDO, PALESTINA ETA EUSKAL POPULUEN BURRUKA !

Bucarest-en, 1972-go Otsailaren 19-an

FATH, Herria Askatzeko Palestinar Mogimendua (bittzarreko errepresentatzaileak).

ETA Herria Askatzeko Euskal Sozialista Organizazío Iraultzailea (biItzarreko errepresentatzaileak).

KURDISTANEKO PARTIDU DEMOKRATIKOA (P.D.K.) (Iran-ekoa).

 

  

BURGOSKO EPAITUEN ETA BESTE ZENBAIT MARXISTA-LENINISTAREN TESIA

Ikusi berri dugunez III'en Internazionalaz gero. orduarteko marxismuak kolonialismu eta inperialisrnu peko nazional arazoei dagokienean emandako soluziuei buruzko pro posamenduak, gaindituak, berrítuak eta kontradezituak izan dira zenbait sozialista iraultzaren kasuan. Orain, Euskadiko erakunde iraultzaile den E.T.A. gutxidaino lehen postuetatik pertsonalki zuzendu dutenek Espainiako eta Frantzíako Nazionalidadeekiko Estaduetan euskal nazional arazoarentzat pratikatu eta proposatzen duten soluziuarekin beste honelako zerbait gertatzen ari dala konstata dezakegu. Zeren, III'en Internazionala mugaharri, marxismuak Nazionalidadeekiko Estaduetarako proposatutakoa, gainditua eta zenbait puntutan kontradezitua aurkitzen bait dugu berauen thesian. Besterik gabe, igaro gaitezen guzti honen ausnartze xehe batetara.

I.— KONTZETUALIZAZIUA:

ETA-ren V’en Biltzarrean, gaur oraindik bere osotasunean, bere egunean egin izan zuten bezela. izenpetzen dutenean. E.T.A.'ren historiako theoriku urrats garrantzitsuenak ikusten dituztela. adierazten zaigu”. nahiz eta beraiek berrítzekoak, konkretatzekoak eta osotzekoak izan.” ([1]) Orduan, han markatzen zen ideolojia, estrategia eta taktikaren jokabidea kontradezitzen duan guztia. berauek, onartzen jarraitzen duten E.T.A.-ren bidetik at dago. Eta une honetan aztertzera goatzan berauen lanak ere markatutako harén osogarritzat hartuak eta kontsideratuak izan behar dira eta dira, noski.

a) Marxismu-leninismua: ([2])

Hasteko, konstatatze batekin etorri datoz “E.T.A. Ven Biltzarrean, erakunde sozialistatzat onarturik, sozialismuari dagokionean humanista eta erreformista ezetzik, marxista-leninista izendatu zen. Eta honekin E.T.A.-k ordurarte erabili zuen Nazional Frentearen definiziua baztertuta gelditu zen. Zeren, absurdua kontsideratzen bait da, bestela beharko zuen Nazional Frente sozialistaren izakera.» ([3]) Baina, marxismu-leninismuak gaurregun muga anitz dualarik, euskal nazional arazoari dagokionerako, zertan jarraitzen dioten adieraziko zaigu: “errealidadearen analisi marxista-leninista batetan.” Eta berau, batik bat une bakoitzean aurkatuak dagozen klase interesen analisian datzala. gehiagotuko zaigu. Klase bakoitzaren interes materialak bistaratzean. Klase batzuen eta bestatzuen interesen arteko kontradiziuak argitaratzean, noski. Orduan. marxista-leninista analisiaren egitekoa berau da. Honela bada, bere interes objetibuak konprenituz gero, proletargoak bere politika eta programa fínkatu behar ditu. Ondorioz, marxista-leninisten programa politikua ez da ezjakinak harrapatzeko teknika bat, proletargo klasearen interesen agerpen zíntzo bat baizik” ([4]). Guzti honek, marxismuak gaurdaino nazional arazoari buruz emandako soluziuak, gure kasuaren aitzinean birkontsideratzea ekarriko du. Eta horretan enseiatuko dira. Zeren, egungo euskal herriko errealidadearen analisi zehatz bat egin gabe hartutako soluziuak. marxismu-leninismua, printzipiu dogmatiku eta monolitikuen multzo bezela edo eta jokabide determinatu eta standarizatuen multzo bezela, hots. anti-diatektikuki hartzen dala adieraziko bait luke.

b) Nazional eta klase burrukaren hegiak: ([5])

Sarritan “nazional hegia” formula erabiltzen da. Eta beraren bitartez. “Espainiako eta Frantziako Estadu oligarkikoen podereekin bukatzeko, euskal klase popular guztiek alkarrekin komuna egin behar duten burruka adierazten da ([6]). Gainera, Euskal Estadu popular, independiente eta soberanu bat soluziutzat proposatzen da ([7]). Halere. klase popularrek oligarkiaren aurka duten burruka komun honek. fangileriaren interesen defenditzaile geranoi ez digu ahaztuarazi behar, iraultza berorren funtsezko den beste hegi bat, hots, “klaseen burrukaren hegia” ([8]). Eta E.T.A.-k nola bata hala bestea berekin daramazki. Beste pasarte batetan. hegi nazionalari beste deitura bat emango zaio, hots, hegi popularrarena, zeren, “kapital monopotistaren aurkako burruka iraultzailea popular hegiduna baita eta ez soilki proletargotzarena” ([9]). Hemendik ere, kapitalismu monopolista itzultzeko iraultza, soilki sozialista edo proletargotzarena ezik. popular iraultza. hots, proletargoak beste klase aliatuekin bat eragina izan behar duala ([10]). Eta klase burrukaren hegia, bestetzutan proletargotzaren hegi deituko da. Honekin proletargotzaren interes espezifikuen erdiestea bere egtteko bakarra eta berezia dala adierazi nahirik, noski. Ondorioz, “euskal herriko klase popularren arteko aliantzak duan hegi nazionala. Espainiako eta Frantziako Estaduen (nazional) formen aurka egotea etorri dator” ([11]).

c) Euskal-Herria: ([12])

“Euskal-herria ez da batasun absolutu bat. Burgesek eta beren intelektualek ohi dutunez, ez dago horretatik klaseak at uzterik. Euskal-herria oso ondo berezirikako klaseen osotasun bat da, nahiz guztiak nazionalki zapalduak eta kuantitatibuki eta kualitatibuki gradu ezberdinetan oligarkiagatik txupatuak egon.” ([13]) Herri ikuskizun esenzialista. etniko eta geografiku oro ukatu gabe. dialektiku eta klaseburrukarena hautatzen da. Honekin baturik, beti kontuan duten printzipiu bat berritzen da: “abertzaleak bai, baina. klase konkretu bateko izanaz, hots, klase interes ekonomiku batzuk burruka egitekoan jokuan jarriaz.” ([14]) Zeren, Herria definitzekoan klase dimensiua ahazten badugu, gure burruka Espainiako eta Frantziako nazional komunidadeei (nazional formei ezetzik) beste gabe oposatzen data ondorio bait liteke. Eta hau esatea. ankerkeria haundi bat da. izan ere, euskal-herria, Espainiako herriaren aurka ezik, Espainiako oligarkiaren aurka bait doa, eta Frantziako herrtari dagokionean beste hainbat gertatzen da. Areago, “Euskal-herria, Espainiako eta Frantziako herriak oligarkia zapatzailearen aurka daramaten burrukan, horiekin lankide sentitzen bait da.” ([15])

d) Nazionalismua ([16])

“Euskal nazionalismua, euskal-herri aren birbatasunerako eta independentzia nazionalerako jokabidean datza.” ([17]) Eta jarrattuaz, “abertzaletasun” kontzetua aitzineko horri oposatuz gero, hots, nazionalismua “eskubiarena” eta abertzaletasuna “ezkerrarena” eginaz gero, euskal nazionalista eskubitarrei mami iraultzaile oro kentzen enseiatzen direnen jokabidea. arras deuseztatuko da. Zeren, proposamendu hori onartzea, euskal burgesiaren nazionalismua, euskal iraul tzai leen etsai. beste berezkuntza gabe. dala baieztea bait litzake ([18]). Aitzitik, 1970-ko Abenduan argi eta garbi frogatuta gelditu izan da, euskat burgesiaren nazionalismua proletargoaren objetibu batzuekin bat etorririk, oligarkiari aurkatuz gero objetibuki iraultzaile den egitekoa duala ([19]). Halere, nazionalismu oro ez dala berdina gehiagotuko da. Honela, batetik burgesiaren nazionalismua, hots, Espainiako Estaduan podere monopolista ezarri aitzineko nazional burruka gizaldi eta erdiren luzaroan zuzendu duan burgesia popularrarena, eta bestetik, Espainiako Estaduan podere monopolista ezarriz gero, proletargoa zuzentzen hasten den nazionalismua dauzkagu. Halere, nazional burruka honetan proletargoak eramandako igokundeak burgesia nazionalistaren parte hartzea ez du ukatzen, bigarren mailara bihurtuarazten baizik ([20]). Orduan, Euskadin proletargoa sozialismuagatik burruka egiten ari da, nazional askatasunerako iraultzan parte hartzen duanean ([21]).

e) Internazionalismua: ([22])

“Euskal-herria ez doa Espainiako herriaren aurka, Espainiako oligarkiaren aurka baizik; gainera, Euskal-herria Espainako herriarekin oligarkia zanpatzailearen aurkako bere jokabidean lankide sentitzen da. Gauza bera Frantziako herriari dagokionean, Euskal-herria Frantziako oligarkia zanpatzailearen aurkako bere jokabidean tankide sentitzen da. Euskal-herria inperialismuaren aurka burruka daraman munduko herri guztiekin ere lankide sentitzen bait da.” ([23]) Izan ere, guztia honoko honetara mugatzen bait da: gure herria oligarkiak daraman txupatzearen atde ala kontra egotera. Honen kontra egoteak, gure kasuan. Euskal Estadu popular, independiente eta soberanu bat esijitzen du ([24]).

Are gehiago, Euskal-herriaren eta Espainiako eta Frantziako herrten artean, gure borondate guztien gainetik, hareman objetibu eta historiku batzuk oraino esistentzia dute. Honengatik, erakunde eta partidu popular euskaldun, espainol eta frantsezen arteko har-emanak. gaurregun esistentzia gabeak, ahalik eta gradu haundienean indartu eta bilakatu behar dira, alkarren sostengua eta lankidetasuna instituzionalizatzeraino, baino, oinarri bezela burruka hauetariko bakoitzaren hegi espezifikuak onartuaz, hots, gure kasuan, Euskal-herriaren burruka, nazional askatasunarena dala eta ondorioz, demokrazia popularraren moldeekin Euskal Estadu independiente bat erdiestea jokabide dala ([25]). Eta kontzetu honen agerpenarekin bukatzeko, guzi hau koroitzen duan berauen frase bat aipatuko dugu: “Nazional mugen arazoa erabaki nahia, gaurregun amets zoragarri bat da. Gaurregungo arazoa, inperialismua menperatuko duan internazionalismu sakon bat egitean datza. eta helburu hau ez da inolaz ere euskat nazionalismuarekin oposatzen, aitzitik, honetarako nahi eta nahiezko da. Euskadiko proletargotza internazionaiismua aurkitzen doa. 1970-ko Abenduan Euskal nazional ismua eta GAUZA BAT izan dira.”([26])

f) Autodeterminaziua:

“Iraultzaren ondoren Euskal-herriak bere etorkizuna hautatuko duala esatea, tranpa bat izanik, theorikoki faltsua da. Zeren, burrukan ari dan Herria, zer besterik egiten ari da, bere etorkizuna hautatzen ezik?” ([27]) Orduan, argi eta garbi dago, Herria dalarik euskal nazional askatasunersko burruka daramana, burruka horren helburua gaur beretik dala Herriaren autodeterminaziua. Eta guzti hau. Burgosko epaituekin egin dan propáganda gezurtia deuseztatu nahirik aipatzen dala, esaten digute. Zeren, “haiek Euskal-herriaren autodeterminaziua etorkizunerako utziko dutela, predikatu bait da.” ([28]) Aitzitik, “Burgosen prozesatutako E.T.A.-ko militanteek, E.T.A.-ren esistentzia bera ere Euskal-herriaren eguneroko autodeterminaziu horretatik zetorrela ondo zekiten” ([29]). Honela bada, “euskal abendua” deitu izan daña, kaleetan herriaren autodeterminaziua gertatzen ari bait zen ([30]).

g) Interesak eta formak: ([31])

Interesei buruzko esanaldiak nahiko zabalak dira. Hasteko, interes komunak zeintzuk eta norentzat diran ikusiko dugu. Honela, interes komunak, “nazionalak” ([32]) dirala esango zaigu. Eta beraiek, popular klase euskaldun guztiei, gutxienez “Popular Iraultza egin bitartean. komunak zaiela” ([33]). Halere, Ínteres komun hauen alboan, interes ekonomiku izanik, klase bakoitzarentzat espezifiku danazaz hitzegingo da. Areago joanik, euskal iraultzaren lehen fasean euskal nazional burgesiaren klase interes ekonomikuak zeintzuk diran galdegiten da, eta euskal nazional burgesia, oligarkiaren podere finantzieru eta industrialki monopolista danarengatik txupatuta dagola, ihardetsiko da. Eta euskal proletargotzaren klase interesak zeintzuk dira? Dudarik ez, anti-kapitalistak; gainera, kapitalismuaren txetzearekin, eta sozialismuaren edo klase gabeko gizartearen muntaketarekin bakarrik erdietsiko direla. Halere, ordea. hau burrukaren azken heíburu da. Orduan, ez da ahaztu behar iraultzaren lehen fasean anti-monopolista mailara mugatzen direla, eta honela, nazional burgesiarekin bere burruka alkarturik eramatea baimentzen zaiola ([34]). Honek, ez du esan nahi, kapitalista sistimaren kontradiziu funtsezkoena galtzen danik, aurpegi ezberdinak hartzen doala baizik. Zeren, kapitalismuaren monopolista fase honetan, proletargo klasearen interesen eta burgesiaren aurrelari zatiarenen arteko kontradiziua bigarren mailan lekutuz gero, proletargotzaren eta nazional burgesiaren monopolista produkziuaren har-emanak aldatzeko interes komuna lehen mailan jartzen bait da ([35]).

Halere, proletargotzaren interesak inoiz ez dira nazional burgesiarenetara mugatzen. Zeren, proletargotzak klase gabeko gizartea interes espezifiku bait du. Baina. honetara ailegatzeko bide bakarra popular iraultza demokratikuarena da ([36]). Azkenik, gaurregungo kapitaüsmu monopolistaren aurkako burruka iraultzaileak molde anitz hartzen duela esango zaigu. Eta molde horiek, hegi komun bezela popular eta anti-oligarkiko izakera dutela. Baina, molde horiek era partikularrik ere ba dutela, hots, prozesu íraultzaile horietako bakoitzak hartzen duan nazional hegia ([37]).

II. — KLASEAK:

Esana dugu, marxismu-leninismua, nazional arazoari dagokionean. errealidadearen analisirako bide bezela onartzen dala. Eta jakina, errealidade honen analisian, beste gaineatiko guztien artetik. klase diferentziak, interesak eta har-emanak etorri datoz. Orduan, beroiek aztertzen eta mugatzen hasiko dira aurrera beste urratsik eman baino lehen.

a) Langileria:

“Langile klasea iraultzaileena dalarik, Euskal Iraultza zuzendu behar duana ere bera izan behar da. Ven Biitzarrean onartu zalá gogoratuko digute.” Gainera, langile klaseak eta euskal nazional burgesiak Askatasun Nazionalerako Frente batetan alkarturik, sozialismuarako oinarriak ezarriko dituen Popular Iraultza bilakatuko dutela. Halere, langile klasearen burruka espezifikua sozialismuagatikako burruka dala eta bere iraultzaile prozesuan klase gabeko gizarte bat Euskal-herrian erdietsi bitartean ez dala amaituko ([38]). Are oraino, Euskal-herriko langileriak aurkatzen duan sistima kapitalista monopolismuaren fasean dagolarik, langileria nazional burgesiaren aurka. beste berezkuntza gabe kontzebitzea. faltsua dala. Zeren, langileñaren antzo. nazional burgesia ere kapitaüsmu monopolistaren eragile den oligarkiaren aurka bait doa fase honetan. Orduan, euskal langileriaren eta nazional burgesiaren arteko kontradiziua unez bigarren mailan lekutzen dala ([39]).

b) Nazionalista burgesia:

Bestetzutan. popular burgesia deituko zaio. Nahiz burgesia izan, kapitalismuaren monopolista fasean oligarkiaren menpeko den burgesia mota bat da. Eta beronek oligarkiaren aurka duan interes ekonomikuagatik, proletargotzaren aliatu kontsideratzen da Popular Iraultzaren fasean ([40]). Eta nazionalista burgesia, “eskubia” dela esanaz, gure Iraultzatik erabat baztertu nahi duten horien aurka jeikiko dira, diotenean “Baldin nazionalista burgesia eskubia bada, oligarkia ere hala da: biak dira eskubiak eta ondorioz, proletargotzaren etsaiak. Baina. esan liteke ere, popular burgesia oligarkiaren ezkerra dala. Orduan, zer da hegiago eskubia ala ezkerra? Eta oraino jarraituaz: politiku aliantzarik, oinarrian klaseen aliantza gabe balego bezela, ari dirala horrelakoak esango zaigu” ([41]). Izan ere, eskubiarekin aliantza oro ukatzen dutenek arazoari ematen dioten soluziua kontsidera dezagun: klase aliantzak ez diran politiku atiantzak eginaz, alegia. Honela, klase bakar batek eta klasegabetutako banako zenbaitek nazional osotuko luteke” proletargotzak + baserritarak + arrantzaleak + ikasleak + liberal profesionalak (Vl'en Asanblearen Programa). [42]

c) Oligarkia:

Klase hau kapitaüsmu monopolistaren fasean produkziuaren eta gizarteko beste kontrolen gidari da. Beronen aurka doa euskal popular klaseak alkarrekin daramaten burruka. Orduan, euskal popular klaseen aurka Espainiako eta Frantziako Estaduen oligarkiak dauzkagu. Gainera, aurkatze honek nazional forma bat duala esango zaigu ([43]). Baina, halere, kontuan izan behar da, Euskadiko klase dominatzailea ere Espainiako eta Frantziako Estaduetan integratutako euskal oligarkia dala ([44]).

III. — ETAPAK:

Bitan zatituko dugu kuestiu hau: Bata, E.T.A. organizazioan dagokionean Ven Biltzarraz gero ezartzen diran urratsak agertzean. Bestea, HERRI-ari begira E.T.A.-k V-en Biltzarraz gero proposatu dituen urratsak banakatzean.

I.— E.T.A. ORGANIZAZIARI DAGOKIONEAN:


Nahiz E.T.A. V-en Biltzarrean erakunde sozialista bezela proklamatuta gelditu, bere segidako pratikan hala zanik ez du esan nahi, hots, proletargotzaren pratika espezifikurik zuanik. Halere, guzti hau esplikatzea erreza da, zeren batetik masa burrukaren maila eskasa bait zen eta ondorioz, minoría kontzientziatzaile eta mugitzailearen burrukak primatuko zuan etapa bat beharrezko zen. eta bestetik Euskadiko lehen kontradiziua (nahiz ez funtsezkoena) eta nazional zanpazioaren mamiz horniturikakoa, popular klaseak oligarkiarekin aurkatzen zituena zen. Honen aitzinean, E.T.A.'ren egitekoa prefrentista izan behar zuen: honekin E.T.A. nazional frente egin gabe. baina, erakunde sozialista bezela pre-frentista eginkizun bat bilakatu behar zuen ([45]).

Orduan, E.T.A.-ren lehen etapa pre-frentista zalá esango da. Baina, berehata. prefrentista etapa aldatu behar zalá jabetu zirela digute, neniaren prozesu ¡rauitzailean jriki zen aldi berri bat bitarteko. Eta orain, E.T.A.-k Langile Frente deiturako erakunde bat sortzen du. Honela, E.T.A.-ren bigarren etapan gagoz. Berau proletargotzaren ideolojia eta pratika pre-frentista izateak karakterizatzen duala esango zaigu ([46]). Gaurregun, Langile Frente erakunde hori sortu zalá bi urtera, benetako Langile Euskaldunen Atderdiaren ernemuin bezela agertzen zaigu. Gainera, une honetan, nola theoriaz hala pratikaz proletargotzarena dala. Orduan, E.T.A.-ren hirugarren etapa Langile Euskaldunen Alderdian bilakatzea ¡zango da ([47]). Eta azkeneko etapan langile klasea zuzendu eta eratuko duan banguardian bilakatu behar da E.T.A. ([48]).

  1. HERRIARI DAGOKIONEAN E.T.A.-K

PROPOSATURIKAKO URRATSAK:

Nahiz euskal iraultzaren prozesua mailatu. egintzan azken garaipeneraino, hots, klase gabeko gizartea erdietsiraino pausatuko ez dena da berau ([49]). Orduan, E.T.A.'k ez du etapismu absoluturik, hots, estratejikorik defenditzen, errelatibua, hots, taktikua baizik. Hau kontuan ¡zanik. ikus dezagun zertan datzan berau. Lehen faseari popular ¡raultzarena deitzen zaio. Orduan, epe honetan, E.T.A. langile mugimenduaren egitekoa, euskal popular kapa guztiekin Askatasun Nazionalerako Frentean alkarturik. kapitalismu monopoiistaren klase dominatzaüe den Espainiako eta Frantziako Estaduen oligarkia garaitzea ¡zango da ([50]). Garaitza honek berriz, honoko hauek erdiestea suposatzen du: “monopolista har-emanen lekuko, sozialismuaren lehen forma eta klase gabeko gizarterako pauso den popular demokraziaren ezartzea ([51])” .

Eta klase popularrak Euskadin nazionalak diranez, berauen popular demokrazia Euskadiren nazional askatasunean bi lakatuko da. Honela, Estaduak esistentzia duten epe honetan nazional askatasuna konkretatzeko bide bakarra Estaduarena dalarik, Euskadin popular Estadua ezarriko da ([52]). Bigarren fasea klase gabeko gizartearena edo sozíalismuarena deituko da. Izan ere, aitzineko beste garaipen guztiak nahiz langile klasearentzat interesdunak izan, ez dira espezifikuki interesatzen zaionak. Baina, honekin berari espezifiku zaionak bakarrik interesatzen zaiola baieztera ¡garó gabe. Hori baieztea, absurdua bait da. Honela, langileriak gaurtik gure herriaren iraultzaren zuzendaritza erdietsiaz, azken garaipeneraino, hots, klase gabeko gizarteraino, gure askatasun nazionalerako iraultza den euskal iraultza zuzentzen jakin behar duala esango zaigu ([53]). Are gehiago, gizaidi erdi baten buruan popular burgesiagatik zuzendurik egon den euskal iraultza, Espainiako Estadua kapitalismu monopoiistaren fasean sartuz gero euskal proletargotzaren zuzendaritza pean bilakatzen dala, esango zaigu ([54]).

IV. — ESTRATEGIA-TAKTIKA:

Estrategia izendatzeko kontzetu
Hauetariko bat, objetibu edo egiteko da. Honela, objetibu totalaz hitzegitean, lehen faseko burrukarena popular edo nazional iraultza dala eta bigarren fasekoa hots, langiler i aren burruka espezifikuarena, sozialismua edo klase gabeko gizartea dala esango zaigu ([55]). Baita objetibu finalaz ere agertuko zaigu: eta antimonopolismuari dagokionean, hots, popular edo nazional iraultzari, bere egitekoa, monopolisten interes ekonomikuak nazional burgesiarenekin berdinduz gero, hauetara errebajatzean dagoela, eta proletargo klasearen azken objetibu edo espezifikuari dagokionean, hots, sozialismuagatikako iraultzari, kapitalismuaren sistima  txetuz gero klase gabeko gizartea jasotzean dagola esango zaigu ([56]).

Eta norbaitek guzti honetaz dudarik balu, gaur beretik gure burrukaren klase objetibuak agertu behar direla argi eta garbi esaten du ([57]). Bestetzutan, soluziu kontzetuaren bidez aipatzen da: “nazional burgesiarentzat, soluziu definitibu dena, langile klasearentzat pasaizuko da, hots, Euskadiren nazional askatasuna edo oligarkia menperatuz gero Euskal Popular Demokraziaren objetibu honek euskal popular klase guztien interesak sintetizatzen ditu: independentzia nazionalerakoa eta klase ínteres ekonomikuak. Bestalde, gure gaurko iraultzaren barrenean, nazional interesek duten garrantzia ez da nolanahikoa: hauek bait dira gure herriaren politiku urduritasuna bortizkien zirikatzen dutunak, eta berauek dira ere Popular Iraultza egin hitarte Euskadiko popular klase guztien batasun iraultzailerako oinarri funtsezkoa eskeintzen dutenak eta azkenik, gure gatazkaren nazional hegia mugatzen dutenak ([58]). Guzti hau koroitzeko bezela berriz, honoko hau esango zaigu: gure benetako iraultza eta bere objetibua. Euskal sozialista iraultza dala, hots, sozialismua eta klase gabeko gizarte bat jasotzea ([59])”.

Taktika berriz aliantza kontzetu pean gehinbat mugatuko da. Honela, popular iraultzan klaseen aliantza objetibuak prozesu guztiaren oina egiten du. Honengatik, proletargotza lehenik burruka erreal hortatik at bere klase batasuna egiten ezin has dezake eta gero burrukan sartu, aitzitik, bere batasuna etsai batzuen aurka burrukatuaz eta iraultza!le prozesuaren naturagatik emanik datozen aliatuen alboan borobildu behar da. Ondorioz, nazional frente eta proletargotzaren klase batasuna ezin aurka litezke kanpoz behintzat. Hildo beretik, proletargotzaren interesak eta popular iraultzarenak ezin kanpoz oposa litezke. Nahiz gauza ezberdinak izan, oraingoz nahi eta nahiez arras alkarturik bait doaz. Honela, proletargotza Euskadin sozialismuagatik burrukatzen ari da euskal askatasun nazionalerako burrukatzen duanean ([60]).

V.— SOLUZIUAK:

Azkenik, Euskal-Herriak eta bere Iraultzak, gaurregun E.T.A. langileriaren organizazioari planteatu dizkion arazoentzat soluziu zenbait proposatzen da. Lehenik, langileriak eta nazional burgesiak alkarturik, Euskal Askatasun Nazionalerako Frente bat osotu ([61]). Eta berauen aburuan, Euskal Askatasun Nazionalerako Frente batetarako oinarri minimuak honoko hauek dira:

1) Ipar eta Hego Euskadi batuko dituen euskal Estadu independiente bat sortu.

2) Euskadiren euskalduntzea iraultzaileki zuzendutako lehen bilinguismu egoera baten bidez Euskadiren euskalduntze oso batetara ailegatu.

3) Oligarkiaren ekonomía iturri guztiak nazionalizatu ([62]). Eta euskararen gora-behera beste pasarte batetan oraino gehiago mugatuko zaigu iraultzaren hetburuetan esplizituki adierazia behar dan “euskalduntzearen arazoak” oligarkiaren aurkako burrukan bere mami popular iraultzailea erdiesten du. Hots, euskaldun kulturaren inposaketa euskara nazional hizkuntza bilakaturik ([63]). Eta aurreko harira biritzuliaz, Euskadiko Popular Iraultza aurrera ateratzeko fasean Euskal Askatasun Nazionaleko Frentea nahi eta nahiezko lanabes dala esango zaigu ([64]).

Bigarrenik, proletargoaren eginkizun espezifiku den euskal langile klasearen batasuna lekutuko da; Askatasun Nazionalerako Frentea, ala klase batasuna egin, ez da, nahi eta nahiez bietarik bat proletargoak hautatu beharreko gauza. Bi aurkariek batasun dialektiku bat osotzen dute baizik. Hots, proletargoak bere programaren bidez Askatasun Nazionalerako Frentea osotzen du. Orduan, programa berberak, batetik, klase erakundea eta batasuna osotzen du eta une berean, bestetik, beste klaseekin aliantzara zuzentzen du. Zeren, popular iraultzaren oinarri soziala klaseen aliantza izanik, Askatasun Nazionalerako Frentea, aliantza hori agertzen den politiku forma da. Orduan, popular iraultza definitzen duan kontradiziu berak, Askatasun Nazionalerako Frentearen hegia eta bere programaren mamia mugatzen ditu. Bere objetibuak berriz popular iraultzaren objetibuak izan behar dira; eta hauek aldi berean, Frentea osotzen duten indar ezberdinen programarentzat objetibu komunak besterik ez dira ([65]). Eta urrats hauek Euskal Estadu popular, independiente eta soberanu batetara bideratuko g¡nuzteke ([66]). Honela, horreraz gero etengabe jarraitzen duan gure burrukaren bigarren fasera, hots, klase gabeko gizartea zuzenki egitera iritxiak ginake.

 

 

 

OHARRAK

(1) Ikus, Documento de los presos de Burgos. 5-en orialdean.

(2) Ikus, ibídem. Documento... 6-en orr.

(3) Ikus, ibídem. Documento... 6-en orr.

(4) Ikus, Zutik, 62.2en orrialdean.


(5) Ikus, ibídem, Documento.... 11-en orr.

(6) Ikus, ibídem. Documento..., 11-en orr.

(7) Ikus, ibídem. Documento.... 11-en orr.

(8) Ikus, ibídem, Documento.... 11-en orr.

(9) Ikus, bdem. Zutik 62,2-en orr.


(10) Ikus, ibídem, Zutik 62,2-en orr.

(11) Ikus, ibídem, Zutik 62,3-en orr.

(12) Ikus, ibídem, Documento... 12-en orr

(13) Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr

(14) Ikus, ibídem, Documento... 12-en orr

(15) Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr

(16) Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.

(17) Ikus, ibídem, Zutik 62,4-en orr.


(18) Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.

(19) Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.


(20) Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.


(21) Ikus, ibídem. Zutik 62.5-en orr


(22) Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr

(23) Ikus, ibidern, Documento... 12-en orr.

(24) Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr.

(25) Ikus, ibidern, Documento... 13-en orr.

(26) Ikus, ibídem, Zutik 62,6-en orr.

(27) Ikus, ibidern, Zutik 62,6-en orr.


(28) Ikus, ibídem. Zutik 62,6-en orr.

(29) Ikus, ibídem. Zutik 62,6-en orr.


(30) Ikus, ibídem. Documento... 14-en orr

(31) Ikus, ibídem Documento.. 14-en orr.

(33) Ikus, ibídem. Documento.. , 14 én orr

(34) Ikus, ibídem. Documento.. , 14-en orr

(35) Ikus, ibídem Zutik 62,2-en orr

(36) Ikus, ibídem. Zutik 62,2-en orr.


(37) Ikus, ibídem. Zutik 62,3-en orr.

(38) Ikus, ibídem. Documento... 8-en orr.

(39) Ikus, ibídem Zutik 62,2-en orr.


(40) Ikus, ibídem Documento... 8-en orr.

(41) Ikus, ibídem Zutik 62,3-en orr.


(42) Ikus, ibídem Zutik 62,5-en orr.

(43) Ikus, ibídem Documento... 11-en orr.

(44) Ikus, ibídem Zutik 62,2-en orr.

(45) Ikus, ibídem. Documento.... 7-en orr.


(46) Ikus, ibídem. Documento....7-en orr.

(47) Ikus, ibídem, Documento...,8-en orr.

(48) Ikus, ibídem, Documento...,8-en orr.

(49) Ikus, ibídem. Documento..., 8-en eta 15-en orr.

(50) Ikus, ibídem. Documento... 8-en orr.

(51) Ikus, ibídem, Zutik 62,2-en orr.


(52) Ikus, ibídem, Zutik 62,3-en orr.

(53) Ikus, ibídem, Documento... 8-en orr.

(54) Ikus, ibídem, Zutik 62.4-en orr.

(55) Ikus, ibídem, Documento... 8-en orr

(56) Ikus, ibídem, Documento... 14-en orr.

(57) Ikus, ibídem. Documento... 15-en orr.

(58) Ikus, ibídem. Documento..., 15-en orr.

(59) Ikus, ibídem. Documento..., 17-en orr.

(60) Ikus, ibídem, Zutik 62,5-en orr.

(61) Ikus, ibídem. Documento..., 8-en orr.

(62) Ikus, ibídem. Documento..., 17-en orr.

(63) Ikus, ibídem, Zutik 62,6-en orr.


(64) Ikus, ibídem. Documento..., 18-en orr.

(65) Ikus, ibídem, Zutik 62,5-en orr.

(66) Ikus, ibídem. Documento..., 11-en orr

 

 

 

 

 

CONTENIDOS

PUNTOS MÍNIMOS IDEOLÓGICOS DE E.T.A.

ACLARACIÓN

RAZONES DE LA LUCHA ARMADA

ACCIÓN DE COMPLEMENTO Y REFUERZO A LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA VASCA

HEMOS ARRESTADO A ZABALA ¿ POR QUÉ?

ACCIONES CONTRA LAS FUERZAS DE REPRESSION O ÉLITES COLABORACIONISTAS

EL PRIMERO DE MAYO EN EUSKADI

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO-INTERNACIONALISMO

COMUNICADO CONJUNTO ANTE EL 1º DE MAYO E.T.A. I.R.A. F.L.B.

CONGRESO DE LOS ESTUDIANTES KURDOS EN EUROPA (COMUNICADO COMÚN)

TESIS DE LOS JUZG DOS EN BURGOS
Y DE OTROS MILITANTES MARXISTAS-LENINISTAS

 

 

PUNTOS MÍNIMOS IDEOLÓGICOS DE E.T.A.

E.T.A. es una organización SOCIALISTA, REVOLUCIONARIA, VASCA. DE LIBERACIÓN NACIONAL.

SOCIALISTA

porque lucha por los intereses específicos del proletariado, es decir, por una SOCIEDAD VASCA Y SIN CLASES. Nuestro socialismo ha de responder a las necesidades culturales, políticas, económicas y sociales del Pueblo Trabajador Vasco. Consideramos P.T.V. a todo el que vende su fuerza de trabajo en Euskadi y trata de integrarse en su lucha de liberación Nacional y Social.

E.T.A. es consciente de que para la construcción de un ESTADO VASCO SOCIALISTA, es imprescindible contar con un Estado Vasco Independiente, guiado por el proletariado en una democracia POPULAR, que de las bases necesarias para la construcción del Socialismo Vasco, posibilitando esto la consecución de la revolución proletaria.

Como hemos dicho esta Democracia Popular es un MEDIO para llegar a la toma del poder por el proletariado. En esta primera fase que podemos llamar de REVOLUCIÓN POPULAR constituimos un frente con la pequeña burguesía abertzale para derrocar a nuestro enemigo común que es el aparato de OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN impuesto en Euskadi por las oligarquías francesa y española.

E.T.A. considera que la pequeña burguesía puede apoyar esta primera fase de la revolución, puesto que está también oprimida NACIONAL Y SOCIALMENTE por las oligarquías. Cuando decimos, Socialmente, distinguimos entre la opresión social ejercida por estas sobre la pequeña burguesía, y la ejercida sobre el proletariado, pero sabemos que la pequeña burguesía no puede subsistir como clase, por la tendencia inevitable del capital a monopolizarse, no quedándole otro camino que el de hacer causa común con el proletariado.

Son precisamente el proletariado y sus vanguardias las que no deben permitir que la pequeña burguesía se haga con la dirección de la lucha de LIBERACIÓN NACIONAL porque abortarían así el proceso revolucionario, convirtiendo la revolución proletaria en un reformismo pequeño-burgués.

Damos al respecto varias citas de nuestros compañeros de Burgos con cuyos análisis y soluciones marxistas estamos de acuerdo.

ZUTIK 62.

“La democracia popular implantada por la revolución en substitución de las anteriores relaciones monopolistas, constituye la primera forma del socialismo, y a la vez el modo de transición del capitalismo al socialismo.

Los intereses del proletariado no son, por supuesto, los de la burguesía popular.

El programa del proletariado va dirigido a la construcción del socialismo, de una sociedad sin clases. Pero el camino para llegar al socialismo no es otro que el que pasa por la revolución popular y consciente de ello el proletariado puede concretar en ese sentido sus objetivos revolucionarios.”

CARTA DE BURGOS.

“Al definir el “Nacionalismo Revolucionario” y todas sus consecuencias, queda bien claro que nuestra lucha, no es la lucha por la independencia en abstracto que los expulsados y su grupo propugnan como primer paso, sino la lucha de liberación nacional de nuestro pueblo, concepto éste mucho mas amplio que el de independencia en cuanto que el de independencia en abstracto está vacío de todo contenido de clase, y por lo tanto revolucionario, y el concepto de Liberación Nacional que aquí definimos lleva implícita la lucha de clases. Es decir, la cuestión no es “vascos contra españoles y franceses” (como los traidores del manifiesto expresan) sino “clases vascas explotadas en diferente grado y oprimidas culturalmente contra oligarquía” planteada así la lucha, su primer objetivo debe ser el de conseguir un Estado Vasco Independiente con el que se destruya completamente el poder económico, político y cultural de la oligarquía (no solo por tanto, independiente) y a partir del cual la clase obrera vasca vaya construyendo el Socialismo en el segundo proceso.”

Evidentemente, no ha de tomarse este proceso revolucionario como una suma de pasos matemáticos considerando la lucha entrecortada de forma idealista. Repetimos que siempre se trata de la misma revolución en sus diferentes fases de desarrollo.

Como primer paso vemos la necesidad de la revolución popular, la cual posibilitará la toma del poder por el proletariado, llegando en este proceso a una sociedad VASCA Y SIN CLASES.

Para la consecución de estos fines, aceptamos como válidos todos los medios revolucionarios, de los cuales no está excluido la lucha armada. Aclaramos que la labor actual del Frente Militar de E.T.A. no es una lucha armada del pueblo, sino un medio, entre otros, para radicalizar el proceso revolucionario.

Por el contenido de liberación Nacional de clase y métodos que utilizamos y contamos utilizar, creemos estar en una línea REVOLUCIONARIA. No queremos separar la TEORÍA DE LA PRACTICA.

De LIBERACIÓN NACIONAL

porque luchamos por la reunificación de Euskadi Norte y Euskadi Sur en un ESTADO SOCIALISTA VASCO SIN CLASES E INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FRANCÉS Y ESPAÑOL. Es decir, porque luchamos contra el aparato de ocupación en Euskadi.

Aclarando decimos con nuestros compañeros de Burgos “El pueblo vasco no se enfrenta al pueblo español, sino a la oligarquía española; el pueblo vasco es solidario con el pueblo español en su enfrentamiento con esta oligarquía opresora. El pueblo vasco no se enfrenta al pueblo francés, sino a la oligarquía francesa; el pueblo vasco es solidario con el pueblo francés en su enfrentamiento con esta oligarquía opresora. El pueblo vasco es solidario con todos los pueblos del mundo en su enfrentamiento con el imperialismo. No se trata tampoco, por tanto, de elegir entre Euskadi por un lado y España y Francia por otro; esta es otra típica alternativa burguesa.

Se trata de estar, o a favor de la explotación que la oligarquía somete a nuestro pueblo o en contra de ella. Estar en contra, en nuestro caso, implica como hemos dicho, la exigencia de un Estado Popular Vasco”.

 

 

ACLARACIÓN

Nosotros matizamos el indisoluble carácter NACIONAL-SOCIAL del combate que hemos emprendido, señalando que la ausencia o la minimización de uno de los factores, desvirtúa por completo su sentido. Como aclaración indicamos los peligros y consecuencias a que los errores de este tipo han conducido:

A) DERECHISMO con componentes pacifistas-quietistas (casos P.N.V. — Gobierno Vasco) adictos al republicanismo Español del 36, que parecen apuntar a un estatuto oscurantista en la hipótesis de que la oposición española les apoyará (los falsos profetas de la democracia Ruiz Jiménez, Areilza...).

B) DERECHISMO (disfrazado de izquierda) que escudado en la mágica palabra “socialistas” aboga por un frente Nacional Vasco y “Socialista” que agrupe a todas las fuerzas “abertzales”. Como justamente el término ABERTZALE debe englobar el binomio REIVINDICACIÓN NACIONAL — DEFENSA DE LOS INTERESES ESPECÍFICOS DE LOS TRABADORES VASCOS (en un contexto, por supuesto, abierto e internacionalista) y ese frente-elixir carece del segundo monomio, (las palabras no cuentan si no van acompañadas de hechos) E.T.A. nunca participará en esa maniobra reaccionaria y claramente pro-capitalista vasco. Todos estos quieren tener a E.T.A. en sus filas y montarse en su carro porque saben que es la única organización de vanguardia revolucionaria que puede conseguir la independencia y autogestión del Pueblo Trabajador Vasco. Si en ese momento ellos (Branka, Zuzen, etc.) están a la cabeza del “frente”, su habilidad y juego subterráneo harán el resto para convertir Euskadi en el paraíso de la “clase Popular “... Capitalista !

A y B TIENEN UN DENOMINADOR COMÚN PRO-BURGUES Y ANTIRREVOLUCIONARIO utilizando ese mismo epíteto que a cada instante brota de sus gargantas... españolista ! ! ! Si opresor y fascista es el Estado español, ellos también lo son en la medida en que se opongan al auténtico proceso revolucionario del P.T.V. jugando al burdo politiqueo reservista de la sombra, escuchando y no aportando, criticando sin base y beneficiándose de los capitalistas “abertzales” que lo único que pretenden, es autojustificarse de la explotación miserable que llevan a cabo con el P.T.V. y salvarse del posible naufragio. Conste que catalogamos a estas personas en su faceta política, admitiendo como en el caso de Larresoro y otros sus aportaciones culturales, aunque incluso en este campo aparecen disminuidas por la influencia de las posturas anteriormente expuestas.

C) TERCER GRUPO, interesante conglomerado de “Nacionalistas Españoles”, organizaciones tales como VI Asamblea, porque de E.T.A. le sobran ya todas las siglas, y Movimiento Comunista de España, a los cuales es de agradecer su “honradez” pues antes se denominaban Komunistak, Saioak, etc.
Sus características principales;

1) Obrerismo reaccionario.

2) Postura errónea ante el problema NACIONAL VASCO, en tanto en cuanto supone que continúe la división del P.T.V. y su desaparición como tal.

3) Liquidación de la lucha POPULAR.


4) Burocracia y dirigismo.


5) Oportunismo.


6) Abandono en la práctica de la lucha armada


 

RAZONES DE LA LUCHA ARMADA

El Frente Militar es uno de los frentes de E.T.A. que debe servir para radicalizar el proceso revolucionario vasco, como apoyo y complemento de la lucha de masas, nuestra actividad en este frente debe responder, pues, a unas necesidades políticas.

El F.M. de E.T.A. está llamado a constituirse mas adelante en la armada popular si el proceso revolucionario así lo exigiera, limitándonos hasta el presente a acciones que aparte de radicalizar este proceso, sirven para desenmascarar a los enemigos del P.T.V.

Como vanguardia revolucionaria tenemos que establecer un programa científico que refleje los intereses de la clase obrera vasca y sus aspiraciones a un cambio de la sociedad en todos los terrenos, político, económico, social y cultural. Nos hemos planteado como objetivo final la liberación total del hombre vasco (nacional y social), de todas tas formas de explotación y opresión del hombre por el hombre. Para ello, y en la lucha obligada contra el sistema imperialista fascista español, vemos necesaria fa existencia del Frente Militar.

La lucha contra el Estado fascista Español hay que realizarla apoyados en la movilización de la clase trabajadora vasca, y en su vanguardia que. desde la base — pero por delante, a la cabeza — de las masas, de una dimensión política a la lucha. Es aquí, con esta estrategia revolucionaria, donde nuestra organización se diferencia de todas las que coexisten con nosotros. Es por esto por lo que estamos convencidos de que todos aquellos grupos políticos que tienen fundamentada su estrategia de lucha ÚNICAMENTE en el movimiento de masas, o que, aunque teóricamente no sea así, en la práctica siguen trabajando SOLAMENTE en el mismo, no pueden hacer posible la revolución.

 

  

ACCIÓN DE COMPLEMENTO Y REFUERZO A LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA VASCA

ARRESTO DE ZABALA.

Carta enviada por E.T.A. a los medios de difusión, prensa y radio (no publicada).

Euskadi — Enero de 1.972.

E.T.A. organización Revolucionaria, surgida del pueblo vasco y al servicio de la clase trabajadora de Euskadi, tiene como objetivo la creación de un Estado Socialista Vasco:

A) Vasco. — Es decir un Estado que reunifique Euskadi Norte y Sur y que sea independiente de los estados español y francés que hoy nos oprimen.

B) Socialista. — Es decir que defienda los intereses de la clase trabajadora hasta que ésta llegue a conseguir el control efectivo y absoluto de la dirección política cultural y económica de Euskadi.

En esta línea, y como lucha directa contra el sistema fascista español implantado en Euskadi Sur por la oligarquía peninsular, se han llevado a cabo las destrucciones de la boutique Gurrutxaga de San Sebastián, el caserío de Urnieta y la perfumería del alcalde de Ondarroa; también las voladuras y las requisas a diferentes entidades bancarias (estas últimas como expropiaciones contra la burguesía financiera como medio para sufragar los gastos de la lucha revolucionaria vasca).

En esta misma línea se ha realizado esta acción: EL "ARRESTO DEL SR. ZABALA accionista de la empresa Precicontrol (situada en el límite entre Eibar y Ermua), dueño de Motobic, accionista de Agria, etc.

Los 183 trabajadores de la citada empresa solicitaron un aumento de salario acorde con el aumento sufrido por la carestía de vida. El aumento fue denegado por la empresa. Los obreros en apoyo de su justa reivindicación acudieron a la huelga. Como consecuencia la empresa los despidió, quitándoles incluso el derecho a la Seguridad Social. Siguiendo en la lucha por la defensa de sus intereses, 13 de ellos realizaron una huelga de hambre de 8 días de duración en la iglesia de San Andrés de Eibar. Conversaciones con la dirección de la empresa, huelga de trabajo, huelga de hambre, todo fue inútil ante la persistente negativa de aquella a concederles sus peticiones cada vez mas modestas. Hoy todos los trabajadores de Precicontrol, salvo 13 esquiroles traidores a sus compañeros, están en la calle y el jueves día 20 se reúnen los accionistas para decidir el traslado de la fábrica a un lugar probablemente fuera de Euskadi.

En vista de todo esto y de que los métodos pacíficos de lucha obrera han sido agotados, es por lo que hemos decidido pasar a la acción armada.

Anunciamos a todo el Pueblo Vasco y en particular a los accionistas de Precicontrol que son quienes han de tomar las decisiones pertinentes, de lo siguiente:

Hemos arrestado, al Sr. Zabala y exigimos sean puestas en práctica las siguientes peticiones:

1) Readmisión de todos los trabajadores de Precicontrol, sin excepción alguna, con los mismos derechos de puesto de trabajo, categoría profesional, antigüedad, etc., que poseían antes del conflicto.

2) Pago completo del jornal de todos los días de trabajo perdidos, incluidos puntos, primas, etc.

3) Aumento salarial de 137.900 pts. mensuales a repartir entre todos los trabajadores a escala invertida.

4) Reconocimiento oficial de un comité o comisión democráticamente elegida entre los trabajadores y con derecho a participar en la gestión de la empresa.

Si para el próximo día 24 de Enero, lunes, a las 8 horas de la mañana, los obreros no han comenzado a trabajar y estas condiciones no han sido no solo teórica sino práctica y totalmente concedidas, el Sr. Zabala será inmediatamente ejecutado (el plazo dado no será aumentado por ningún motivo); y no solo él, sino que le seguirán otros accionistas tales como el director gerente Juan Luis Muguerza, Faustino Múgica, etc.

Si las peticiones se cumplen para esta fecha, será puesto en libertad en perfecto estado.

POR UN ESTADO SOCIALISTA VASCO

GORA EUSKADI ASKATUTA

E.T.A.

Euskadi Ta Askatasuna.

 

 

HEMOS ARRESTADO A ZABALA ¿ PORQUE?

Nuestra lucha es una lucha de Clases-Nacional vasca.

Como es lógico, esto lleva consigo el que nosotros vayamos en busca del aniquilamiento de todas las fuerzas que oprimen y explotan a la clase obrera y a las clases populares vascas.

Todos los patronos son iguales para nosotros, son nuestros explotadores, no cambia nada el que tenga o no apellidos vascos, pues nos oprimen igualmente sean vascos, españoles, franceses o yanquis.

TANTO UNOS COMO OTROS SON NUESTROS EXPLOTADORES. Dicen que Zabala es vasco, pero explota a los obreros con igual saña que cualquier otro patrón, independientemente de su nacionalidad.

El P.T.V. se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. Mientras somos “productivos” para llenar la cartera del patrono, somos bien recibidos en sus fábricas. Pero esto cambia si dejamos de ser lo suficientemente rentables para él {a causa de la edad, enfermedad, o las provocadas “crisis capitalistas”, etc.), pues nos expulsará con la primera agravando aun más la situación de la clase obrera y su familia. La ley del capitalismo es enriquecerse rápidamente y al menor precio, con los menores gastos. Las máquinas las cuida con esmero, las engrasa, las limpia, etc. pues de esta manera rinden más.

Con nosotros hace lo mismo pero con mas refinamiento. Nos paga y nos “cuida” en la medida que podemos rendir, y solo para ello o sea para producir mas ganancias para el patrón. Nos paga para que podamos subsistir para producir. A veces nos paga más de lo “necesario” para subsistir, pero lo hace para que así podamos comprar los productos que " él " fabrica, y una vez mas, lo poco que nos paga le devolvemos a cambio del producto y así la ganancia va a su cartera por partida doble. Esta es la sociedad de consumo creada por el capitalismo. Así se enriquecen los patronos con el sudor de nuestro trabajo; así es como nos explotan causando miseria y sufrimiento por doquier. Por si lo dicho fuera poco, parte del dinero que Zabala y los demás capitalistas nos roban en cada día de trabajo, lo emplean en pagar al Estado para que éste tenga medios de cumplir su labor, que no es otra que defender los intereses capitalistas por los medios que aconseje cada momento concreto. Entonces parte del fruto de nuestro trabajo se convierte en represión y opresión en contra de nosotros mismos. De esta forma se le paga a la guardia civil para que torture y mate a los militantes revolucionarios y obreros, a los maestros y profesores para que desnacionalicen e inculquen ideas contrarias a los intereses del pueblo vasco; a los militares, jueces, jefes de prisiones y demás castas reaccionarias para que lleven a cabo su labor en contra de los intereses de la clase obrera y del pueblo.

Entonces ¿como vuelve parte del fruto de nuestro trabajo a nosotros? En forma de torturas, asesinatos, cárceles, juicios militares, etc., en la imposición de una cultura burguesa y extranjera, en la ocupación de nuestro pueblo sometiéndolo a una expoliación total.

Esto es lo que Zabala hace.

Como en Precicontrol no podía explotar a los obreros lo suficiente para satisfacer sus ansias, cerró la fábrica y se disponía a ir a explotar mas cómodamente a otros obreros en otros lugares. ¿Que le importa a Zabala si 183 familias se quedan sin comer, sumidas en la desesperación y la más total miseria?

Esto no entra en sus cálculos, esto no es problema. Como hemos dicho su único cálculo es el dinero, el ser mas rico, el ser mas “grande”... y para eso no tiene mas remedio que explotarnos todo lo mas posible, a exprimirnos hasta que no tengamos mas jugo, hasta que no tengamos mas fuerzas.

" Por eso el objetivo de esta acción, es el de desenmascarar a nuestros explotadores, el complementar y reforzar  las acciones de masas, el apoyar la lucha del P.T.V. radicalizándola. Es decir, complementar para llevar a término la lucha que los obreros de Precicontrol estaban manteniendo.

Siguiendo con lo anterior es por eso que nuestra lucha es una lucha de clases-nacional, pues no nos basta el conseguir cierta “libertad” sino una LIBERACIÓN TOTAL nacional y social, como único medio para poder construir el socialismo en Euskadi.

Por supuesto que para liberar totalmente, integralmente al hombre vasco, para que el proletariado no viva bajo ninguna fuerza opresora, en una sociedad sin clases, es necesario un Estado Socialista Vasco independiente, puesto que sin esto, no existirá una verdadera liberación, al menos en un futuro próximo.

Nosotros, trabajadores vascos, debemos luchar para llevar a cabo a la vez las dos facetas de esta misma y única lucha, sin poner una antes de otra, ni una detrás de otra pues estas son las dos caras de una misma moneda.

Este es el único camino para conseguir una Euskadi libre y socialista, sin clases y sin ningún tipo de explotación, en la que el proletariado, arrastrando al resto de las clases populares en pro de intereses proletarios, serán los únicos dueños y dirigentes de la nación vasca, en la que los patronos no podrán explotarnos, pues no existirán. Así por medio de esta lucha de clases vasca nos unimos a todos los trabajadores del mundo en la lucha contra el enemigo común, demostrando en la práctica nuestro internacionalismo.

Por los párrafos anteriores vemos que el Estado es el gran sostén de la oligarquía, el gran culpable de que la explotación del hombre por el hombre tenga lugar, de que el genocidio sobre nuestro pueblo se esté llevando a cabo, de todas las injusticias y atropellos que se dan en nuestro suelo. La destrucción violenta del Estado fascista es imprescindible para la construcción del socialismo en un estado vasco independiente y reunificado, solidario de la clase obrera internacional y de todos los pueblos oprimidos en lucha por su liberación total.

 

 

ACCIONES CONTRA LAS FUERZAS DE REPRESIÓN O ÉLITES COLABORACIONISTAS

Boutique Gurruchaga de San Sebastián

El fascismo como sistema político al servicio de la oligarquía española para la alienación y represión física del P.T.V. se manifiesta de diferentes formas según las necesidades que le presenta el desarrollo de sus funciones.

En Euskadi Sur su forma oficial, de todos conocida, es el Estado español.

Este intenta por todos los medios {concesiones a los reformistas, eliminación mediante cárcel, exilio o muerte de las vanguardias revolucionarias) la asimilación de las reivindicaciones populares vascas y la eliminación de la lucha de clases en nuestro país.

No obstante el Estado se ve siempre obligado a mostrar una apariencia de legalidad que no le permite actuar con la eficacia que necesitaría para combatir la lucha de los trabajadores. Es entonces cuando exasperados por los límites que les impone su coartada de legalidad, surgen en su seno grupos no oficiales, pero que actúan con la aprobación y apoyo de la policía y cuyo único fin es hacer lo que ella desearía pero no puede, es decir, sembrar el terror en el pueblo, en medio de la mas criminal impunidad.

A esta manifestación de fascismo pertenece el denominado:

GRUPO ANTIMARXISTA DE EUSKADI — GUERRILLEROS DE CRISTO REY.

Uno de sus miembros en Guipúzcoa es el Sr. Gurrutxaga, popular tanto en la capital donostiarra como en toda la provincia por su destacado odio a Euskadi. Su labor contra el P.T.V. es verdaderamente meritoria:

— Autor de numerosas identificaciones en los sótanos (salas de tortura) del Gobierno Civil.

— Intensa dedicación a la caza de militantes y simpatizantes de E.T.A.

— Colaboración en el pasado Diciembre, rayando las lunas de varios comercios de San Sebastián que cerraron sus puertas como muestra de solidaridad con la lucha llevada por los 16 juzgados en Burgos.

— Incendio del coche del Sr. Bandrés, abogado defensor de varios de los juzgados en Burgos, (en esta ocasión tuvo además la desfachatez de manifestar orgullosamente en público: “Hemos empezado a actuar”).

Todas estas acciones le han hecho acreedor al castigo que E.T.A. en nombre del P.T.V. le ha aplicado, destruyendo la boutique de su propiedad.

Perfumería del Alcalde de Ondarroa Sr. Arrizabalaga

Siguiendo el mismo criterio antes enunciado observamos que no solo la policía, guardia civil, confidentes, etc., son nuestros enemigos.

Tanto telégrafos, teléfonos y correos son asimismo criaderos de confidentes. Sindicatos es una máquina más del fascismo español donde se cuece el hambre y la represión para el trabajador. Maestros, Iglesias, servicios de información... cuya labor a veces es ridiculizar y obstaculizar la cultura vasca, etc.

También los alcaldes elegidos a dedo por el Estado fascista español trabajan con la finalidad de procurarse hombres sin escrúpulos, capaces de vender los intereses propios del pueblo por una miseria...

Uno de tantos traidores a la causa vasca es Miguel Ángel Arrizabalaga Arkotxa (Xaxi) alcalde de Ondarroa, muy conocido asimismo en Euskadi Sur por su odio a toda manifestación vasca.

Fue capitán guardia de Carlos Hugo.

Tomó parte con Hilario Beitia (juez de Ondarroa) en la paliza que se les dio a los curas en dicho pueblo y autor de otras muchas actuaciones.

Por todo ello, y respondiendo al juicio emitido por el pueblo se le ha aplicado este castigo, destruyendo la perfumería de su propiedad.

Caserío-bar del Sr. Recondo de Urnieta

El Sr. Recondo es un ejemplo mas entre todos los citados anteriormente que se suma al aparato represivo en Euskadi. Es uno de tantos tristes ejemplos de hombres que traicionan a su pueblo por dinero, y contribuyen de una u otra manera al aniquilamiento de todas aquel las entidades que sean vascas.

Su turno llegó, como llega a todos los traidores al pueblo, y su caserío, en el cual tenía acondicionado un bar fue quemado.

Ya es hora de que estos traidores hayan sido castigados. El pueblo no olvida y serán tratados con dureza de acuerdo ai juicio emitido por él, todos los traidores.

Esperamos que esto sirva de aviso, ya que a partir de ahora será más enérgicamente aplicado a todos aquel los que directa o indirectamente colaboran con ambos estados español o francés en contra de la causa vasca. 

 

 

EL PRIMERO DE MAYO EN EUSKADI

Después de un invierno donde las luchas obreras y populares han sido de gran envergadura (“convenios colectivos” en la industria y la banca, fuerte agitación universitaria, etc.) y en las cuales los militantes de E.T.A han llevado una labor de vanguardia junto con otros patriotas y antifranquistas vascos, nuestra organización hizo llamamiento para acciones de masas durante el 1° de Mayo (París).

Hubo huelgas y manifestaciones en diferentes puntos de Euskadi Sur, como son en Bilbao, Pamplona. San Sebastián, Lazcano. Rentería, Beasain, etc.

En apoyo y refuerzo de estas acciones de masas y de las que venían sucediéndose en los últimos tiempos. E.T.A. realizó varias acciones militares que perseguían los siguientes objetivos políticos:

1) El sindicato vertical-fascista de Beasain fue asaltado e incendiado. Nadie ignora que dicho sindicato ha sido creado por el capitalismo español para que defienda sus intereses y actúe en contra de la clase obrera. El repudio del proletariado vasco hacia el citado sindicato fascista quedó bien patente en el boicot total que hizo a las elecciones que quiso montar el sistema para legalizar dicho sindicato.

2) La central telefónica de Txoritokieta (Guipúzcoa) ha sido destruida. Era de las mas modernas de Europa y estaba a punto de ser terminada. Iba a servir a la policía para poder interferir todas las comunicaciones, no solo en el interior de Euskadi sino las tenidas desde Euskadi con cualquier otro punto del mundo para de esta forma poder controlar y reprimir a la clase obrera y al pueblo. Por si esto fuera poco la compañía acababa de aprobar una subida en las tarifas telefónicas.

3) La “Vuelta ciclista a España ha sido saboteada. He aquí por que razones:

a) Por ser organizada por el periódico fascista “El Correo Español El Pueblo Vasco” siendo este periódico uno de los principales portavoces de los enemigos de nuestro pueblo como son la oligarquía y el fascismo.

b) Para denunciar la función social de integración y de alienación que asumen tales pruebas deportivas en la sociedad actual, siendo utilizadas dichas pruebas para desviar al pueblo de sus objetivos.

c) Porque pasando por Euskadi Sur, “La vuelta a España” pasa sobre Vizcaya, Navarra, Álava y Guipúzcoa como si fuera una zona más de España, apoyando de forma activa la labor de desnacionalización a que el estado español está sometiendo al Pueblo Trabajador Vasco.

En Euskadi Norte hubo manifestaciones de diversos tipos en Donibane y la Negresse (Biarritz).

En París, la colonia vasca se manifestó respondiendo al llamamiento de E.T.A. junto con las otras nacionalidades oprimidas por el Estado francés, Bretaña, Occitania, Córcega y Alsacia, pidiendo la libertad total de estos pueblos y en completa solidaridad con la clase obrera internacional.

Podemos observar asimismo que pese a las constantes declaraciones de la policía y mandos del ejército, en el sentido de que E.T.A. está siendo eliminada, esta organización se manifiesta como Vanguardia del P.T.V. No daremos tregua hasta que las masas de nuestro pueblo destruyan la oligarquía y a su aparato fascista impuesto en Euskadi para la creación del estado socialista independiente y reunificado.

Al mismo tiempo afirmamos nuestra solidaridad total con la lucha de la clase obrera de todo el mundo, y con todos los pueblos oprimidos que luchan por su liberación nacional y social.

 

 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO-INTERNACIONALISMO

La Vª Asamblea definió el Nacionalismo Revolucionario como nacionalismo de clase trabajadora en situación de dependencia nacional.

Nuestra intención, en este resumen, es dar unas bases para la aclaración de los conceptos de Nacionalismo Burgués, Nacionalismo Pequeño-Burgués y Nacionalismo Revolucionario.

NACIONALISMO BURGUÉS: La burguesía ha necesitado de unas fronteras económicas, y por ello ha creado los actuales Estados Pan-nacionales (estados compuestos por varias nacionalidades), por razones políticas, económicas y sociales. La burguesía, basándose en una de las nacionalidades, la mas grande, reprime y trata de hacer desaparecer las características diferenciales (idioma, cultura, historia, costumbres, etc.), de las demás nacionalidades.

El nacionalismo de estado Pan-nacional, es un nacionalismo reaccionario y burgués.

NACIONALISMO PEOUENO-BURGUES: La pequeña burguesía, oprimida por la oligarquía, utiliza la contradicción nacional de una de las nacionalidades oprimidas y reivindica la autonomía o la independencia de dicha nacionalidad, pero está en contra de toda revolución social.

Este nacionalismo puede ser progresista, pero al no abordar el problema del pueblo trabajador, quedan limitados, como reformistas pequeño-burgueses.

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO: Es el nacionalismo de la clase trabajadora, que lucha por su liberación integral, tanto en su contradicción nacional como en la social. Este nacionalismo es REALMENTE PROGRESISTA, en cuanto que atenta contra las fronteras económicas de la oligarquía y contra la burguesía por su contenido socialista de una sociedad sin clases.

Sin embargo, numerosos sectores de “izquierda” española y francesa, no han adoptado una actitud progresista con respecto a los problemas nacionales, quedando todavía influenciadas por las ideologías chovinistas de las clases dominantes de sus países respectivos, y respetando las fronteras de los estados creados por la burguesía en defensa de sus intereses.

Dichos sectores no acaban de comprender que para llegar un día a la sociedad mundial sin explotación de clases ni opresión nacional es INDISPENSABLE pasar al menos transitoriamente por un estado de INDEPENDENCIA para todos los pueblos, naciones y nacionalidades.

Este principio elemental debe ser comprendido, ya que sobre este punto es donde distinguimos la concepción SOCIALISTA del derecho de las naciones a disponer de ellas mismas, de la concepción BURGUESA.

En perfecta línea de defensa de los intereses de los trabajadores de nacionalidades oprimidas, y en perfecta línea internacionalista, E.T.A. ha hecho públicos los siguientes acuerdos:

 

  

COMUNICADO CONJUNTO ANTE EL 1º DE MAYO E.T.A. I.R.A. F.L.B.

Con motivo del 1° de Mayo, y ante la situación de nuestros pueblos, Bretaña, Euskadi e Irlanda DECLARAMOS:

1) Que las administraciones de Londres, de Madrid y de París, con el apoyo de las otras potencias capitalistas, oprimen nacional y socialmente los pueblos Irlandés, Vasco y Bretón.

2) Que para mantener sus políticas de represión y para destruir las justas luchas de liberación, utilizan la prisión, los campos de internamiento, las prohibiciones de residencia, las expulsiones ,la tortura y el asesinato.

3) Que esta represión afecta en particular los movimientos socialistas de liberación nacional E.T.A., F.L.B. e I.R.A. que son la vanguardia de lucha.

Ante la unión del capitalismo europeo en el Mercado Común para reprimir la lucha de todos los trabajadores, pequeños comerciantes, intelectuales, etc., hacemos un llamamiento de SOLIDARIDAD ACTIVA de todos los pueblos oprimidos, así como a los militantes y organizaciones revolucionarias y democráticas de Europa para apoyar nuestras justas aspiraciones de liberación nacional y social, por la lucha de masas y la lucha armada hasta la victoria total.

F.L.B./A.R.B.                           I.R.A.                E.T.A.

Delegación Exterior         P. O'Neill Runai        Delegación Exterior

 

CONGRESO DE LOS ESTUDIANTES KURDOS EN EUROPA (COMUNICADO COMÚN)

Con motivo de celebrarse el 15° Congreso de la Asociación de Estudiantes Kurdos en Europa, en Bucarest (Rumania) y como consecuencia de las conversaciones sostenidas entre las diversas delegaciones de las organizaciones de Liberación Nacional invitadas, hacemos público el siguiente comunicado:

1° Nuestro total apoyo a la lucha del pueblo Kurdo dirigida por el Partido Democrático de Kurdistán (P.D.K.) por su liberación Nacional y Social y por el derecho a la autodeterminación.

2° Nuestro incondicional apoyo a la heroica lucha armada del pueblo palestino contra la entidad sionista y el régimen reaccionario Jordano, por sus legítimos derechos nacionales, el ejercicio del derecho a la autodeterminación sobre su territorio y la edificación de un Estado Palestino Democrático.

3º Nuestro apoyo total a la lucha del heroico Pueblo Vasco contra el Estado fascista Español y el Estado colonialista Francés, para el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la edificación de un Estado Vasco Independiente, reunificado y socialista.

4° Nuestro apoyo al conjunto de organizaciones de Liberación Nacional progresistas y su derecho a la autodeterminación, particularmente los que actualmente sostienen la lucha armada en Vietnam, Laos, Camboya, Eritrea, Golfo Arábigo (Pérsico), Angola, Mozambique, Guinea-Bissao, Irlanda, Quebec, Estados Unidos (movimiento afroamericano), y en América Latina.

5º Consideramos que la lucha armada de los diferentes pueblos del mundo afrontan al mismo enemigo representado por el frente reaccionario de los Estados Imperialistas del mundo.

EN CONSECUENCIA:

Proponemos una ayuda mutua entre las diferentes Organizaciones de Liberación del Mundo con el fin de conseguir un FRENTE MUNDIAL DE PUEBLOS OPRIMIDOS anti-imperialista y anti-capitalista (intercambio de información sobre experiencias revolucionarias respectivas, cooperación militar, etc.), porque solo unidos venceremos.

ASKATASUNA ALA HIL !


        REVOLUCIÓN HASTA LA MUERTE !

                                                  VENCEREMOS !

VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS KURDO, PALESTINO Y VASCO

Bucarest 19 de Febrero de 1.972

 

Firmado:

Movimiento de Liberación Palestino       . . . . . .  FATH

Organización Socialista Revolucionaria Vasca 

de Liberación Nacional     . . . . . . . . . . . . . . .  E.T.A.

Partido Democrático del Kurdistán (Irán)  . . . . P.D.K

 

 

 

TESIS DE LOS JUZGADOS EN BURGOS Y DE OTROS MILITANTES MARXISTAS-LENINISTAS

 

Hemos visto, como después de la 3ª Internacional, las soluciones dadas por los marxistas de entonces, a los problemas de las naciones oprimidas por el colonialismo y el imperialismo, han sido superadas, han evolucionado y se han contradicho en ciertas revoluciones socialistas.

En la actualidad algo similar ocurre en Euskadi, en la organización revolucionaria E.T.A. por el programa y solución que proponen, los que hasta ahora han sido los máximos dirigentes de E.T.A.. como solución para Euskadi, que se halla en los estados multinacionales de España y Francia.

Tomando como punto de partida la 3ª Internacional, vemos que tos marxistas de hoy, han superado las teorías sobre los estados-multinacionales (minorías nacionales) y no solo las han superado, sino que en algunos puntos hasta se contradicen.

Y sin mas preámbulo, vamos a examinar lo dicho, lo mas detenidamente posible.

I — CONCEPTUALIZACION


“Los acuerdos adoptados en la V Asamblea, son, pues, únicamente una base, un esbozo de inapreciable valor. Y es inadmisible, por tanto, que sean tomados como algo monolítico y concluido, esterilizando con ello el necesario desarrollo de los mismos.

No decimos con esto que no sean justos y correctos. Al contrario, los firmamos hoy en su totalidad... y creemos que han representado el salto teórico mas importante de E.T.A. en toda su historia.”([67])

Por lo tanto, la ideología, estrategia y la táctica que vaya en contradicción con lo que allí se dice, queda fuera de estas bases que ellos siguen defendiendo y por lo tanto, fuera de E.T.A.

Como consecuencia, los trabajos que vamos a examinar, deben ser y son, para concretar y completar el camino que allí se marcó.

a) El marxismo-leninismo: ([68])

Para comenzar, una cita suya:

“E.T.A. quedó definida en la Vª Asamblea, sin cortapisas de ningún tipo, como organización socialista. Tampoco cabe ningún género de dudas, en cuanto al tipo de socialismo que definimos; ni humanista, ni reformista, ni nada por el estilo; marxista-leninista.

Al quedar definida como organización socialista, quedaba rechazado que E.T.A. fuese un frente nacional, a no ser que lo que constituyésemos fuese un frente nacional socialista, cosa de por si absurda.”([69])

Dado que el marxismo-leninismo, respecto a la cuestión nacional vasca tiene muchas apreciaciones, se nos concreta que está elaborado “bajo el análisis marxista-leninista”. Se nos recalcará, que éste, reside en el análisis de las clases antagónicas en el estudio de los intereses materiales de ellas, es decir, en el examen de las contradicciones de los intereses de una y otra clase. De aquí se deduce que es ésta la misión del análisis marxista-leninista. Siendo así una vez comprendidos sus últimos objetivos, el proletariado debe elaborar su política y su programa.

“Entonces, el programa político de los marxistas-leninistas, no es una técnica para captar incautos, sino la expresión fiel de los intereses de clase del proletariado.”([70])

Todo ello nos lleva a reconsiderar las soluciones dadas hasta el presente, en cuanto a la cuestión nacional, por el marxismo.

Y se esforzarán en ello, porque coger el marxismo-leninismo sin hacer un análisis profundo de la situación actual del pueblo vasco, nos llevaría a coger el marxismo-leninismo como un principio dogmático y como un conjunto monolítico, o sea como un sistema determinado y estandarizado, lo que equivale a anti-dialéctico.

b) El carácter de la lucha Nacional y de Clase: ([71]) A menudo se emplea la fórmula “el carácter nacional es el enfrentamiento entre las clases populares vascas por un lado y las oligarquías francesa y española por otro”.([72])

Además se propone como solución, un estado popular vasco, independiente y soberano.([73]) Sin embargo, a los que defendemos los intereses del proletariado, la lucha común que tienen las clases populares contra la oligarquía, no nos debe hacer olvidar este otro carácter fundamental de esta misma revolución: “el carácter de la lucha de clases”.([74]) Y E.T.A. lleva de sí tanto una como la otra. En otro lugar de estos documentos, al carácter nacional se le llamará de otra forma, de forma popular, puesto que “la lucha revolucionaria contra el capital monopolista, es de carácter popular y no meramente proletario”([75]).

“Por ello, la revolución que derroca el capital monopolista, no es una revolución socialista o proletaria, sino una revolución popular realizada por el proletariado junto con sus aliados.([76])

Mas adelante, al carácter de clases se le llamará, carácter de! proletariado, para concretar que el único y primordial objetivo del proletariado es el de defender los intereses específicos del mismo.

Como consecuencia de ello. En Euskadi el carácter nacional que ofrece la alianza de clases populares, choca directamente con la forma de los estados español y francés”([77]).

c) Euskal-Herria: (Ver, ibídem, Documento... pág. 12.)

“El pueblo vasco no es una unidad absoluta, como la burguesía y sus intelectuales pretenden, de la que puedan abstraerse las clases que la integran; es un conjunto de clases, perfectamente diferenciadas, aunque unidas por una misma cultura, oprimidas todas nacionalmente, y explotadas en diferente grado, tanto cuantitativa como cualitativamente, por la oligarquía.”([78])

Sin olvidar la visión del pueblo esencialista, étnica y geográfica, se propugna la visión dialéctica de lucha de clases. Con esto se recuerda el principio que siempre tienen en cuenta; “Patriotas, sí, de acuerdo, pero perteneciendo a una clase determinada y con unos intereses económicos de clase concretos puestos en juego en la lucha.([79])

Porque, si al definir la nación, olvidamos la dimensión de clases, se sacará la conclusión de que nos oponemos a las comunidades nacionales de España y Francia (no solo a las formas nacionales), y decir esto es un disparate monstruoso. Porque el pueblo vasco no va en contra del pueblo español, sino en contra de la oligarquía española, y lo mismo en cuanto al pueblo francés. • El pueblo vasco es solidario con el pueblo español y francés, en su enfrentamiento con esta oligarquía opresora.”([80])

d) Nacionalismo: ([81])

El nacionalismo vasco, es la aspiración a la unificación e independencia nacional.”([82]) Así irán en contra de los que oponiendo el concepto de patriotismo al definido mas arriba, clasifican nacionalismo como de “derecha” y patriotismo como de “izquierda”, esforzándose en quitar todo contenido revolucionario a la derecha.

Puesto que, aprobar esta proposición trae como consecuencia, el definir sin mas contemplaciones, el nacionalismo de la burguesía vasca, como enemigo de la revolución vasca ([83]).

“Muy al contrario, nos parece que en este Diciembre de 1.970, el nacionalismo de la burguesía vasca ha puesto claramente de manifiesto su papel objetivamente revolucionario ai enfrentarse a la oligarquía, por unos objetivos convergentes con los del proletariado.([84])

Se añadirá que todos los nacionalismos no son iguales.

“Durante mas de medio siglo el nacionalismo vasco ha sido dirigido por la burguesía. Después con la consolidación del poder monopolista en el Estado español sobre todo, las contradicciones se agudizan y el nacionalismo vasco deviene revolucionario. A partir de ese momento la burguesía nacional empieza a ser desplazada por el proletariado([85]). De ahí que en Euskadi el proletariado está luchando por el socialismo, cuando lucha por su liberación nacional, en la revolución.”([86])

e) Internacionalismo ([87])

“El pueblo vasco no se enfrenta al pueblo español, sino a la oligarquía española; el pueblo vasco es solidario con el pueblo español en su enfrentamiento con la oligarquía opresora.

El pueblo vasco no se enfrenta al pueblo francés, sino a la oligarquía francesa; el pueblo vasco es solidario con el pueblo francés en su enfrentamiento con esta oligarquía opresora. El pueblo vasco es solidario con todos los pueblos del mundo en su enfrentamiento con el imperialismo.”([88])

“Se trata de estar, o en pro de la explotación a que la oligarquía somete a nuestro pueblo, o en contra de ella. Estar en contra en nuestro caso, implica, como hemos dicho, la exigencia de un Estado Popular Vasco Independiente.” ([89])

“Existen por tanto unas relaciones objetivas, históricas, entre nuestro pueblo y los pueblos español y francés, que están por encima de nuestra voluntad y de nuestras preferencias. 

“Existen objetivamente. Lo que hay que hacer es, únicamente encauzar revolucionariamente estas relaciones que ya existen a nivel popular, desarrollarlas de manera que se concreten en una aportación de inapreciable valor para el logro de todas nuestras aspiraciones revolucionarias. Por esto, las relaciones entre las organizaciones y partidos populares vascos, españoles y franceses, actualmente casi inexistentes, debe estrecharse al mayor nivel posible para institucionalizar el mutuo apoyo y solidaridad combatiente, sobre la base del reconocimiento mutuo de las características específicas de cada lucha; en nuestro caso, del reconocimiento de que la nuestra es una lucha de liberación nacional que aspira a la consecución de un Estado Vasco, independiente, en forma de democracia popular.”([90])

Y para finalizar con este concepto, terminaremos con esta frase suya que lo subraya:

“El querer resolver el “problema” de las fronteras nacionales es hoy un hermoso sueño. El problema hoy es el construir un sólido internacionalismo para destruir el imperialismo y a esta meta no se opone al nacionalismo vasco (sino todo lo contrario). El proletariado de Euskadi está descubriendo el internacionalismo revolucionario. En Diciembre nacionalismo vasco e internacionalismo han sido UNO.”([91])

f) Autodeterminación:

Es un error teórico y una trampa decir: “después de la revolución ya decidirá su futuro el pueblo vasco”. Pues, ¿que otra cosa está haciendo el pueblo vasco mas que determinar su destino? “Está claro que es el pueblo el que lleva adelante la lucha de liberación nacional, puesto que su objetivo es la autodeterminación del pueblo.” Algo de esto se ha atribuido a los procesados de Burgos, “que dejarán para un futuro la autodeterminación del Pueblo Vasco.” ([92]) Los militantes de E.T.A. acusados en Burgos[93] sabían que la existencia misma de E.T.A. depende de esa autodeterminación cotidiana del pueblo vasco.([94]) Pues la autodeterminación del pueblo en aquellos mismos momentos se estaba ejerciendo en las calles, en lo que se está llamando “el Diciembre Vasco” ([95]).

g) Los intereses y las formas: ([96])

Hay muchos párrafos que tratan sobre los intereses. Para empezar veremos cuales y para quién son esos intereses comunes. Se nos dirá que los intereses comunes son “nacionales” ([97]).

“Intereses comunes a todas las clases populares vascas cuanto menos hasta la realización de la Revolución Popular.” ([98])

Sin embargo se nos dirá que junto a estos intereses comunes, los intereses económicos, son específicos de cada clase. Mas adelante se habla de los intereses económicos de la burguesía nacional vasca; y se nos dirá que esta burguesía nacional está explotada por el poder financiero e industrial de la oligarquía monopolista.

“¿Cuales son los intereses económicos de clase del proletariado vasco? Por supuesto que anticapitalistas, por tanto, solo podrán quedar satisfechos completamente con la destrucción del capitalismo, la construcción del socialismo y la construcción de una sociedad sin clases.”

“Sin embargo, éste es el objetivo final de su lucha. En una primera fase del proceso revolucionario, rebajará el nivel de estos intereses económicos de clase hasta hacerlos anti-monopolistas, lo que le permite identificar su lucha con la de la burguesía nacional (solo en ésta primera fase).” ([99])

“La contradicción fundamental del sistema capitalista no desaparece, pero va presentando una forma distinta. La contradicción entre los intereses de clase del proletariado y los del sector progresivo de la burguesía, quedan en segundo plano, mientras que aparece en primer término el interés común del proletariado y de esa parte de la burguesía por sustituir las relaciones de producción monopolista. ([100])

“Los intereses del proletariado, no son, por supuesto, los de la burguesía popular. El programa del proletariado va dirigido a la construcción del socialismo, de una sociedad sin clases. Pero el camino para llegar al socialismo no es otro que el que pasa por la revolución popular.”([101])

“La lucha revolucionaria contra el capitalismo monopolista no presenta una sola e idéntica forma en todo el mundo.” “Actualmente, cada proceso revolucionario tiene en común con los otros, el carácter popular y antioligárquico. Pero a la vez la revolución existe de un modo particular, con unas características que la distinguen de las demás. Esto es, a una con el carácter genérico de la lucha de clases, el proceso revolucionario asume una forma nacional.” ([102])

II. — LAS CLASES

Como ya queda dicho, se toma el marxismo-leninismo como método de análisis de la cuestión nacional. Por supuesto, al analizar esta realidad, se examinan sobre todo las diferencias de clase, sus intereses y relaciones. Así empezarán a analizarlos y delimitarlos:

  1. a) La clase obrera

“La clase obrera es la clase más revolucionaria y la que debe dirigir, por tanto, la Revolución Vasca”, acordamos en la Vª Asamblea. “Es decir la clase obrera y la burguesía nacional vasca, unidas en un Frente Nacional de Liberación, realizan la Revolución Popular que coloque las bases para iniciar la construcción del socialismo.” “Por otra parte, la lucha de la clase obrera es la lucha por el socialismo”, “el proceso revolucionario vasco no se detendrá” hasta que el socialismo sea construido, hasta que se construya una sociedad sin clases ([103]).

Siendo hoy opresor de la clase obrera vasca, el sistema capitalista de la época monopolista, es un absurdo que, sin mas, se declare a ésta burguesía como enemiga.

“La contradicción entre los intereses de clase del proletariado y los del sector progresivo de la burguesía, quedan en segundo plano.” ([104])

  1. b) La burguesía nacionalista:

Otras veces se la llamará burguesía popular. Puesto que aun siendo burguesía, es una clase que está explotada por la oligarquía en su fase de capitalismo monopolista. Por eso en la fase de Revolución popular se la considera como aliada al proletariado en contra de la oligarquía ([105]).

Dicen:

“Para esos autores, la burguesía nacionalista no es otra cosa sino pura «derecha». Pero si derecha es la burguesía nacionalista, derecha es también la oligarquía, ambos son derecha y, por tanto, enemigos del proletariado. Pero podría también decirse que la burguesía popular es la izquierda de la oligarquía. Entonces qué es mas: ¿ Derecha o izquierda?” “Como si pudiera existir una alianza política que no tuviese por base una alianza de clases.” ([106])

Examinemos la solución que dan los que niegan toda clase de alianzas con la «derecha». Dicen ¡Establecer alianzas políticas que no sean alianzas de clase. De esta manera la composición sería de una sola clase y de una serie de individuos desclasados Proletariado + baserritarras + arrantzales + estudiantes + profesiones liberales...” (programa de la VIª Asamblea ) ([107]).

  1. c) Oligarquía:

En la fase del capital monopolista, es ésta la clase que dirige la producción y tiene el control de la vida social. La alianza de las clases populares vascas, va en contra de ésta oligarquía. Por lo tanto tenemos a las oligarquías de los estados español y francés en contra de las clases populares vascas. Además se nos dirá que este enfrentamiento tiene carácter nacional ([108]).

“En esta última (las oligarquías española y francesa) figuran, de forma destacada, numerosos elementos de origen vasco.” ([109] 

III. — LAS ETAPAS

Esta parte la dividiremos en dos: Por un lado, veremos los principios de E.T.A. después de la Vª Asamblea. Por otro lado los principios que E.T.A. propone respecto a la Nación después de la Vª Asamblea.

1) En lo que respecta a E.T.A. organización

“A pesar de ello, no podemos decir que su práctica inmediata, una vez finalizada la Vª Asamblea, fuera socialista, es decir, proletaria, es decir, desarrollada dentro, desde y para la clase obrera vasca.

“Esta contradicción aparente entre su definición como organización socialista y su práctica no proletaria es perfectamente explicable teniendo en cuenta que, por un lado, el nivel de lucha de masas era mas bajo y, por tanto, era necesaria una etapa en que privase la lucha de la minoría activa con un carácter fundamentalmente concienciador y movilizador; y que por otro lado, la contradicción mas agudizada en Euskadi es la que enfrenta a las clases populares con la oligarquía, contradicción dotada de un destacado contenido de opresión nacional. Ante esto, la labor de E.T.A. tenía que ser entonces una labor pre-frentista sin que ello significase en ningún aso que E.T.A. no fuese socialista o que E.T.A. fuese un frente nacional como organización socialista debía llevar a cabo una actividad francamente pre-frentista ([110]).

Por eso, se nos dirá que la primera etapa de E.T.A. era pre-frentista. Pero el proceso revolucionario hizo que se cambiase esa política pre-frentista. Entonces E.T.A. crea el Frente Obrero. Así nos encontramos en la segunda etapa de E.T.A.

“Este Frente Obrero, que era una organización auténticamente proletaria, en su teoría y en su práctica, se nos presenta hoy. a más de dos años de vista como el primer embrión de lo que será el Partido de los Trabajadores Vascos”. está en la tercera etapa ([111]). [112]

“E.T.A. debe tender y está tendiendo desde hace tiempo a construir esta vanguardia de la clase obrera vasca, en la última etapa.” ([113])

2) Bases que propone E.T.A. respecto a la nación:

Aunque el proceso revolucionario vasco vaya por etapas, no se detendrá hasta el objetivo final, hasta crear una sociedad sin clases ([114]).

Por eso E.T.A. no defiende unas etapas absolutas, es decir estratégicas, sino que relativas o sea tácticas. Teniendo esto en cuenta veamos en que consiste. A la primera fase, se le Mama de revolución popular. “Es decir, la clase obrera y la burguesía nacional vasca, unidas en un Frente Nacional de Liberación, realizan la Revolución Popular”, contra la oligarquía de los estados español y francés, en esta época de dominación del capitalismo monopolista ([115]).

El alcanzar este objetivo supone que en vez de la forma monopolista, la implantación de la primera forma de socialismo, la democracia popular como paso a una sociedad sin clases ([116]).

- Por consiguiente, las clases populares son en Euskadi clases nacionales. La lucha por la implantación revolucionaria de un Estado popular se vuelve hacia la implantación de un estado nacional vasco ([117]).

A la segunda fase se le llamará la de la sociedad sin clases, la del socialismo. Pues aunque los otros logros son de interés para la clase obrera, no son lo que le interesan específicamente.

Con esto tenemos el peligro de afirmar que solo le interesan los intereses específicos. El afirmar esto sería un absurdo.

- Y la clase obrera debe asegurarse desde estos momentos, asumiendo desde ahora la dirección de la lucha de nuestro pueblo, de que el proceso revolucionario vasco no se detendrá hasta que el socialismo sea construido, hasta que se constituya una sociedad sin clases ([118]).

“Durante más de medio siglo, el nacionalismo vasco a sido dirigido por la burguesía popular”. “Después, con la consolidación del poder monopolista en el estado español sobre todo, las contradicciones se agudizan y el nacionalismo vasco deviene revolucionario. A partir de ese momento la burguesía nacional empieza a ser desplazada por el proletariado” ([119]).

IV. — ESTRATEGIA-TÁCTICA:

Se emplearán varios conceptos para definir estrategia. Uno de ellos es el objetivo o acción a realizar. Al hablar del objetivo total, se nos dirá que en la primera fase es la lucha de revolución popular o nacional y la segunda, la específica de la clase obrera, el socialismo o la sociedad sin clases ([120]). Con respecto al objetivo final

“Por supuesto que anti-capitalista; por tanto, solo podrán quedar satisfechos completamente con la destrucción del capitalismo, la construcción del socialismo y la construcción de una sociedad sin clases, única manera con la que puede liberarse de la explotación económica a que está sometido. Sin embargo, éste es el objetivo final de su lucha. En una primera fase del proceso revolucionario, rebaja el nivel de estos intereses económicos de clase hasta hacerlos únicamente anti-monopolistas, lo que le permite identificar su lucha con la de la burguesía nacional (solo en esta primera fase).

Su objetivo económico inmediato en cuanto clase es pues, también, el de acabar con el poder financiero e industrial monopolista de la oligarquía ([121]).

Si alguien tuviese dudas sobre todo esto, se nos dice que hay que aclarar al instante los intereses específicos de clase de nuestro combate ([122]).

Por otra parte, se nos dan soluciones concretas lo que es solución definitiva para la burguesía nacional, no es mas que un medio para la clase obrera; es decir derrocar la oligarquía e implantar un Estado Popular Democrático. Esto satisface los intereses de todas las clases populares independencia nacional e interés económicos de clase. No debemos olvidar la importancia que tiene hoy en nuestra revolución, los intereses nacionales, pues son estos los que más preocupan al pueblo en la vida política; y son a su vez la base fundamental de esta primera fase de la revolución popular, uniendo a todas las clases populares y dando así un carácter nacional a la lucha ([123]). Para rematar todo esto se nos dirá que “Nuestra verdadera revolución, nuestro verdadero objetivo revolucionario, es la Revolución Socialista... es crear una sociedad sin clases. ([124])

La táctica se concretizará generalmente, en el concepto de alianza.

“En la revolución popular la alianza objetiva de clases constituye el fundamento mismo de todo el proceso. Por eso el proletariado no puede dedicarse a construir su unidad de clase fuera de esa lucha real y luego empezar a luchar, sino que su unidad debe construirla luchando contra sus enemigos y junto con sus aliados, que le vienen dados —guste o no— por la naturaleza del proceso revolucionario. No se puede contraponer externamente el frente nacional y la unidad de clases del proletariado. No se puede contraponer externamente los intereses del proletariado y los intereses de la revolución popular. Son cosas distintas pero inseparablemente unidas. En Euskadi el proletariado está luchando por el socialismo cuando lucha por su liberación nacional en la revolución.” ([125])

V .— LAS SOLUCIONES:

Por último, E.T.A. organización obrera, propone varias soluciones a los problemas planteados por Euskal-Herria y su revolución.

En primer lugar la necesidad de “la clase obrera y la burguesía nacional vasca, unidas en un Frente Nacional de Liberación” ([126]).

Las tres bases mínimas para la constitución de este Frente Nacional de Liberación Vasco son, a nuestro juicio:

1) Creación de un estado vasco independiente que englobe a Euskadi Norte y a Euskadi Sur.

2) Euskerización de Euskadi; conseguir primero una situación de bilingüismo que encauzada revolucionariamente llegue a la euskeriazación completa de Euskadi.

3) Nacionalización de todos los recursos económicos de la oligarquía ([127]).

En cuanto al euskera, se nos concretizará más en otra frase: hay que poner explícitamente la euskerización como uno de los objetivos de la revolución contra la oligarquía, pues tiene una fuerza popular y revolucionaria. Es decir, que la cultura vasca se imponga para que el euskera llegue a ser la lengua nacional ([128]).

Y volviendo a lo anterior, a la fase de Revolución Popular de Euskadi, se nos dira: * con el esfuerzo, para institucionalizar un Frente Nacional de Liberación vasco, instrumento indispensable para realizar la Revolución Popular de Euskadi” ([129]).

En segundo lugar se expondrá, la labor específica del proletariado, la unificación de la clase obrera vasca.

- Lo que se plantea al proletariado no es una alternativa exclusiva entre construir el Frente Nacional o construir su unidad de clase. Ambos contrarios forman una unidad dialéctica y se condicionan mutuamente. Esto es. el proletariado construye el Frente de Liberación nacional mediante su propio programa. El mismo programa realiza la unidad y organización de clase, por un lado, y al mismo tiempo le conduce a la alianza con las otras clases.  

- De la revolución popular, la alianza de clases es la base social y el Frente de Liberación Nacional, la forma política a que dicha alianza se manifiesta. “Por tanto, la misma contradicción que define la revolución popular, determina el carácter del Frente de Liberación Nacional. y el contenido de su programa. Sus objetivos, no pueden ser otros que los objetivos de la revolución popular; y éstos a su vez no son sino los objetivos comunes a los programas de las diversas fuerzas que integran el frente. ([130]) La necesidad de que dicho enfrentamiento tenga que resolverse a través de un estado vasco, popular, independiente y soberano ([131]).

De esta manera, sin interrumpir ésta nuestra lucha, llegaremos a la segunda fase, de la creación de la sociedad sin clases.

 

(1) Ver Documento de los presos de Burgos. Pág. 6.

(2) Ver, ibídem, Documento... Pág. 6.


(3) Ver, ibídem. Documento... Pág. 6.

(4) Ver Zutik 62 Pág. 2.

(5) Ver, ibídem, Documento... pág. 11.

(6) Ver, ibídem. Documento... pág. 11.

(7) Ver, ibídem. Documento... pág. 11.

(8) Ver, ibídem. Documento... pág. 11

(9) Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 2

(10) Ver, ibídem, Zutik 62, pág. 2.


(11) Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 3.

(12) Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

(13) Ver, ibídem. Documento... pág. 12.

(14) Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

(15) Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

(16) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.


(17) Ver, ibídem. Zutik 62 pág. 4.

(18) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.

(19) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.

(20) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.


(21) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 5.


(22) Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

(23) Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

(24) Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

(25) Ver, ibídem. Documento... paq. 13

(26) Ver, ibídem. Zutik 62 paq 6.

(27) Ver, ibídem. Zutik 62 pág 6.

(28) Ver, ibídem. Zutik 62 pág 6.

(29) Ver, ibídem, Zutik 62 pág 6.

(30)'Ver, ibídem, Zutik 62 pág 6.


(31) Ver, ibídem. Documento... paq 14

(32) Ver, ibídem. Documento... paq 14.

(33) Ver, ibídem. Documento... paq 14

(34) Ver, ibídem, Documento... Paq 14

(35) Ver, ibídem, Zutik 62 pág 2.

(36) Ver, ibídem. Zutik 62 pág 2.

(37) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 3.


(38) Ver, ibídem, Documento... pág. 8.

(39) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 2.

(40) Ver, ibídem, Documento... pág. 8.

(41) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 3.

(42) Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 5.


(43) Ver, ibídem. Documento... pág. 11.

(44) Ver, ibídem. Zutik 62 pág. 2.

(45) Ver ibídem, Documento... pág. 7.


(46) Ver, ibídem. Documento... pág. 7.

(47) Ver, ibídem, Documento... pág. 8.

(48) Ver, ibídem, Documento... pág. 8.

(49) Ver, ibídem, Documento, pág. 9.

(50) Ver, ibídem. Documento, pág. 8 y 15.

(51) Ver, ibídem. Zutik 62. pág. 2.

(52) Ver ibídem, Zutik 62, pág. 3.

(53) Ver ibídem, Documento, pág. 8.

(54) Ver ibídem, Zutik 62, pág. 4.

(55) Ver ibídem, Documento, pág. 8.

(56) Ver ibídem. Documento, pág. 14.

(57) Ver, ibídem. Documento, pág. 15.

(58) Ver, ibídem. Documento, pág.

(59) Ver, ibídem, Documento, pág.

(60) Ver, ibídem, Zutik 62, pág. 5.

(61) Ver, ibídem, Documento, pág.

(62) Ver, ibídem. Documento, pág.

(63) Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 6.

(64) Ver, ibídem, Documento, pág.

(65) Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 5.

(66) Ver, ibídem. Documento, pág.

 

 

[1] Ikus, Documento de los presos de Burgos. 5-en orialdean.

[2] Ikus, ibídem. Documento... 6-en orr

[3] Ikus, ibídem. Documento... 6-en orr.

[4] Ikus, Zutik, 62.2en orrialdean.


[5] Ikus, ibídem, Documento.... 11-en orr.

[6] Ikus, ibídem. Documento..., 11-en orr.

[7] Ikus, ibídem. Documento.... 11-en orr.

[8] Ikus, ibídem, Documento.... 11-en orr.

[9] Ikus, bdem. Zutik 62,2-en orr.


[10] Ikus, ibídem, Zutik 62,2-en orr.

[11] Ikus, ibídem, Zutik 62,3-en orr

[12] Ikus, ibídem, Documento... 12-en orr

[13] Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr

[14] Ikus, ibídem, Documento... 12-en orr

[15] Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr

[16] Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.

[17] Ikus, ibídem, Zutik 62,4-en orr.


[18] Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.

[19] Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.


[20] Ikus, ibídem Zutik 62,4-en orr.


[21] Ikus, ibídem. Zutik 62.5-en orr


[22] Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr

[23] Ikus, ibidern, Documento... 12-en orr.

[24] Ikus, ibídem. Documento... 12-en orr.

[25] Ikus, ibidern, Documento... 13-en orr.

[26] Ikus, ibídem, Zutik 62,6-en orr.

[27] Ikus, ibidern, Zutik 62,6-en orr.


[28] Ikus, ibídem. Zutik 62,6-en orr.

[29] Ikus, ibídem. Zutik 62,6-en orr

[30] Ver, ibídem, Zutik 62 pág 6.


[31] Ikus, ibídem. Documento... 14-en orr

[32] Ikus, ibídem Documento.. 14-en orr.

[33] Ikus, ibídem. Documento.. , 14 én orr

[34] Ikus, ibídem. Documento.. , 14-en orr

[35] Ikus, ibídem Zutik 62,2-en orr

[36] Ikus, ibídem. Zutik 62,2-en orr.


[37] Ikus, ibídem. Zutik 62,3-en orr.

[38] Ikus, ibídem. Documento... 8-en orr.

[39] Ikus, ibídem Zutik 62,2-en orr.


[40] Ikus, ibídem Documento... 8-en orr.

[41] Ikus, ibídem Zutik 62,3-en orr.


[42] Ikus, ibídem Zutik 62,5-en orr.

[43] Ikus, ibídem Documento... 11-en orr.

[44] Ikus, ibídem Zutik 62,2-en orr.

[45] Ikus, ibídem. Documento.... 7-en orr.


[46] Ikus, ibídem. Documento....7-en orr.

[47] Ikus, ibídem, Documento...,8-en orr.

[48] Ikus, ibídem, Documento...,8-en orr.

[49] Ikus, ibídem. Documento..., 8-en eta 15-en orr.

[50] Ikus, ibídem. Documento... 8-en orr.

[51] Ikus, ibídem, Zutik 62,2-en orr.


[52] Ikus, ibídem, Zutik 62,3-en orr.

[53] Ikus, ibídem, Documento... 8-en orr.

[54] Ikus, ibídem, Zutik 62.4-en orr.

[55] Ikus, ibídem, Documento... 8-en orr

[56] Ikus, ibídem, Documento... 14-en orr.

[57] Ikus, ibídem. Documento... 15-en orr.

[58] Ikus, ibídem. Documento..., 15-en orr.

[59] Ikus, ibídem. Documento..., 17-en orr.

[60] Ikus, ibídem, Zutik 62,5-en orr.

[61] Ikus, ibídem. Documento..., 8-en orr.

[62] Ikus, ibídem. Documento..., 17-en orr.

[63] Ikus, ibídem, Zutik 62,6-en orr.


[64] Ikus, ibídem. Documento..., 18-en orr.

[65] Ikus, ibídem, Zutik 62,5-en orr.

[66] Ikus, ibídem. Documento..., 11-en orr

[67] Ver Documento de los presos de Burgos. Pág. 6.

[68] Ver, ibídem, Documento... Pág. 6.


[69] Ver, ibídem. Documento... Pág. 6.

[70] Ver Zutik 62 Pág. 2.

[71] Ver, ibídem, Documento... pág. 11.

[72] Ver, ibídem. Documento... pág. 11.

[73] Ver, ibídem. Documento... pág. 11.

[74] Ver, ibídem. Documento... pág. 11

[75] Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 2

[76] Ver, ibídem, Zutik 62, pág. 2.


[77] Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 3.

[78] Ver, ibídem. Documento... pág. 12.

[79] Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

[80] Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

[81] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.


[82] Ver, ibídem. Zutik 62 pág. 4.

[83] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.

[84] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.

[85] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 4.


[86] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 5.


[87] Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

[88] Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

[89] Ver, ibídem, Documento... pág. 12.

[90] Ver, ibídem. Documento... paq. 13

[91] Ver, ibídem. Zutik 62 paq 6.

[92] Ver, ibídem. Zutik 62 pág 6.

[93] Ver, ibídem. Zutik 62 pág 6.

[94] Ver, ibídem, Zutik 62 pág 6.

[95] Ver, ibídem, Zutik 62 pág 6.


[96] Ver, ibídem. Documento... paq 14

[97] Ver, ibídem. Documento... paq 14.

[98] Ver, ibídem. Documento... paq 14

[99] Ver, ibídem, Documento... Paq 14

[100] Ver, ibídem. Zutik 62 pág 2.

[101] Ver, ibídem. Zutik 62 pág 2.

[102] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 3.


[103]

[104] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 2.

[105] Ver, ibídem, Documento... pág. 8.

[106] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 3.

[107] Ver, ibídem, Zutik 62 pág. 5.


[108] Ver, ibídem. Documento... pág. 11.

[109] Ver, ibídem. Zutik 62 pág. 2.

[110] Ver ibídem, Documento... pág. 7.


[111]

[112] Ver, ibídem, Documento... pág. 8

[113] Ver, ibídem, Documento... pág. 8.

[114] Ver, ibídem, Documento, pág. 9.

[115] Ver, ibídem. Documento, pág. 8 y 15

[116] Ver, ibídem. Zutik 62. pág. 2.

[117] Ver ibídem, Zutik 62, pág. 3.

[118] Ver ibídem, Documento, pág. 8.

[119] Ver ibídem, Zutik 62, pág. 4.

[120] Ver ibídem, Documento, pág. 8.

[121] Ver ibídem. Documento, pág. 14

[122] Ver, ibídem. Documento, pág. 15.

[123] Ver, ibídem. Documento, pág.

[124] Ver, ibídem, Documento, pág.

[125] Ver, ibídem, Zutik 62, pág. 5.

[126] Ver, ibídem, Documento, pág

[127] Ver, ibídem. Documento, pág.

[128] Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 6

[129] Ver, ibídem, Documento, pág.

[130] Ver, ibídem. Zutik 62, pág. 5.

[131] Ver, ibídem. Documento, pág.