Zutik 61. Ageria Comunicado

octubre de 1970. 

Euskeraz – Castellano 

  

Sarrera

Prentsari kasu egin eskero behintzat, Burgos-ko epaitzak ateratako eskandalaren haundia frankist-erregimenaren basakeri zankarra argitan jarri zuleka izan zela usteko da. Bainan nik ez dut horrelakorik uste; zeren basakeri fazista hori probatzen ibili beharrik bai ote dago? Ez al dira, bada, egon, 1936 ezkero, nahiko espetxeratze, nahiko tortura eta nahiko epaitu, han eta hemen, iberiako penintsulan barreiaturik? Epaitza honek asaldatu ditu inongo konzientziak, Espanian eta Espaniaz kanpo; zergatik izango eta ezjakinei euskal-abertzaletasunaren problema ba dela agertu dielako. Garbi azaldu da, gertaera hau, berezia delarik ere, ez dela, halare, bakarra. eta nazio haundiek heuren ariora jarritako mugaz barru koloniak gordetzen dituztela. Burgos-ko akusatuek, egonik erabat kateiatuta eta, nolabait esateko, erabat maniatuta, zentralkeria hauzitan jartzeraino iristen dira tarterik gabeko burruka baten prezioz. Trumoi gisako habarrotsa Europa-n zehar. Damagun exenpiu bat: hots, Frantsesei erakusten zaie, alegia Frantzia-ren historia “gure “probintzi guztien batasunarena baizik ez dela, batasun hori erregeekin hasi zela, ondoren Frantzia-ko Erreboluzioarekin jarraitu zueia gero XIX-an akabera emateko. Hontan gogorra behar zela izan, hori esan ohi zidaten eskolan; gure hizkuntzaren osotasuna eta gure kulturaren unibersalismua gurenean hain goiz heldu zen nazio batasunaren bitartez esplikatzen zen. Nahiz bateko hala besteko izan gure ikuspegi politikua, arazo hori ezin zitekean hauzitan jarri.

Pundu honeri buruz, nola komunistek hala sozialistek ados zetozten konserbadoreekin; honetan jakobindar zentralkeriaren ordeko ziren eta denek, nola konserbadore hala iraultzaile, ezin bananduzko batasun horren serbitzutan jartzen zuten erregimen berriaren ondasuna. Eman dezagun erregezaleen absolutokeria alkar-komunikatzeko era berriekin batera eta '' merkantiIisten'' Iege eta merkatu-dirutzakin batera sortu zela; eman dezagun Erreboluzioak eta Jakonbindarkeriak, garaiko feudal eta etnien azken hesiak saltatuz gero, ekonomiaren batasuna lortzeko aukera prestatu zioteia burgesiari eta baita ere, etniazko jatorriari begiratu gabe lasai asko harmetan altxatzen zirelako, kanpokaidean gudateak irabazteko modua; eman dezagun XIXgn. gizaldiak errematatu zueia "job"-keria industriaren poderioz eta honek dakarzkien ondorioen bitartez (hots, nekazarien kaieratzea, jendetzaren piiatzea, eta ideotogia berria edo nazionalismu burgesaren sorrera); eman dezagun baita ere gaurko batasuna, osotara hartuta, gaur egun gainetik dagoen klasearen betiko ikusmo idearen ondorio bat dela eta klase dominatzaile hau, Bidasoa-tik hasi eta Belgika-raino, nunahi, berari dagok ion tankerako gizon abstratu bat modelatzen etorri dela, betiko lege formal berdinez eta betiko obligazio egiazkoez definitua, — zeren demokrazian bait gaude !—, bainan inoiz egiazko beharrizanak kontutan hartu gabe, ordea. Gaur kontu hauetaz ez da inor arduratzen. Esanik dago eta bego hor. Nola esplikatu, ordea, 70-ko abenduan sortutako izua? nun nolatan probatu epaituen kontra botatako akusamenduek zuzenak zirenentz une berean ETA-k proposatzen dituen helburuak kontutan hartu gabe?

Mundu guztiak daki Espanla-ko gobernua fazista dela, hori egia da; protestatzaileen artean garbien ikusten zen gauza Franko-ren erregimena zen. Akusatuek defenditu beharra zegoen, bainan nola egin hori ETA-ko esaten bait zuen: gu ez gaude frankismuaren kontra bakarrik, baizik eta guk íehenbizi Espania-ren kontra burrukatzen dugu? Hona hemen irentsi beharreko pildura. Nola onhartu euskal nazioa ba zela Pirineoz bestekaldetik baldin ez badiegu “gure “Euskaldunei heurekin alkartzeko eskubidea luzatzen? Eta Bretania? Eta Ozitania? Eta Altzazia? Oraindik oraintsu Morvan-Lebesque-k zion bezela, Frantzia-ko historia azpikoz gora idatzi behar ote da?, edota bretoien saltzaile bat bezela konsideratu behar ote dugu Du Guesclin, zentralkeriaren héroe hori? Burgos-ko epaitzak ondorengo jasoera berri honetan tinkatuarazi ditu oroen begiradak: gobernu zentralistek "separatista” deituriko joerak alderdi guztitan pizkortzen datozela, alegia. URSS-en bertan, errepubiika asko dago zentralkeriatik ihes egin nahirik, esate baterako Ukrania-koa; oraindik berriki egin  du Zizilia-k bere banaketa; Yugoslavia-n, Frantzia-n, Espania-n, lpar-lrlanda-n, Belgika-n, Canada-n, eta abar..., arazo sozialak etnia mailan mugitzen dira; "probintzia” izenekoek aberri bezela begiratzen dira eta aberritasuna eskatzen dute nahiko agerian. Ba dakigu gaurko mugak klase dominatzaüeen interesei dagokionez muntatuak daudela eta ez herritarren asmoen onerako; ba dakigu baita ere indartsuek hain harroki proklamatzen duten batasun horren azpian etnien zapalkuntza dagoela eta baita ixileko edo ageriko biolentzia ere.

Gaurko mogimendu abertzaleen indartzea bi arrazoi garbien bitartez esplikatzen da. Lehendabizi, atomikaren erreboluzioa. Morvan-Lebesque-k kontatzen duanez, Hiroshimaren lehertzetik ikasia jasoaz, honela oihuztatu ornen zuen Bretania-ko autonomista burugazi batek: "Koino, ba duk bretoien problema, izan". Hain zuzen ere, leñen, inguruko herrien hasarreak norberaren etxeari ekar leikiokean irriskian finkatzen zuten zentralkeriaren batasun-zaleek heuren justifikazioa. Harma atomikua dela-ta, txanjaje honek ez du orain sasoirik; guda hotzazko zentralkeria Washington eta Mosku-tik zehar pratikatzen da, eta ez probintzietara begira nazioetara baino. Kolpetik, nazio hauek bloke batean edo bestean ¡ekutzeaz kezkaturik daudela somatzen dugun bitartean, une berean beste herri txikiago batzu, ustez integraturik zeudela ziruditenak, heuren nortasunaren konzientzia hartzen datoz. Bigarren arrazoia, lehenengoari lotua, azken gerratearen ondoren hiru kontinentetan zehar ematen etorri den deskolonizatzearen aballan edo prozesuan ikusten dut nik. Pentsa zagun, Finisterre-n jaiotako gizon gazte bat, 1960 aldera, Maghreb-en soldatu dagoela. Poliziari esku bat emateko dagoela han, esaten zaio, frantsesek itsas-haruntztik daduzkaten zonbatt departamentuetako ixkanbila errudun eta zoroa itzaltzeko. Bainan ikus hor Frantsesek nola etxeratu behar izan zuten Algeria-ri bere nazio nortasuna onartuaz gero, etxeratu bentziturik eta departamentuen zatiketa patrikan.

Zer esan nahi ote, beraz, aldatu-arazitako soldatu nonentzat, Finisterre-ko bízilagun bat izaiteak? Aiger-en hau ikusi bide du: hots, hango departamentuek badaezpadako banaketa abstratoaz zatiturik zeudela eta azpikaldetik indarraren eta kolonizazioaren poterea izkutatzen zela. Zergatik etzen, bada, orobat gertatuko Mediterraneoz haruntzttk, "Metrópoli” deituriko lekutan? Finisterre abstrazio bat iruditzen zaio gizon gazte honi, zeren administrazioan baizik ez bait da existitu; bera bretoia sentitzen da, ez gehiago eta ez gutxiago, eta frantsesa konkistaren deretxoz.

Soportatuko ote du, halabaina, kolonizatua izaitea? Tentaldiak jo baleza. Algeria-ko eta Viet-nandarren exenplua aski litzaioke iraultzari ekiteko. Viet-nandarren garaipenak zera erakutsi diote batez ere, alegia kolonoek bere eta bere anaien posibilitateak zuhurki mugatzen dituztela. Etsipena kutsutu zioten; Frantsesa izaki, esan zioten, oro zezakeala, zeren Beauceron-ek hainbateko eskubidea bait zedukan botoak emaiteko; Bretoia zen aldetik, berriz, eskurik ere ezin jaso zezakean ezta ere erdiko poterearen kontra jeiki, zeren bertan txikituko bait zuen.

Halabaina. Indotxina-ko zenbait miloia nekazari pobreek itsasora jaurti zituzten Frantsesak eta gaur-egun bizkorki gudukatzen dira kapitalista lurraldeko militar indar haundienaren kontra; eta ba zirudien, hau ezinezkoa zela. Etzen, ordea, ezinezkoa; posibilitateak kolpetik bezela jaulki ziren: indar kolonizatzaile hoiek ez ote ziren ausaz paperezko haginek Iituzkean tigrearen antzeko? Abertzaletasun origínala duten "etnietan” hauxe ageri da: atomoaren deseintzea eta deskolonizatzearen fenomenua. Hau, sakonean, mundu guztiak daki; bainan askoek uste dute, Frantzia-n, Espania-n, Canada-n eta, askatasunarako borondate hori zozokeria bat dela eta bere gisa deuseztuko direla delako mugimentu separatista hoiek. Euskal Herriko exenpluak berpizte hori okasionala ez bainan beharrezkoa dela erakutsi digu, eta ez zela horrelakorik gertatuko baldin eta probintzi deituriko hoiek gizaldiz gizaldi kentzen etorri zaien herritasunik izan ez bazuten eta herritasun horrek. zapaltzaiieen partetik mantxatua eta tapatua egon arren, bertako jendeen aurrean funtsezko eta historiazko leku bat bezela iraun ez balu; nahiz-eta erdiko potereak bere baitan lekuaren berezitasun aitortu, halare, ez zen posible ¡zango ezer egitea baldin indar zapaItzailearen aurrean etniaren menperatasunaz jabetu ezik eta, ondorioz, autodeterminaziorako gartsuki burrukatu ezik.

"Beharrezkotasun” osoan Burgos-en inposatutako Euskaldunen kasoa ez da, nunbait, nahiko argibide izan Catalán, Bretoi, Gailego, Ozitanoentzako, heuren norakoaz jabetzeko alegia. Ni hemen burgesen humanismuak predikatzen duen unibertsalismu abstratoari euskaldunen unibertsalismu berezia kontra-jartzen ahaleginduko naiz; adieraziko dut zer-nolako egoera eta dialektika ekinak bultzatu duten herri hau mugimentu iraultzaite bat sortzeraino, eta zer ondorío tekniku atera genitzaken razionalki egoera honetatik. Laburki esateko: zenen aldaketa latza ekarri lezakean gaur desentralizazioak sozialismu zentralista baten barman.

Aurre-iritziak at, eta historiari lotzen bagatzazkio, argi ageri da euskal etnía arras ezberdina dela hauzoko etniengandik eta, baita ere, ez duela sekula santan galdu bere nortasunaren konzientzia. Bereziki markaturik dago gaurdaino gorde duen bere izakera biologiku bereziagatik, eta markaturik euskera, bere hizkuntzagatik, ez bait da indoeuropeo izeneko hizkuntzen familiako. Vll-gn. gizaldian, mendian bizi ziren herritaldez osaturiko Vasconia dukerriak, Carlomagno-ren harmada menperatzen du Erronkariko gudatean. Gero, dukerri hau, X-gn. gizaldi aldera, Nafarma-ko erreinuan bihurtzen da; erreinu honek Xll-gn. gizaldian lur jotzen du eta, azkenik, 1515-an, Espania-ri lotzen zaio. Menperatua delarik ere, eta batez ere menperatua delako, euskal konzientzia, —edota euskalduntasunaren konzientzia—, indartzen doa. Feudal harotik urten urrean, artean Espaniako zentraikeria balantzaka dabil: bentzituei gordetzen dizkie, izan ere, Erdi Haroan edukitako zenbait eskubide, “fuero“ boraz euskal-erresistentziaren osoak defenditzen zituenak.

 Herri hau ez da kontentatu izan hala moduzko autonomía hartzearekin, ezta ere ez du galdu izan inoiz askatasuna lortzeko esperantzarik ¡ eta esandakoaren proba bezela zera ekarriko dugu, Napoleón Europa bir-egiten ari zen garaietan, Enperadore honi Bizkaiako deputatu batek hain xaloki egindako proposamendua hots, sar zezala Inperioaren barman euskal Estadu libre bat. Ba dakigu zer jaso zen gero: 1812-ko Konstituzioak "fueroak” ia erabat kenduaz gero, abertzaleen mogimentuak lehengoari lotu nahiari ekin zion itsu-itsuan. Indar herrikoiek liberala bainan frantsesen modara zentralista zen Isabel ll-ren kontra altxatu ziren eta D. Carlos, absolutista eta aulki zalearen alde. zeren honek, nahiz eta antxinazale izan, behintzat, antxinatasunaren amoretan, Nafarroa-ri bere autonomi feudela eskuratu nahi zion. Bi gerra. eta bitan galdu; 1879 da, eta Euskadi-k bere azken pribilejioak galtzen ditu eta historiari sorbalda ematen dion tradizionalismu gizarajo batean murgiltzen da. Handik 6 urtera esnatuko da berriz ere, Sabin Arana-k P.N.V. (Euskal Partidu Nazionalista) fundatzean hain zuzen ere; partidu hau burgesek eta intelektualek osatuko dute batez ere. Ez dute burrukatuko absolutismuaren alde "fueroak” bir-etxeratu asmotan, ez ¡zeren P.N.V.-ek, politikuki aurrerazalea izaki, alde batetik askatasuna eskatzen du eta, bestetik, sozialki koserbadorea izaki partidu antxinazale batean iraunaz gelditzen da, ondoko esaera honek probatu dezakeanez: "Gora Jaungoikoa eta Lege zaharrak". Euskal-erresistentzikoek Espalnolen atetan jotzen zuten, (garai hartan bait zen bat baino gehiago entzuteko gertu, esate baterako Pi y MargalI anarkista), proposatzen zielarik soluzio federalista bat penintsulako problemeí buruz.

Zerbait geroago, Errepubiika-ko denboretan, asmo hori kontutan hartuaz gero, erdiko gobernuak erregioen autonomiaren printzipioa onhartzen zuen bainan kondizio batekin: hots, erreferendun baten bitartez asmo hori aprobatua izan zedila eskatzen zuen, herritarrek emandako heundik 70 gorazko botoen bitartez. Ipar-Nafarroak, funtsean nekazaritzari emana eta karlismuari atxikia, autonomiaren kontra bozkatzen du.([1]) [Handik laxterrera karlistek Franko-ren ondoan gudukatuko dira); beste hiru probintziak,. berriz, alde bozkatzen dute, eta maiori haundiz gainera. Errepublikako gobernuak, zirudien baino zentralistagoa izaki, ez bide du martxan jarri nahi asuntua, eta bertan bera dagoke 36 arte. Azkenean onartuko du autonomía, justu garai hortan, bainan onhartzen du mementuzko gertaeren indarrez eta bereziki arrazoi politiku eta militarrak eraginda. Izan ere komeni zitzaion Euskal Herria bereganatzea Franko-ren kontrako guda harmatuan lagundu zekion.

Arestian dakegu, beraz, fundatua Euskal Gobernua: hiru sozialista, bi liberal, kumunista bat; honek esan nahi du P.N.B.-ren inftuentzia giza maila askotara hedatzen dela eta apurka-apurka leundutzen doala hasierako koserbadore keria. Euskal gudariek su eta gar defenditzen dituzte Bizkaia eta Gipuzkoa 1937-ko apiriía arte. Bainan honatx dakiguna Franko-k indar barriak bidaltzen ditu haruntz, eta Gernika bonbardeoz kixkaltzen du bazterretan espantua sortzen duelarik. Hilak, 1500. Eta abuztuan Euskadi-ko Errepublika itzalia da. Gerra ondoren zapalketa dator: espetxeratzeak, torturak, epaiak.

Aguirre lendakari jauna, P.N.B.-ko burua, Frantzian izkutatzen da; bigarrengo gerratean demokraten alde jokatuko dute, sinisturik bait dagoz Franko eroriko dela Hitler eta Mussolini erortzearekin batera. Gaur neurtzen da zenbaterainokoa izan zen gure lotsa eta haien aingerukeria: beraz, P.N.B.-k jokatu zuen bere jokoa, eta 45 ezkero gero eta ahulagotzen dator. 47-an, — ziur-ziur oposioko indar Batuek proban jarri asmoz —, greba generala dator.

Indar batuek ez dira mugitzen eta honela Franko-k, bidea libre zedukalako, greba zapalketa izugarriaz suntsituko du. Eta hona hemen akabera: partiduak ba du Euskadi-n halako fama bat, euskal Errepublikako hasiera hartan sortutako partidu "historiku”bat izaitetik datorkiona hain zuzen ere. Bainan etzaio etorkizunik ikusten, harén ekintza-bideak ez bait dira gaurko egunerako egokitzen.

Atzerriratuek zahartzen doaz; Aguirre híl zen. Ez dio axolik, zeren laxter agertuko bait da ETA, partidu zahartuxe eta burgesaren ordezkari izaiteko mementu prexisoan. Aski zaigu laburpen txiki hau jakiteko nola Euskadi-k, Espania-ko berriki menperatutako etnia honek ukatu izan duen beti eta gogorki integratua izaitea. Gaur euskaldunei bozkatzen utziko balitzaie, ez dut dudarik egiten maiori zapa Igarri batez diferentziaz erabakiko lutekeala askatasunaren alde.

Onartuko at dugu, beraz. ETA-k dion bezela, Euskadi Espania-ko kolonia bat dena? Arazo hau benetan dugu garrantziduna, zeren koloniatan nahasten bait dira gehienik klase burrukak eta askatasun nazionalaren aldeko burruka. Izan ere, sistema kolonialista batean, metrópoli industrializatuak modu onean eskuratzen ditu herri kolonializatuetatik datozkion lehen materiak eta jateko produktoak. Hain zuzen ere, holakoetan, esku-lana bajutik ordaindua izan ohi da. Esan beharrean gaude Euskal Herria, Bizkaia eta Gipuzkoa-ko probintzíetan batez ere, industrial ¡zazio-martxa pizkorrean datorrela gizaldi honen hasieraz gero. Bi probintziotan, 1960-an, urteko eta biztanle bakoitzeko 2.088 k.W. argi-indar gastatzen da; Espainia-n eta Catalunia-n, berriz, 650 K.W.([2]) Galtzairu produzioa, urteko eta biztanle bakoitzeko, 860 kg, da Bizkaia-n; 45, Espania eta Catalunia-n. Lana egiten dutenen banaketa honela arkitzen da Gipuzkoan lehenengo mailan, 9,45 %; bigarrenean, 56,80 %; hirugarrengoan, 33,75 %; Bizkaia-n: 8,60 %, 57,50 %, 33,90 %. Bainan, konparazio batez, Espainia-k eta Catalunia-k lehenengo mailan 43,50% enpleatzen dituzte; bigarrengoan 27,20%. Azken bi sektoreak gizentzen datozela ikusirik eta, bidenabar, kontutan harturik nekazaritza beheraka doala, nahiko dagoala dimdi Euskal Herriak dadukan industri-indarra.

Alderdi honetatik begiratu ezkero behintzat, Guipuzkoa eta Bizkaia ditugu iberiako penintsulako herrialde gidariek.

Koloniatzat jo ezkero, berriz, begira zenen gauza txokantearen aurrean aurkitzen geran: hots. herri koloniazaitzalea pobrea eta nekazaritzan diarduena dela eta, bestetik, herri kolonializatua aberatsa dela eta bere demografiazko maila arras industrializatutako gizartearen parean dagoela.

Bainan gauza hobekiago ikusi ezkero, ordea, paradoxa hori itxurazkoa baizik ez da; Euskadi aurrerantza joan daiteke, hori bai, bainan 2 miloi baino ez du; 1515-an askozaz txikiago zen eta garai haretan herriak nekazaritzan ziarduen. Euskadi konkistatua izan zen mugaz banatutako bi herrialdeok antzeko egitura zutelako eta bat bestea baino jendetuago zegoelako. Bidasoaz bestekaldetik, Hego Nafarroa sistemaz desjendetua, narrutua eta arruinatua izan da frantsez konkistatzailea zela bitarteko; hemen garbiago ikusten da koloniazioa. Baita ere garbi dago Espania gizaldiaren lehenengo hogei eta hamar urtetan zehar lotan egoteak bidea zabalik utzi ziola Euskadi-ri, erregio mailan, ekonomi aberatsez ornitzeko, batez ere Bilbao zelarik ardatz-ekonomiku. Zenentzako ote da, ordea, ekonomi hori? Honatx galdera. Erantzun antzeko bat eman daiteke esanez, alegia ez dagoela exenplurik herri zapaldu batek bere jauntxo zapaltzaileari zerga ordaintzen ez dionik. Goazen datu ofizialetara, hau seguruago delako. Honela jakinen dugu Espania-k Euskal Herriari benetako lapurketa egiten diola fiskalki, zeren fiskalek jipoitzen bait dute langilea.

Penintsulako fiskal-kargarik igoena Gipuzkoak daduka. Oraindik areago: "espainoia” deituriko probintzi "guztietan", inpuestotan jasotzen dueña baino gehiago gastatzen du gobernuak: 150 % Toledo-n; 151 % Burgos-en; 164 % Avila-n, eta abar. Euskal Herriko bi probintzi industrializatuenek, berriz,([3]) atzerriko gobernu esplotatzaileari 4 mila 338 miloi 400.000 pezta pagatzen die; eta ordainetan espania-ko Estaduak 774 miloi pezta uzten du Euskadi-n.([4]) Beraz, 3 mila 500.000 pezta lapurtzen dio kastilako desertuaren amoretan. Esandakoari gaineratu dezaiogun "itzulitako”774 miloi hoietátik gehienbat zapalkuntza organoetara dala (hots, administrazio espainol eta espainolizatuara, harmada okupatzailearengana, poliziengana, t r i bunaletara), edota deseuskalduntzeko deta (hizkuntza eta kultura espainolak baizik erakusten ez diren ikastetxetarako). Euskal industriaren problema, beraz, produkziogintzarenean dago; munduko merkatuari begira konpetitzeko prezioetan produzitzeko, makina gaurkotuak beharko I iraké kanpotik ekarri; Espania-ko Estadua, erdizka bederen bere buruz bait dabil, honen kontra dago; Madrugo kreditoei bagagozkie, berriz, honek bereixketak egin ohi ditu eta Castila-ri laguntzen dio Bizkaiaren lepotik.

Bilbaoko eta Pasaiko portuek ezin dezakete tonelada haundiko barkurik har, ezta ere itsasoko trafikua behar bezela egokitu, erabat errotik berritu ezik; nahiko haundiak lirake egin beharreko lanak, handia baita ere arrantzarako portuek eskatzen duten konponketa. Ez da, ordea, deus egin. Orobat gertatzen da garai batean Espainolek muntatutako tren-bidearekin. Oztopo astun bat baizik ez da. Trenez Bilbao-tik Gazteiz-era joateko 137 k. egin behar da; kamioz, berriz, 66. Administrazioa eta I.N.C. (hots, Industriako Instituto Nazionala), Estadu zapaltzailearen organua, burokrata ezjakin batzuen eskutan dagoz, eta hauek ez dakite deuz zer nolako beharizanak dagozen herrian (eta hau, teoriaz behintzat eta zati batean, Espania-ko probintzi bat bailitzan konsideratzen dutelako izanen da), eta honela, jakina, konponketa larrienak egiteko ere oztopo bilakatzen dirá. Espania-k etxerako jasotzen ditu konpententzirako balio ez duten produktoak. Alderantzizko tarifa prefentzialaren politika pratikatzen du. Begira nola: alde batetik zonbait kosten prezioa jeixten utzi gabe euskal produktoak eskeintzen ditu kontsumitzeko, bainan, une berean, produziogilearen irabazia igo gabe bertan iraunaraziaz. Hemen ondorioa bistakoa da: "per capita” izeneko etorria penintsulako igoenetako bat da, bainan honek ez du ezer esan nahi, zeren jornaladunen etorria (hots, lanean dabiltzan ehundik 85-na) Madrugo, Burgosgo. Valentziko, eta abarrena baino askozaz bajuagoa bait da.

Har dezagun kontuan, 1955-1967 bitartean, jornalen tasa goratu zenean, Espania-n urteko ehundik 6,3 igo zela eta Euskadi-n. berriz, ehundik 4,15. Honela, bada, industrializazio marduleko herriaren mezpreziotan, kolonizazio klasikuan eman ohi diren funtsezkp elementu bi ikusten ditugu: alde batetik lapurketa bat dela — fiskala izan nahiz besteren batherri kolonizatuaren kontura, eta bestetik lanileen goi-esplotazioa. Eta honi bi lehenengoen ondorio ez den beste hirugarren bat gaineratzen zaio: hots, emigrazio ta imigrazioaren habaila. Industrializazioak dakarzkien behar-izanetatik aprobetxatzen du Espania-ko gobernuak lanik gabeko herrialde hutsetatik jendetza Euskadi-ra bidaltzeko.

Hauei abantalla onak eskeintzen dizkie (esate baterako, etxe-bizitzetan lehenengotasuna), bainan esan dezagun jende hau, Euskaldunek bezela oso esplotatuak eta behar haínbesteko klase-konzientziaz jabetu gabe egonki, patroiarentzat esku-lanerako dagoen masa bat baizik ez dela. 1.800.000-tik 2 miloi-ko herrian, 300-dik 531.000 kanpotar zegoen. Bestalde, berriz, herrialde pobreetako Euskaldunek kanpora irten behar; batez ere Nafarrak: 150.000 Euskaldun zegoen Madril-en, eta hauetatik 100.000 nafarrak. Garrantzi handiko puntada hau eta Espaniako langileen sarrera industrializatutako herrialdetan, hau guzia jo daiteke kolonial-desegitearen aurre-hastapen bezela. Bistan dagoanez. Bizkaiako eta Gipuzkoa-ko patroi handien patrikak frankismoaren une oroko politika honetan inplikaturik dagoz. Hauek, izan ere, han Bilbaon burgesia nagusia agertu zeneko gerra kar listen ondoren, zentralistak eta I ibera I ak ziren.

Zenbait urte geroxeago, enpresa gizenen sozialaulkiek Madril aidera joko dute. Espania-k konpententzirik ez bait du eta bakarka bai dabil, bentajak baino ez ditu ikusten goiko burgesiak edozein berrikuntza frenatzean. Munduko mailan konpeti ezin dezaketen produktotik bizi da Espaniako merkatu zabala. Patroiak, inbestizio gogorretara behartu gabe, ondasun arras haundiak bereganatzen ditu. Herriko benetako interesak bost axola zaizkien ''collabos” hauek, euskal-ekonomia heuren zentralkeriagatik arruinatuko zuten hauek, herri-komunidadetik at gelditu dirá, eta "compradores” deiturikoen joko berbera darabiikite, joko klasíkua hau ere. Azken azterketa batean, beraz, eta sistema zentralista baten finkaturik daudelako, halako malthusiakeri baten pean babesten dirá.

Ondorioa garbia da: itxurak itxura, euskal langilearen egoera langile kolonizatu baten guztiz antzeko da, zeren ez bait da sinpleki esplotatua, esate baterako klase burruka "kimikuki garbia”daramaken Castila-ko langilea bezela, baizik eta deliberamendu osoz goi-esplotaturik dago, Ean berdinean Espania-ko langile batek baino gutxiago irabazten duelako. Beraz, herria goi-esplotatu egiten du erdiko gobernuak "compradores”hoien bitartez, eta hauek goi-esplotazio konsentítu hortan oinarriturik, langileak esplotatzen dituzte. Goi-esplotazio honetaz ez dira aprobetxatzen euskal kapitalistek, inpuestoz kargatutako esplotatzaile ximple batzu direlako, bainan bai Espania kanpotar harmadaren anparoan ¡ hots, amerikar inperialkeriaren sostegu pean dagoen gizarte fazistatua aprobetxatzen da goi-esplotazio horretaz. Halabaina, langile klaseak ez dira beti goiesplotazio honetaz konturatzen, eta hori dela-ta langile askoek pentsatzen zuten, oraindik berriki, Madril-go eta Burgos-ko langileen eskabide eta ekintzekin bat egin behar zutela; jakina, jokabide honek zentralkeri negatibu batera bideratuko zituen. Ulert-arazi behar zítzaien alegia, Euskadi-ko kasuan, ekonomi-ko kasuan, ekonomi eta sozial arazoa nazional mailan planteatzen dela. Herriak okupatzaileari zerga fiskalik ordainduko ez dionean, bere benetako problemak Madril-en ez bainan Bilbao eta lruna-n planteatu eta konponduko direnean, ordu hortatik irauliko ditu libreki bere egitura ekonomikuak.

Esan dezagun berriro: Euskaldunak euskaldun direlako goi-esplotatzen dituzte Espainolek. Inoiz ofizialki deklaratu ez duten arren, halare konbentziturik daude Euskaldunek beste nor batzu direla, nola etniaz hala kulturaz ere. Gerra karlisten, 1936-ko Errepublikaren eta 1947-ko grebaren akordua ahantzi dutela pentsatu behar ote da, gero? Hauek denak gogoan izan ezik, nola demontre esplikatu euskal hizkuntza suntsitzeko duten amorrazioa? Garbi dago hemen pratika kolonial bat dagoela jokoan: Frantsesek ehun urtez ahalegindu ziren Algeria-n árabe hizkuntza izkutarazi nahiez; hau lortuko ez bazuten ere, lortu zuten ordea árabe literarioa gehiago erakutsiko ez zen hizkuntza hila bilakatzea; gauza berbera jaso da euskerarekin Hego Nafarroan eta Bretana-n bretoiekin, bainan zorte desberdinez. Honela, bada, sinets arazi nahi zaio mugaz bi atderditan dagoen etnia oso bateri bere hizkuntza hiltzear dagoen dialekto bat baizik ez dela. Hego Euskadi-n pratikuki debekaturik bezela dago bere usantza. Ez dute nahi Ikastolak munta ditezen, euskerazko zenbait argitalpen zokoratu egin dituzte, eskolek eta Unibertsidadeak zapaltzailearen hizkuntza eta kultura erakusten dute; irratia, zinema, telebisioa, egunerokoek eta abar, espainolez esplikatzen dituzte Espania-ko problemak Madrugo gobernuaren propaganda eginez. Hori dala-ta, kanpotarrek hartara beharturik, garrazki esan ohi da Bilbaon: "Horra, euskal hizkuntza eta kulturak ez dute ezertarako balio". Eta prentsak ispirazioz eta pozetan esan ohi du Unamunoren zoritxarreko esaera hura: "Euskal kultura laxter hilgo da". Oraindik gehiago: eskoletan zigortu egin ohi dituzte euskeraz mintzatzen diran mutikoek. Herritxoetan, bai, nekazariek mjntza ditezke euskeraz. Bainan kontuz urian hitzegitearekin. Kara: Burgos-go akusatuetariko batek ba zuen bere altaren bisita hartzeko baimena, bainan kartzelan euskeraz mintzo zirela ohartu orduko kendu egin zioten, eta ez noski inor probokatu nahi zuelako. beste hizkuntzarik etzekialako baizik.

Euskera indarrez izkutatu nahia egiazko kultural hilketa bat da, Europa-ko hizkuntzarik zaharrenetako bat delako izan. Egia da, bai, kontinente guztiko ekonomia lurlangintzan finkatutako garaikoa dena; bainan, gero, airoski egokitzen etorri ez bada gizartearen eboluziomartxan, esanen dugu espainol nagusikeriak ukatzen ziolako izan zela. XX-gn. gizaldiko hizkuntza bilaka dedin, — gaur egun erdizka ba dena —, bera mintzatzeaz aski litzake. Hebreoak Itsraei-en eta bretoiak Ouimper-en, biok zailtasun berdinak aurkitu zituzten eta baita erabaki ere: informatikaz edota atomoaren zatiketaz diarduten Israeldarrek guk Racine edo Corneille irakurtzen ditugun bezelatsu irakurtzen dituzte haiek ere itsas Hilako manuskriptoak; eta Morvan-Lebesque-k dionez bretoiak egungo errealitaterako regularidade gehiagoz jositako hitzak ornen ditu frantsesaren ondoan, eta hau hizkuntza "nazionala” delarik. Indartzen utzi ez zitzaion gazte gordetako hizkuntza zahar baten sustraiak kontutan hartzekoak dirá. Euskera Euskadi-ko aberri-mintzaira izaitera helduko balitz, berekin lituzke, bere egitura proprioak tarteko. antxinako aberastasun guztiek, pentsatzeko eta sentitzeko modu berezi bat, eta orainari eta biharkoari oparotsu zabaldua egonen litzake. Bainan Espainolek nahi dutena hauxe da: euskerarekin batera euskalnortasuna hil. Bizkaitar batentzat euskalduna izaitea, hain zuzen ere, euskera mintzatzea da; ez noski berari baizik dagokion igaroa eskuratzen duelako bakarrik, euskeraz mintzo den alkargo bati, bakardadean dagoelarik ere, mintzo zakiolako baino, batez ere. Burgos-ko "akusatuen” azkenengo deklarazioak euskeraz eginda zegozen; juzgarazi nahi izan eta ezin ezer uiertuz zegoen espainol tribunala onhartzen ez zutelarik, han herri oso-osoa aurkitzen zen presente salan. Istantera, gauza bitxia dator. Hitzez hitzezko prozesu ofizialak ohar-arazten du akusatuek inork ezer ez ulertzeko proposamenduak zeduzkateia eta "euskera zirudien”hizkuntza-edo zerabilkitela.

Zenen eufemismu zoragarria juezek ez zuten izpirik ere entenditzen, bainan ba zekiten ongi asko nun zegoen kakoa ikusten zuten Baskonia-ko nazioa epailekuraino sartu zela eta honen aurrean ez-jakinarena egiten hasi ziren euskera hizkuntza "probable"-kotzat joaz eta zalanzan jarriaz galdetutakoek benetan hitzegiten zutenentz edota zentzurik gabeko hotsak esaten zituztenentz. Honatx Euskadi-ko kulturaren muina eta zapaltzaileen buruhausterik larriena; hizkuntza hil batezate, Euskalduna (bere hizkuntza ez den eta inoiz izan ez den) espainola deseatu eta mintzatuko lukean gizon abstratu bat litzake; bainan halare goiesplotazioak jarraituko bait luke, aski litzaioke kolonizazioaz jabetzea euskera salbatzeko. Aldez beste ere berdin litzake: kolonizatu batek bere hizkuntzan mintzatzea, berez da ekintza iraultzailea.

Gaurko Euskaldun konsientzidunek oraindik aurreago doaz ematen zaien kultura nolakoa den zertzean eta zer-nolakoa nahiko luketean esatean. Diotenez, kultura gizonatik gizonako kreazio bat da. Ondoren diote, ordea, ez dela posible izanen kultura unibertsaia bat zapalketa unibertsala batek dirauken bitartean. Gaur Euskadi-n dagoen kultura ofiziala unibertsalista hutsa da, zeren Euskalduna gizon unibertsal batean bilakatu nahi bait du, hots, nazional jatortasun orotatik erantzia nahi luke, erabat espainol baten antzeko litzakean herritar abstratu bat; honetan bakarrik litzake diferente, hau da, bera ere goi-espfotatua dela eta berak hori ez dakiela. Sentidu honetan, beraz, ez legoke zapaIketaz bestelako unibertsalitaterik. Gizonek, ordea, gehien zapalduta daudelarik ere, ez dira gauza huts bilakatzen; aitzitik, inposatzen zaizkien kontradizioak ukatu-ekinean diardute.

Hau gizonen norberarengandiko gainezkatze eta proiektubide izaitetik letorke, ez borondate-bidez lehenik. Honeia. bada, Euskaldunek, lehen-lehenik. bakoitzari ezarria izan zaton gizon espainol hori ukatu beharko dute. Eta ez nolanahiko ukazio abstratuz, oso zehatzez baino, heuren nortasunari eta ingurumariari dagokionez borobildua. Sentidu honetan, euskai kultura, gaur, ukaziozko kultura behar luke izan lehenik; hontarako espainol kultura birrindu beharra dago, eta baita ere indar zentralisten human¡smu unibertsal hori; orobat, entseiatu behar du ahalegin aspergabekoz begien aurrean dadukan euskal errealidade hori beregananatzen — ikus paísajea, ikologia, etniazko ezaugarriak, euskerazko literatura —, bereganatu orain zapaltzaileak kanpoko turistei folklore inozo eta aguretu baten kutsuz eskeintzen dien errealidade hori.

 Arrazoi honegatik dakarte beste hirugarren formula hau: hots, Euskal Herri ko gizonatik gizonaganako zapalkuntza honetan oretutako "praxisa” bertatik dator euskal kultura. Praxis hau, ordea, ez da kolpetik deseatzen den zerbait edota berez konzientziduna dena; kultur ofízialaren razional keriak zuzen-zuzenki zirikaturik, eguneroko iangintzan mamitzen dator baizik, konkretua bir-aurkitzeko, ez zerbait generala litzakean gizon bat. gizon euskalduna baino. Bainan lan honek praxis polttiku batean burutu beharko du, zeren gizon euskalduna ez bait da bere osotasunera helduko bere jabetasuna lortutako herrian ezik.

Honela, bada, halabeharrezko dialektikaren poderioz, konkistaren eta zentralkeriaren eta goi-esplotazioaren ondorioak direla arrazoi, eta Espania mila ahaleginez itotzen entseatu arren. Euskadi-n zutik gorde ana! izan da askatasunaren egarri bizia. Zertu dezagun orain zeintzuk diren gaurko egoera konkretu hontako esijentzi zehatzak, hots, zer burruka-mota libratzen datorren gaur euskal herrian. Espainol zapalkuntzari buruz, hain zuzen ere, bi erantzun-mota dago, eta biok ditugu desegokiak. Hau nolabait haragitzeko, esan dezagun bata Euskadiko P.C.-na dela eta bestea, berriz, P.N.B.-na,

P.C.-k Euskadi leku geografikutzat bakarrik daduka sinpleki. Madriltik jasotzen ditu ordenak, hau dala-ta zentralkerian jausten da — sozialki aurrelaritzat eta politikuki konserbadoretzat dadukagu —; euskal langileak klase burruka "kimikuki garbi” batera bultzatu nahi lituzke.

Ahantzi egiten da arazoa herri kolonizatu baten arazoa dela, goiesplotatutako batena alegia. P.C.-k ez bide du ikusten — nahiz eta Burgosko prozesukoan, eta kalterako, ETA-ren alde komenientziko zenbait deklarazio egin — zenen jomuga desegogizko eta, beraz, norakorik gabeko ekintzak proposatzen dituen. Euskaldunek, espainol langileriari burgesia frankista botatzen laguntzeagatik, esplotazio huts eta garbiaren izenean bakarrik burrukatuko balute, heuren etxeko problemak abandunatuko lituzkete. Eta hau norbere buruaren deseuskalduntzea izanen litzake eta, kapitalisten zentralkeriaren fruitu den gizon abstratu eta unibertsalaren izenean, gizarte sozialista baten eskabide hertsitara mugatzea. Jo dezagun gizon honek ba duela Madrilen bere poterea eta lanerako istrumentuak, bainan orduan non ote legoke Euskaldunen garantía eta segurtapena autonomía eskuratzeko? Honetaz ez da deus segururik; Errepublikari ere belarritik tiratu behar izan zitzaion; herri sozialistek, gaur eta hala nahirik, kolon¡alista bilakatu dirá.

Euskaldunek bakarka burrukatu beharko dute goi-esplotazioaren eta deseuskalduntzearen kontra. Honek ez du esan nahi, ordea, halako paktu taktitu batzu eginen ez direnik zenbait mogimentu iraultzaleekin, batez ere Frankoren diktadura zanpatu-orduan. Bainan estrategia aldetik ezin onartu dezakete zuzendaritza komun bat; hemen burruka bakardadean eraman beharko da, zeren Espania-ren kontra bait doaz — ez, ordea, espainol herriaren kontra —, eta honen arrazoia honetan datza: alegia herri kolonizatu batek ezin dezaiokela esplotazíoari errematea eman, baldin, jauntasun osoz, koIonizatza Mearen kontra zuzenki jeikitzen ez bada.

Beste modu batera bainan P.N.B. ere ekibokaturik dabil, zeren askatasuna, besterik gabe, helburutzat jotren bait du. Dio: egin dezagun lehenik euskal Errepublika bat; gero ikusiko da zer-nolako konpoketak egin gure herrian. Eman dezagun, konparazio ezinezko batez, alegia burgesia tankerako euskal Estadu bat sortzen dela; orduan zera gertatuko litzake, alegia espainol goi-esplotazioari errematea emango litzaiokela, hori bai, bainan denbora gutxi barru amerikar kapitalismuaren pean eroriko litzake Estadu hori. Gizartea kapitalezko egíturetan dirauken bitartean, pentsatzeko da "compradores” hoiek gehien eskeintzen dien hoiengana arrimatuko direla: beraz, kanpoko kapitala sartuko litzake herrian, eta USA-k gobernatuko luke bertako burgesiaren medioz, eta kolonianismuari beste kolonianismu berri batek jarraituko lioke eta, nolabaiteko zuhurtasunez esateko, goi-esplotazioak jarraituko luke. Gizarte sozialista batek bakarrik eduki ditzake, eta irrisku handiz gainera,([5]) har-eman ekonomikuak beste herri kapitalista eta sozialistekin, eta hau berak bere ekonomia fermuki kontrolatzen duelako da.

Bi erantzun-mota hauen ezinak (hots, P.C.-na eta P.N.B.na). garbi erakusten du askatasuna eta sozialismua, Euskadi-ko kasuan, medaila berbera baten bi arpegiak bezelatzu direla. Beraz, askatasunarako eta sozialismurako burruka bat bakarra behar du izan. Hau honeia delarik, langile kfaseak gidatu behar du iraultza, ikusi denez bera bait da ugariena. Esku-laneko langilea. goi-esplotazioaren eta bere aberriaren kontzientzia duefarik, berealaxe baitaratzen da bere bokazio sozialístaz. Esan ote dezakegu hontaraino heldu dena? Hau beste zera bat da; hontaz geroago mintzatuko gera. Bestalde, kolonizatutako herritan jaso ohi da honako hau ere, alegia, erdi mailako klaseetan, garrantzl haundiko zenbait taideek baztertu egin ohi dutela kultural desnortasuntzearen arazoa, eta ez dira gehiegi konturatzen zer nolako ondorio sozial dakarzkien ukazio honek. Hauek, printzipioz behintzat, langileriaren elkartekoak dirá: Iraultzaile eta bere eginkizunaren konzientzia dadukan mogimentu batek, koloni batean diogu, ezin onartu dezake gidaritzat metrópoli batean baizik sentidurik ez duen "klasea klasearen kontra” delako printzipio hori; aitzitik, burgesio txikiaren eta intelektualen printzipioa onartu beharra dago, bainan kondizio batekin halare: erdiko klasetik ateratako iraultzaileek maiiatu ditezela langileri klasearen zuzendaritza pean. Egitear dagoen lana, oraindik hasteko, piskanaka argituz doaken bi puntu hauetan dago: langiteriak bere egoera kolonizatutako herri batena dela ikasi beharko du eta beste klaseek, berriz, errexago nazionalista izaki, koprenitu behar dute sozialismua dela, nazio kolonizatu batentzat, jabetasunerako bide bakarra.

Ikusirik ehun eta berrogei eta hamar urtez zehar askatasunaren aldeko Partidua nola aldatzen etorri den, eta ikusirik, ektntzaileak aldatzearekin batera, fueroak Estadu absolutista batean lekutzeko garai hartako asmo antxinazale hura nola kanbiatua izan den orain gizarte libre eta sozialista bateruntzko esijentzi berritan, erabat geroari zabaldua, arrazoi hauen ondoan dakargun beste arrazoi bat, iberiako penintsulari bereziki dagokion eta Euskaldunen burrukari aparteko berezitasuna ematen dion hori. Hain zuzen ere, zentralkeriazko batasuna. Atemania-n eta italia-n eman zen bezela, XIX-gn. gizaldian bukatu zen; eta hori zela-ta diktadúra fazista baten formakera hartu zuen sasi-batasun horrek, hau da, "separatistas” deiakoerl emandako erantzuna bioientzi itsu eta zoroan zegoen.

Hiru herri haietatik bitan ez du fazismuak gehiago aginduko; Franko, ordea, Espania-ko Buru geldituko da. Behin batez honela mintzatu zitzaidan Euskaldun bat "Guk, frankismuaren zorte bildurgarrizkoa dugu". Bildurgarrizkoa, bai; zergatik esan, ordea, "zortea"? Begira egoera nahastuagoa izanen litzake, baldin Espaniako erregimena burges-demokraten eskutan balego; zeren agintaritzak denborari denbora ematen utziko bait lioke eta, promesa paltsoak beti gerorako utziaz, "berrikuntzak” kalendarioetan bakarrik biziko iirake. Hau dala-ta, erreformista talde hazi bat sortuko litzake zihur Euskaldunen artean, gobernu zapaltzailearekin alkartuko litzake eta estatuto federalista eta erregalatutako batekin konformatuko litzake. 1937 ezkero, erreformisten amets zozoak salatzen etorri da frankismoaren basakeri itsua.

Edozein eskabide agertu orduko, erantzuna bakarra izanen zen, eta gaur: odolezko zapalketa. Zergatik harritu, jakinik erregimena hortarako dagoena? Bainan esan dezagun erregimen hau dela Espania kolonizatzaiiearen egia. Modu batekoa ala bestekoa izan Espania-ko gobernuaren formakera, ba dakigu Espania zentratizatuak errotik desaprobatzen duela euskal "separatismua”eta hartara ezkero, azken finean, presto legokeala Euskadi-ko edozein iraultza odoletan itoarazteko. Idealismu zentralistaren makina pean fabrikatuak izan diren neurriko gizon abstratu batzu baizik ez dira espainolek eta usté dute, jaleo-sortzaile ale. batzu aparte, penintsulako beste bizilagun guztiek heuren antzeko direla. Fede onez ote diote hau? Ez, noski, zeren ba dakite Euskadi ba dela; halare, gorde egin nahi dute: hots, euskalduntasunaren baiezteak amorratu-arazi egiten ditu eta Euskaldun bezela gorrotatzeraino iristen dirá, hau da,, gizon konkretu bezela gorrotatu.

Sakonagora joaz: agíntaritzako gizonek ondo dakite erregimen kolonial hori Euskadi-n itzaliko balitz, berehala ekarriko lukeala honek miseriaren hedadura Castilla eta Andaluzia-ko lurratdetan zehar. Beraz, Errepublika bera ere, azken batean, frankismua partitu zen egoera berdiñera helduko litzake. Frankoren gobernuak Euskaldunei dakarkien "zortea”honetan dago, alegia kolonialkeriaren beneíako arpegia ikus-arazten diela, eta honek ez bide du ezer eztabatdatzeko lekurik ematen; honek zapaldu edota hil egiten du.

Bioientzi zapalgarri hori ezin ebitatu ditekean ezkero, kolonizatuek dadukaten irtenbide bakarra biolentziari biolentziarekin erantzutea izanen da. Erreformisten tentaldia zokoratuta dagoelarik, euskal herria radikaldunagotzen datorke; ba daki, gaur-gaurkoá, ez dela posible askatasuna gerra harmaturik gabe.

Burgos-ko epaitza. puntu hontan, aski garbia da; ondo zekiten "akusatuek”zer irriskua zetorkien espainolei arpegia emateagatik espetxeratzeak, torturak, hiltzerainoko epaiak. Hau dena zekitelarik burrukatu zuten, ez noski zapaltzaileak segitun uxatuko zituzten esperantzetan, ixileko harmada bat osatzen lagundu-asmotan baizik. P.N.B. hiltzear ba dago, honegatik da: tropa fazisten kontrako Euskaldunen irteera bakarra herri osoa harmetan altxatzea zela, usté zutelako. Askatasuna ala heriotza; hitz hauek atzo Cuba-n eta Algeria-n entzuten genituen, gaur Euskadi-n berritzen dirá. Hona hemen gaurko egoeraren esijentzi osoa: gerra harmatua Euskadi libre eta sozialista bilakatzeko. Hau lortu edo bestela burua makurtu, — ezinezkoa dena. Horra hor.

1947-tik 1959 bitartean, esijentzi hau erabat bituzik zegoen; itxuraz behintzat ez dirudi hutsune hori beteko duen ezer dagoenik; euskal populoa lantzean da, batez ere gazteak, eta 1953 eskero berriz, dena hasten da. EKIN. urte inguru hauetan intelektualen artetik sortutako talde bat dugu ¡ anartean, bere xoliltasun hartan, apenas zuen euskal problemen egiazko konzientziarik; halare, ikusten da ekintzamolde berri eta radikal bateri ekin behar zaiola.

Handik bereala, artean indartsu bainan konkorturik dagoen P.N.B. barman sartu ala ez sartu ibiliko dirá; denbora gutxi barru, jokabide estremistak markatzen dituztelako, taldeko bat kanpora botako dute "komunísmoaren”aitzakian. Talde osoak berarekin bat eginaz gero, denek utziko dute Partidu Nazionalista, zeren ordurako konbentziturik bait zeuden esperientziaz Partidu zaharrak zeraman burruka hura, 36-an jipoitutako hura, jausirik zegoela, gerraz gero eta demokrata burgesen saldukeriaz gero, hitz hutsen jokora. Talde hori, 1959-an, partidu berri baten ardatz bilakatzen da, hots, ETA-na.

Hasieran ETA-k, bere postura teorikua hartu aurretik. herria bi tendentzitan zatiturik arkitzen du: alde batetik abertzale-joera eta bestetik langile-iraultza; 1960 ezkero eta eguneroko praktikak erakutsita, bi burruka-mota hoiek alkarrik joan behar lutekeala konturatzen da, eta alkarri argi eginez biok batera zuzenduak izan behar lirakeala heuren organizazioen bitartez. Hauxe zen, bada, orduko egoeraren exijentziak astiro bainan ziurki eta pratikuki irakurtzeko modua. Jomuga zuzenetik hartu zituen gauzak, eta honen, proba bezela gogoratu besterik ez dago nolako krisisaldi beltzak pasatu zituen 1966-an: eskuindar "human istazaleek”utzi egingo dute; ezkertiar "unibertsalistazaleek", kolonianismuaren kontrako burruka baztertuaz gero, espainol langileengana pasatuko dira klase burruka "kimikuki garbia” pratikatu-asmoz. Hasierako zera hauek, beraz, mita idatzi teorikuek baino obekiago definitzen zuten ETA-ren linea. Garbiketa hauek eginda gero, behin 68 ezkero, ETA-k, teorikuki definitu nahiko du: printzipioak emanik daduzka, zeren talde barruko burrukan zerturik bait dago zer arrastotik jo eskuindarren kontra eta ezkertiar zentral ista batzuen kontra; honela, bada, egoera beraren esijentzi objetibuetatik apurka-apurka jauikitzen datorrena jaso baizik ez dute egiten. ETA-k lau frenteen plangintza eginen du bere burrukarako langile frentea, kultural frentea, politiku frentea eta militar frentea.

Lauok batera martxatuko dira eta zuzendaritza komun baten pean, bainan bakoitzak bere berezitasuna gordeko du. Langile frenteari gagozkiola, honen burruka, 1969-an, aldiz mesfidantzan dauden esku-laneko langileengana inguratzen entseiatzea izanen da, eta ahaleginduko da langile klase barman halako talde aurrerazale bat sortzen. Frente kulturalari gagozkiola, ETA, "exkasena den mailan” burrukatzen da, zapaltzaile den gobernuaren unibertsalismu desgizontzailearen kontra hain zuzen ere: une hortatik, "ikastoiak”sortzeari ekiten dio; hauek euskeraz bakarrik erakusten den lehen-mailako umetxoentzako eskolak 1968-1969-an. 15.000 ume zegoen.

Helduentzako ere aifabetizaioaren kanpaña bota
zuen: Euskal Unibertsidade bat sortzeko aktibuki mugituko zen ikasleen komite bat muntatu zen (manifestazio, oporketa eta okupazioen bitartez mugituko zena); barreiatu zituen herrian zehar euskal artistak (idazleak, abes lar iak. pintoreak eta eskuitoreak) eta arrezkero herrtz-herri ibiliko dira espozizioak eginaz eta agerraldiak emanaz (kanta herrikoiak, antzerkiak kaleetan, gurenean zuzenezko teatroaz arras ezaguna den tipokoa); 66 ezkero, gizarte eskolak muntatuko ditu eta hauen bitartez langileei marxismuleninismua erakutsiko zaie.

Frente politikuari gagozkiola: hau militar frentearekin hertsiki lotua bait dago, ETA-k, maila honetan, herri osoa politizatzen du zanpazioaren eskandala plazaratzen duelako. Honela esplikatzen da guda harmatu baten gaurko esan nahia; honen helburua ez da zapaltzailea bota ahal izatea, ez. Euskaldunek mugituaraztea baino gorpuzten etorri dedin ixileko harmada askatzaile bat. ([6])

 

 

 

 

El proceso de la descentralización

Fisión del átomo y descolonización

Resistencia vasca a la integración

Euskadi colonizada

Genocidio cultural

      Insuficiencia del socialismo centralizador y del nacionalismo burgués

Nacionalismo revolucionario

 

 

 

EL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Si hay que creer a la prensa, el proceso de Burgos ha provocado tal escándalo, por haber sacado a la luz la ferocidad absurda del régimen franquista. Yo no lo creo: ¿el salvajismo fascista tiene necesidad de ser demostrado? ¿No ha habido después de 1936, encarcelamientos torturas, y ejecuciones un poco por todo el suelo de la Península Ibérica? Este proceso ha trasformado las conciencias, en España y fuera de España, porque ha revelado a los ignorantes la existencia del hecho nacional vasco; ha aparecido claramente que este hecho, aunque singular, estaba lejos de ser único y que las grandes naciones encerraban colonias en el interior de las fronteras que ellas mismas se habían construido.

En Burgos, encadenados y por así decirlo, amordazados, los acusados, a cambio de batallar en todo momento, han conseguido hacer de su "proceso “el proceso de la descentralización. Sacudida en Europa por no tomar mas que un ejemplo se enseña a la niños franceses que la historia de Francia no es otra que de la unificación de todas "nuestras “provincias, comenzada por los reyes, continuada por la Revolución francesa, y acabada en el siglo XIX. Cuando yo iba a la escuela, me decían, hay que estar orgulloso; la unidad nacional, realizada al fin, explicaba la perfección de nuestra lengua y el universalismo de nuestra cultura. Cualquiera que fuesen nuestras posturas políticas, estaba prohibido ponerlo en duda. Sobre este punto, socialistas y comunistas se encontraban de acuerdo con los conservadores: todos ellos se consideraban herederos del centralismo jacobino y, reformistas o revolucionarios, era al hexágono tomado como un todo indivisible al que querían llevar los beneficios del nuevo régimen. Que el absolutismo monárquico haya nacido a la vez que el desarrollo de las vías y los medios de comunicación, de la aparición del cañón, y de las exigencias “mercantilistas “del capital, que la revolución y el jacobinismo hayan permitido a la burguesía en el poder continuar la unificación de la economía, haciendo saltar las últimas barreras feudales y étnicas y ganar guerras extranjeras levantando en masa a todos los habitantes en edad de llevar las armas sin preocuparse de su origen étnico y que el , siglo XIX haya terminado la “obra “por la industrialización y sus consecuencias (el éxodo rural, la concentración y la ideología nueva o el nacionalismo burgués), que la unidad presente sea, en suma, el efecto del proyecto secular de la clase actualmente dominante y que haya tratado de producir por todas partes, desde el Bidasoa hasta la frontera belga, el mismo tipo de hombre abstracto, definido por los mismos derechos formales —es la democracia !— y las mismas obligaciones reales, sin tener en cuenta sus necesidades concretase nadie hoy en extraña esto es así y no hay nada que arreglar. De aquí el estupor de Diciembre del 70: el proceso era infame y absurdo, pero ¿podríamos rechazar la validez de las acusaciones contra los prisioneros sin, al mismo tiempo, considerar validos, al menos en parte, los objetivos que se propone E.T.A.? Evidente el Gobierno español es claramente fascista y esto complicaba las cosas: lo que estaba claro en la conciencia de la mayor parte de los que protestaban, era el régimen de Franco. Pero había que sostener a los acusados y a E.T.A., que decía: nosotros no estamos solamente contra el franquismo, luchamos antes que todo contra "España"? Tal era la píldora indigesta que había que tragar. ¿Como admitir que la nación vasca existía al otro lado de los Pirineos sin reconocer a "nuestros “vascos el derecho de integrarse en ella? Y entonces ¿Bretaña? y ¿Occitania? y ¿Alsacia? Habría que escribir la historia de Francia al revés, como lo proponía recientemente Morvan-Levesque y ver en Du Guesclin, héroe del centralismo, un simple traidor a la causa bretona? El proceso de Burgos llamaba la atención sobre éste nuevo hecho: el renacimiento, un poco por todas partes, de las tendencias que los Gobiernos centrales acostumbran a llamar "separatistas". En la U.R.S.S. muchas repúblicas, empezando por Ukrania, están trabajadas por fuerzas centrifugas; no hace mucho tiempo que Sicilia se ha separado; en Yugoslavia, en Francia, en España, en Irlanda del Norte, en Bélgica, en el Canadá, etc. . los conflictos sociales tienen una dimensión étnica; las "provincias” se declaran naciones y reclaman mas o menos abiertamente un estatuto nacional. Se ve que las fronteras actuales corresponden a los intereses de las clases dominantes y no a las aspiraciones populares, que la unidad, de la que las grandes potencias están tan orgullosas, esconde la opresión de las etnias y el uso solapado o declarado de la violencia represiva.

 

 

 

FISIÓN DEL ÁTOMO Y DESCOLONIZACIÓN

El reforzamiento actual de los movimiento nacionales se explica por dos razones claras. En primer lugar, la revolución atómica. Morvan Levesque cuenta que un dirigente autonomista de Bretaña, al enterarse de la explosión de Hiroshima, había gritado "¡Al fin el problema Bretón existe!” Antes de esto, en efecto, el centralismo unificador se reforzaba y justificaba evocando la amenaza que pesaba sobre el país por la hostilidad del país vecino.

Con el Arma atómica, este chantaje ya no tiene razón: el centralismo de la guerra fría se ejerce a partir de Moscú y de Washington sobre las naciones y ya no sobre las provincias. De golpe, mientras estas naciones se preocupan de pertenecer a uno o a otro bloque, otras naciones, mas pequeñas, que se pretendían integradas, toman conciencia de su identidad. La segunda razón, unida a la primera, la encuentro en el proceso de descolonización que se ha empezado después de la última guerra mundial sobre tres continentes.

Imaginemos un joven nacido en Finisterre yendo, hacia 1960, a hacer su servicio al Magreb. Se trata, le han dicho, de ayudar a una operación policíaca para reprimir la agitación local y culpable de algunos departamentos de ultramar. Y he aquí, que los Franceses, derrotados, renuncian a su división departamental, se retiran de Argelia y le reconocen el estatuto de nación soberana. ¿A qué corresponde, entonces, para el soldado desmovilizado, el hecho de ser un habitante de Finisterre? Ha visto, en Argelia, que los departamentos son divisiones abstractas que servían para esconder la conquista por la fuerza y la colonización. ¿Por que no iba a ser lo mismo al otro lado del Mediterráneo, en esto que se llama la “Metrópoli"? Finisterre — que no tiene una existencia real mas que para la administración — desaparece en la abstracción a los ojos del joven: Este de siente Bretón, ni más, ni menos y francés por derecho de conquistado. ¿Va a resignarse a ser colonizado? Si no se resignase, el ejemplo de los argelinos y de los vietnamitas están ahí para empujarle a la revuelta. Las victorias del Vietnam, sobre todo, le enseñan que los colonos habían limitado hábilmente el campo de las posibilidades para el y sus hermanos. Se le había inculcado el derrotismo: Como francés, le habían dicho, podía todo, puesto que tenia el derecho de voto como un Beauceron; como Bretón, no podía ni levantar un dedo y mucho menos atentar contra el poder central, que le aplastaría inmediatamente. Pero, en Indochina, algunos millones de campesinos pobres ha echado a los franceses a! mar y luchan en el presente, victoriosamente, contra la potencia militar mas grande del mundo capitalista: esto también, era "imposible". Y bien, no: el campo de los "posibles” se alargaba de un golpe: ¿Y si las potencias colonizadoras no fuesen mas que tigres con dientes de papel? Fisión del átomo y descolonización, he aquí lo que exalta en las "etnias” conquistadas un patriotismo original. Esto, en el fondo, todo el mundo lo sabe; pero muchos, en Francia, en España, en el Canadá, piensan que esta voluntad de independencia no es mas que un capricho, nacido de falsas analogías y que los movimientos separatistas desaparecerán por ellos mismos. Ahora bien, el ejemplo del País Vasco esta ahí para ensenarnos que este renacimiento no es ocasional, sino necesario y que no hubiese tenido tugar si las pretendidas provincias no habrían tenido una existencia nacional que, durante siglos, se ha tratado de suprimir y que, obturada, ocultada por los vencedores, habría quedado ahí, como lazo histórico y fundamental entre sus habitantes y si la existencia de este lazo, tácitamente reconocido por el poder central, no justificaba la situación inferior de la etnia conquistada en el seno del país conquistador, y en consecuencia, la lucha feroz que éste lleva por su autodeterminación.

El hecho vasco, imponiendo en Burgos su necesidad, no ha terminado de aclarar a Catalanes, Gallegos. Bretones y Occitanos sobre su destino: Quiero intentar aquí, oponer a la universidad abstracta del humanismo burgués, la universalidad particular del pueblo vasco, demostrar que circunstancia han llevado a éste, por una dialéctica inevitable, a producir un movimiento revolucionario y que consecuencias teóricas se pueden sacar razonablemente de su situación actual, es decir, que cambio profundo puede aportar, desde hoy, la descentralización al socialismo centralización

 

 

 

 

RESISTENCIA VASCA A LA INTEGRACIÓN

Si nos informamos de la historia, sin prejuicios centralistas, aparece claramente que la etnia vasca, difiere en todo de las etnias vecinas y que jamás ha perdido conciencia de su singularidad, marcada "en todo caso” por características biológicas que ha conservado intactas hasta hoy día y por la irreductibilidad del euskera, su lengua, a las lenguas indo-europeas. Desde el séptimo siglo, el ducado de Vasconia, agrupa una población de montañeses que inflige a la armada de Cario Magno la derrota de Roncesvalles. Este Ducado se transforma hacia el año mil en el reino de Navarra que empieza a declinar. A partir del siglo XII y que» España se lo apropia en 1515. A pesar de la conquista, y sin duda también a causa de ella, la conciencia vasca —o conciencia de ser vasco— se refuerza. Hay que decir que se sale apenas de la era feudal y que la centralización española es todavía vacilante: conserva a los vencidos ciertos derechos que tenían durante la Edad Media, los fueros, que fueron durante mucho tiempo el bastión de la resistencia vasca que defendía todo el pueblo. Que éste no se contentase con esta autonomía relativa, que minase su freno y no hubiese perdido la esperanza de recuperar la independencia lo prueba, el que al mismo tiempo que Napoleón rehacía Europa, un diputado de Vizcaya le propusiese vanamente al Emperador: que crease en el interior del imperio un estado vasco independiente. Sabemos la continuación y que la Constitución de 1812 había prácticamente suprimido los fueros, y como el movimiento nacionalista se extravió en una ciega tentativa para reinstaurar el pasado: contra Isabel II, más liberal, pero centralizados a la francesa, las fuerzas populares defendieron al pretendiente absolutista Don Carlos, más anticuado, pero que por amor al pasado quería restituir a Navarra su autonomía feudal. Dos guerras, dos derrotas en 1879. Euzkadi pierde sus últimos privilegios y se lanza en un tradicionalismo santurrón que da la espalda a la historia. Se despertará seis años más tarde cuando Sabino Arana funda el P.N.V. (Partido Nacionalista Vasco] que unirá sobre todo a burgueses e Intelectuales: ya no se trata de luchar por el absolutismo con la esperanza de reconquistar los fueros, pero el P.N.V., políticamente progresista, puesto que reclama la independencia, y socialmente conservador, queda en parte anticuado como lo prueba uno de sus slogans: "Dios y viejas leyes". La resistencia vasca chocaba hasta tal punto a tos españoles que hubo mas de uno, en la época, que propuso —como el anarquista Pi y Margal una solución federalista a los problemas de la Península. Más tarde, durante la República, el proyecto fue recogido y el Gobierno Central reconoció el principio de autonomía de las regiones a condición de que fuese aprobado, en un referéndum, por el 70% de las poblaciones afectadas. La alta Navarra esencialmente rural y de hecho atada al carlismo (los carlistas lucharan pronto a el lado de Franco) vota contra la autonomía;([7]) las otra tres provincias votan a favor, por una enorme mayoría. El gobierno republicano, más centralista de lo que parece, hace retrasar las cosas, sin sentido, hasta el 36. Si reconoce entonces la autonomía, en esta época, es bajo la presión de los acontecimientos y por razones esencialmente practicas y al mismo tiempo militares: se trata de ganar ai país vasco y asegurarse que resistirá al golpe de Franco por la lucha armada. así el Gobierno vasco se funda por: Tres socialistas, dos liberales y un comunista lo que muestra a la vez que la influencia del P.N.V. se extiende a las capas sociales mas diversas y que ha dejado un poco su conservadurismo inicial. Las tropas vascas, hasta Abril del 37, defienden ferozmente Guipúzcoa y Vizcaya. Sabemos el resto: Franco envía refuerzos, hace reinar el terror y bombardea Gernika: 1.500 muertos; el mes de agosto, es el final de la República de Euskadi. A la guerra le sucede la represión, encarcelamientos, torturas, ejecuciones. El Presidente Aguirre, jefe del P.N.V., se refugia en Francia; durante la segunda guerra mundial, juega la carta de las "democracias", esperando que las caídas de Hitler y de Mussolini, estaría seguidas de la de Franco. Podemos medir hoy día, cuales fueron nuestra vergüenza y su candidez: el P.N.V. había jugado su papel: después del 45, no cesa de declinar. En el 47, no obstante —sin duda con la intención de poner a los aliados en un compromiso— desencadena una huelga general. Los Aliados no se mueven y dejan a Franco destrozar la huelga con una implacable represión. Es el fin el partido conserva en Euskadi un cierto prestigio, puesto que es el partido "histórico” que ha sido el origen de la efímera república vasca. Pero ya no hay posibilidades de actuar sus medios de acción no corresponden a la situación. Los exiliados envejecen, Aguirre muere. No importa: veremos seguidamente como ETA surge inmediatamente para reemplazar al viejo partido burgués. Este breve resumen basta para demostrar que Euskadi, etnia recientemente conquistada por España ha rechazado siempre y ferozmente la integración. Si hacemos votar a los vascos hoy día creo que por aplastante mayoría decidirían la independencia.

 

 

 

EUSKADI COLONIZADA

¿Aceptaremos, no obstante, decir, como ETA que Euskadi es una colonia de España? La cuestión es importante, puesto que es en las colonias donde lucha de clases y lucha por la independencia nacional se funden. Ahora bien, en el sistema colonialista, los países coloque el país vasco, sobre todo en las provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya esta, después de comienzo de este siglo, en pleno desarrollo industrial. En 1960 et consumo de energía eléctrica por habitante y por año es de 2.088 kW. en las dos provincias y de 650 kW. para España y Cataluña([8]) la producción de acero por habitante y por año es de 860 kilos en Vizcaya, de 450 en Euskadi. de 45 en España y Cataluña. El reparto de la población activa en Guipúzcoa, se establece así: sector primario 9,45%, sector secundario 56,80%, sector terciario 33,75%, en Vizcaya: 8,60%, 57,50%, 33,90%, mientras que en España-Cataluña, el sector primario emplea 43,50% de los trabajadores, el sector secundario 27,20 % y el terciario 29,30%. El crecimiento considerable de los dos últimos sectores, junto con el hecho, de que en estas provincias la población rural esta en constante disminución, demuestra et enorme esfuerzo del país vasco para proporcionarse una industria. Vizcaya y Guipúzcoa son, desde éste punto de vista las regiones pilotos de la Península Ibérica. Así nos encontramos con la paradoja —si es que hay colonia— que el país colonizador sería pobre y sobre todo agrícola mientras que e l país colonizado seria rico, y ofrecería el perfil demográfico de las sociedades altamente industrializadas.

Pero mirándolo bien, la paradoja no es mas que aparente: Euzkadi puede ser próspera pero no cuenta mas que con dos millones de habitantes; había muchos menos en 1515, y en ésta época, la población era rural: la conquista ha tenido lugar porque los dos países eran uno de ellos estaba mucho mas poblado que el otro. Del otro lado del Bidasoa de estructura homogénea y la Baja Navarra ha sido sistemáticamente robada, arruinada, despoblado por el conquistador francés: la colonización es más claramente visible.

Esta claro que el letargo de "España” durante los 30 primeros años del siglo ha permitido a Euskadi Sur, asegurarse una economía floreciente de "región", alrededor de un polo económico, Bilbao. Pero ¿quien se aprovecha de esta economía? He aquí la cuestión. Se puede dar una respuesta parecida diciendo que no hay ejemplo de un país conquistado que no pague tributo a su conquistador. Pero es más seguro consultar las fuentes oficiales. Ellas nos muestran que "España” se dedica a un verdadero pillaje fiscal del país vasco. Los impuestos aplastan a los trabajadores: son en Guipúzcoa los mas elevados de toda la península. Hay mas, en todas las provincias que tiene por "españolas” el gobierno invierte mas de lo que recibe en impuestos 150% en Toledo 151% en Burgos, 164% en Ávila, etc.. Las dos provincias industrializadas del País Vasco ([9]) pagan al Gobierno extranjero que les explota 4.338.400.000 pesetas. El Estado Español por el contrario invierte en Euskadi 774.000.000 pts. ([10]) roba, por tanto 3.000.500.000 pts. para mantener el desierto castellano. Todavía hace falta aclarar que la mayor parte de los 774.000.000, van a los órganos de opresión (administración española o españolizada, armada de ocupación, policía, tribunales, etc..) o de desvasquización (la universidad donde sólo se enseña la lengua y cultura españolas). Por lo tanto el problema de la industria vasca es antes que nada el de la productividad, para producir a precios competitivos en el mercado mundial, hace falta importar maquinas modernas: El estado español, parcialmente autárquico, se opone: en cuanto al crédito madrileño es discriminatorio y favorece a Castilla a cuenta de Vizcaya. Para que Bilbao y Pasajes se adapten al tráfico marino y reciban barcos de gran tonelaje, hace falta equiparlos de nuevo. Los trabajos serían considerables como los que reclaman los puertos de pesca. No se ha hecho nada. Por lo mismo el circuito ferroviario, instalado por los "españoles", es un fuerte obstáculo: para ir por tren de Bilbao a Vitoria es necesario recorrer 137 km.; por carretera 66. Pero la administración y el I.N.I. (Instituto Nacional de la Industria), órgano del estado opresor, esconden burócratas ignorantes y testarudos, que no comprenden ninguna de las necesidades del país (en parte porque ellos lo consideran como una provincia española, al menos teóricamente) e impiden las mejoras indispensables. Los productos no competitivos, España evita absorberlos.

Hace la política de la tarifa preferencia! a las inversa: impidiendo la baja de ciertos costes se procura el privilegio de consumir los productos vascos, sin que los beneficios del productor sean más elevados. La consecuencia es inevitable: la renta per cápita es una de las más altas de la península, lo que no quiere decir nada; y la renta de los asalariados (85 % de la población activa) es muy inferior a la de los madrileños, de los habitantes de Burgos, de Valencia, etc.. Es necesario señalar que las tasas de aumento de salarios ha sido, de 1955 a 1967, para España, del 6,3% por año y para Euskadi del 4,15%. Así, a pesar de la sobreindustrialización del país nos encontramos con dos componentes esenciales de la colonización clásica: el pillaje —fiscal o de otra forma— de país colonizado y la sobreexplotación de los trabajadores. A esto se añade una tercera que no es mas que la consecuencia de las dos primeras: el ritmo de la emigración y la inmigración. El Gobierno español se ha aprovechado de las necesidades de la industrialización para mandar a Euskadi los parados de las regiones atrasadas. Se les ha prometido ventajas (por ejemplo tienen prioridad para el alojamiento) pero, sobreexplotados como los vascos, y sin una conciencia de clase desarrollada, constituyen para la patronal una masa de peones: se cuentan de 300 a 351.000 inmigrantes para una población de 1.800.000 a 2 millones de habitantes. Al contrario, los vascos de las regiones pobres emigran. Particularmente los navarros. Se cuentan de 150.000 a 200.000 vascos en Madrid, de los cuales aproximadamente 100.000 son navarros. Esta importante sangría y la entrada de los trabajadores españoles en las regiones industriales, puede ser considerada como un principio de la destrucción colonial.

Esta política constante del fascismo implica evidentemente la complicidad de los grandes patrones de Vizcaya y de Guipúzcoa. Estos, en efecto, desde las guerras carlistas cuando la alta burguesía aparece en Bilbao, eran centralistas y liberales. La emigración de las sedes sociales de las grandes empresas hacia Madrid, ha comenzado. La gran burguesía no ve mas que ventajas al frenazo de la modernización por la incompetencia y al autarquía española: el vasto mercado español absorbe los productos no competitivos a escala mundial; el patrón se ha asegurado un fuerte porcentaje de los beneficios sin estar obligado a grandes inversiones. Extraños a los verdaderos intereses de la nación, estos "colaboracionistas", cuyo centralismo acabara por arruinar la economía vasca, se excluyen ellos mismos de la comunidad y juegan el papel —clásico también— de los que se ha llamado "compradores". En el último análisis, en efecto, y en el cuadro de un sistema centralizador, encuentran su ventaja en un cierto maltusianismo. La conclusión esta clara, a pesar de las apariencias la situación de un asalariado vasco es en todo parecida a la de un trabajador colonizado: él no esta simplemente explotado —como lo esta un castellano por ejemplo, que lleva la lucha de clases "químicamente pura”—, sino deliberadamente sobreexplotado, puesto que, a trabajo igual su salario es inferior al de un obrero español. Hay una sobre explotación del país por el Gobierno Central con la complicidad de los "compradores” que, sobre la base de esta sobreexplotación consentida, explotan a los trabajadores. La sobreexplotación no beneficia a los capitalistas vascos simples explotadores sobrecargados de impuestos y protegidos por una armada extranjera, que no aprovecha mas que a "España", es decir a una sociedad fascista, sostenida por el imperialismo americano. Las clases trabajadoras, no obstante no tienen siempre conciencia de la sobre explotación y muchos de los asalariados soñaban, ayer todavía, unirse a las reivindicaciones y a las acciones de los obreros madrileños o de Burgos, lo que les hubiera conducido a un centralismo negativo. Hay que hacerles comprender que, en el caso de Euskadi, la cuestión económica y social se plantea en términos nacionales: cuando el país no pague mas tributos fiscales al ocupante, cuando sus verdaderos problemas se formulen y se arreglen en Bilbao y en Pamplona y no en Madrid, podrá al mismo tiempo transformar libremente sus estructuras económicas

 

 

 

 

 

 

 

 

GENOCIDO CULTURAL

Porque, hay que repetirlo, los "españoles” sobreexplotan a los vascos porque son vascos.

Sin confesarlo nunca oficialmente, están convencidos de que los vascos son distintos, étnica y culturalmente. ¿Se creen que han perdido el recuerdo de las guerras carlistas, de la República de 1936, de las huelgas de 1947? ¿Si no lo recordasen pondrían tanto interés en destruir la lengua vasca? Está claro que se trata una práctica colonial: Los franceses durante 100 años se han esforzado en destruir la lengua árabe en Argelia: si no lo han conseguido, al menos han transformado el árabe literario en una lengua muerta que no se enseña; han hecho lo mismo, con relativo éxito con el euskera en la Baja Navarra y con el Bretón en Bretaña. Así, a los dos lados de la frontera, tratan de hacer creer a una misma etnia, que su lengua no es mas que un dialecto en trance de agonía. En Euskadi Sur se prohíbe prácticamente su uso; se impide crear ikastolas, se procede a la eliminación de publicaciones en euskera, las escuelas y la Universidad enseñan la lengua y la cultura del opresor; la radio, el cine, la televisión, los periódicos explican en español los problemas de "España” y hacen propaganda del Gobierno de Madrid; el personal de la administración es español o españolizado: se les elije en oposiciones que organizan en español funcionarios madrileños. Por esta razón —es decir porque el extranjero lo ha querido así— se oye frecuentemente en Bilbao: "La lengua y la cultura vasca no sirven para nada". Y la prensa repite con frecuencia una frase desgraciada de Unamuno. "La lengua vasca va a morir pronto". Esto no es suficiente: en las escuelas, se castiga a los niños que hablan euskera. En los pueblos, se permite que los campesinos hablen en euskera, pero que no se les ocurra hacerlo en la ciudad uno de los acusados de Burgos, tenia la autorización de recibir en la cárcel las visitas de su padre; este permiso le fue retirado cuando se dieron cuenta que no le hablaba mas que en euskera— no por provocación, sino porque no conocía otra lengua—.

La supresión por la fuerza de la lengua vasca es un verdadero genocidio cultural: es una de las lenguas más viejas de Europa. Es verdad que apareció en un tiempo en el que la economía de todo el continente era rural, y si después no se ha adaptado ágilmente a la evolución de la sociedad es porque el conquistador español ha prohibido su uso. Para que se convierta en una lengua del siglo XX —la que ya es hasta cierto punto— hace falta que se hable. El hebreo en Israel, el Bretón en Ouimper han encontrado las mismas dificultades y las han resuelto: los mismo israelitas que pueden discutir entre ellos de la informática o de la fisión del átomo, leen los manuscritos del mar Muerto como nosotros leemos a Racine o a Corneille, y Morvan-Levesque dice que el bretón tiene palabras formadas más regularmente para designar las realidades modernas que el francés, lengua "nacional". Los recursos de una lengua vieja que se ha mantenido joven porque se ha impedido su desarrollo son considerables. Si el vasco se convirtiese en el idioma nacional de Euskadi, aportaría, por sus estructuras propias, toda la riqueza del pasado, una manera de pensar y de sentir especificas y se abriría enormemente al presente y al futuro. Pero lo que el español quiere hacer desaparecer con esto es la personalidad vasca. Hacerse vasco, en efecto, para un habitante de Vizcaya es hablar euskera: no solamente porque recupera un pasado que sólo a él le pertenece, sino sobre todo porque se dirige, aunque sea en solitario a la comunidad de los que hablan vasco. En Burgos, las ultimas declaraciones de los "acusados” se han hecho en euskera; rechazando al tribunal español que pretendía juzgarles y ni tan siquiera les comprendía, ellos reunían a todo el pueblo en la sala. Y aunque invisible, en aquel momento estuvo allí.

El proceso verbal oficial indica a este respecto que los "acusados” han hecho proposiciones ininteligibles en una lengua "que parece ser vasco". Maravilloso eufemismo: los jueces no entendían nada pero sabían perfectamente de lo que se trataba; para evitar reconocer que la nación de Vasconia había invadido el juicio, redujeron el vasco a no ser mas que una lengua "probable” tan oscura que no se sabe nunca sí el interlocutor la habla verdaderamente o si pronuncia vocablos desprovistos de todo sentido. Este es pues, el hueso de la cultura de Euskadi y la gran preocupación de los opresores, si ellos consiguiesen destruir esta lengua, el vasco seria el hombre abstracto que ellos desean, y hablaría el español, que no es, ni ha sido jamás su lengua; pero como no por esto dejaría de estar sobreexplotado, bastaría que tomase conciencia de la colonización para que el euskera resucitase. Naturalmente, lo inverso también es verdad; para un colonizado hablar su lengua, ya es un acto revolucionario.

Los vascos conscientes de hoy día van más lejos todavía, cuando se trata de definir la cultura que se les da y la que ellos quisieran que se les diese. La cultura, dicen ellos, es la creación del hombre por el hombre. Pero añaden bien pronto que no habrá cultura universal, mientras no se haya destruido la opresión universal. La cultura oficial, en Euskadi, hoy día es universalista, en tanto que ella quiere hacer del vasco un hombre universal, desprovista de toda idiosincrasia nacional, un ciudadano abstracto, parecido en todo a un español, salvo en que esta sobreexplotado y no lo sabe. En este sentido, no tiene otra universalidad que la de la opresión, pero los hombres, por muy oprimidos que estén, no se convierten por eso en cosas: ellos se hacen, al contrario, la negación de las contradicciones que se les impone. así los vascos no pueden dejar de ser, en principio, mas que la negación del hombre español que han querido hacer de cada uno de ellos. Negación no abstracta sino minuciosa, en nombre de todo lo que ellos encuentran de singular en ellos mismos y en lo que les rodea. En este sentido la cultura vasca debe ser hoy día lo primero una contra-cultura: se hará por la destrucción de la cultura española, el rechazo del humanismo universalista de los poderes centrales, el esfuerzo considerable y constante para recuperar la realidad vasca que está a la vez clara —como el paisaje, la ecología, los rasgos étnicos y la literatura en euskera— y disfrazada por el opresor en folklore inocente para turistas extranjeros. Es por lo que añaden ésta tercera formula: la cultura vasca es la praxis que se desprende de la opresión del 'hombre por el hombre en el País Vasco. Y este trabajo, inversamente, debe desembocar sobre una praxis política puesto que el hombre vasco no puede afirmarse en su plenitud hasta que su país no sea soberano.

 

 

INSUFICIENCIA DEL SOCIALISMO CENTRALIZADOR Y DEL NACIONALISMO BURGUÉS

Así. por una dialéctica inexorable, la conquista, la centralización y la sobreexplotación han tenido por resultado el mantener y exaltar en Euskadi la reivindicación de la independencia por los mismos esfuerzos que España ha hecho para suprimirla. Podemos intentar, ahora, determinar las exigencias precisas de esta situación concreta, es decir la naturaleza de la lucha que reclama hoy día el pueblo vasco. Existe, en efecto, dos tipos de respuestas a la opresión española, las dos inadecuadas. Para identificarlas diremos que una es la del P.C. de Euskadi, y la otra la del P.N.V.

El P.C. tiene a Euskadi por una simple denominación geográfica. Recibe sus ordenes de Madrid, del P.C.E., y no tiene en cuenta las realidades locales, de manera que sigue siendo centralista —diremos que socialmente progresista y políticamente conservador—: trata de llevar a los trabajadores vascos hacia la lucha de clases "químicamente pura". Esto significa olvidar que se trata de un país colonizado, es decir sobreexplotado.

El P.C. no comprende —a pesar de ciertas declaraciones oportunistas en favor de ETA durante el proceso de Burgos— que las acciones que propone tienen unos objetivos inadecuados y por tanto sin alcance.

Si los vascos se ponen a luchar contra la explotación pura y simple, abandonarían sus propios problemas para ayudar a los trabajadores españoles a eliminar a la burguesía franquista. Esto es desvasquizarse y ponerse a reclamar una sociedad socialista para el hombre universal y abstracto, producto del capitalismo centralizador. Y cuando este hombre este en el poder en Madrid, cuando tenga los instrumentos de trabajo en sus manos. ¿los vascos podrán contar con el para que les "otorgue” la autonomía? Nos es probable, ya vimos lo que a la República le costo el otorgarlo; y los países socialistas hoy día, son colonizadores voluntarios. Contra la sobreexplotación y las desvasquización que es la consecuencia, tos vascos tienen que luchar solos. Esto no quiere decir que no tengan alianzas tácticas con otros movimiento revolucionarios cuando se trate de debilitar la dictadura de Franco. Pero estratégicamente les es I m posible aceptar una dirección común; su lucha se hará en solitario, puesto que es contra España — y no contra el pueblo español — en razón de que una nación colonizada no puede poner fin a su sobreexplotación mas que haciéndose soberana contra el colonizador.

Al contrario el P.N.V. se equivoca al considerar la independencia como un fin en si misma. Formemos —dice— una República vasca primero, veremos después si hay que cambiar algo en nuestra sociedad. Pero, si por casualidad consiguiese constituir un estado vasco de tipo burgués, es cierto que la sobreexplotación española se acabaría, pero no pasaría mucho tiempo sin que este Estado cayese bajo las garras del capitalismo americano. En tanto que la sociedad guardase una estructura capitalista podemos pensar que los "compradores” se venderían el país, los Estados Unidos gobernarían por medio de la burguesía local, el neocolonialismo sucedería a la colonización y, aunque disfrazada, la sobreexplotación no seria menor. Solo una sociedad socialista puede, aunque con gran riesgo ([11]) establecer relaciones económicas con naciones capitalistas y socialistas, puesto que controla su economía rigurosamente.

 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO

La insuficiencia de estas dos respuestas (P.C. - P.N.V.) demuestra que la independencia y el socialismo son en el caso de Euskadi las dos caras de una misma moneda. así, la lucha por la independencia y la lucha por el socialismo no deben ser mas que una. Si es así, esta claro que es la clase obrera, la mas numerosa, ya lo hemos visto, quien habrá de tomar la dirección de la lucha. El obrero, al tomar conciencia de la sobreexplotación, y por consiguiente efe su nacionalidad, comprende al mismo tiempo su vocación socialista. ¿Podemos decir que esto ya ha sucedido? Eso ya es otra cosa de sobre la que insistiremos mas tarde. Por otra parte, la situación de un país colonizado hace que, en las clases medias, mucha gente rehúse la despersonalización cultural sin darse cuenta siempre de las consecuencias sociales que implica este rechazo.

Son, en principio, los aliados del proletariado; un movimiento revolucionario y consciente de su labor, en una colonia, no debe inspirarse del principio "clase contra clase” que no tiene sentido mas que en una metrópoli, sino al contrario aceptar el principio de la pequeña burguesía y de los intelectuales, a condición de que los revolucionarios salidos de las clases medias se alineen bajo la autoridad de la clase obrera. Vemos que el trabajo a hacer, para empezar, consiste en un esclarecimiento doble y progresivo: el proletariado debe tomar conciencia de su condición de colonizado, y las otras clases, más declaradamente nacionalistas deben comprender que el socialismo es, para una nación colonizada, el único acceso posible a la soberanía.

A estas razones, que han hecho evolucionar en 150 años el partido de la independencia y, cambiando su orientación han transformado su anticuada reclamación de recuperar los fueros en el seno de un estado absolutista, en la exigencia, abierta al futuro, de construir una sociedad soberana y socialista, hace falta ajustarle otra propia de la península Ibérica, que da un carácter particular a la lucha de los vascos. En efecto, la unificación centralista, como en Italia y en Alemania, no se ha terminado hasta el siglo XX, y por esta razón, ha tomado la forma de una dictadura fascista, es decir, una respuesta por la violencia, sin mas, a los "separatistas". En dos de estos tres países, el fascismo ya no esta en el poder; Franco, es el Caudillo de España.

Esto es lo que quería expresar un vasco que me dijo: "Tenemos la horrible suerte del franquismo". Horrible, si, es cierto; pero, ¿por que "suerte “? Es que si el régimen español fuese una democracia burguesa, la situación seria mas ambigua: el poder retrasaría las cosas y llenos de falsas promesas eternizarla las "reformas". Esto seria suficiente sin duda, para crear entre los vascos un importante sector reformista que seria el aliado del Gobierno opresor y no esperaría de el mas que un estatuto federalista y "otorgado". La ciega brutalidad del franquismo, desde 1937, ha denunciado la inutilidad de la ilusión reformista.

Toda reivindicación, ha tenido siempre la misma respuesta; la represión sangrienta. ¿Como extrañarnos si el régimen esta hecho para eso? Pero hace falta añadir que este régimen es la realidad de la España colonizadora. Cualquiera que sea la forma de Gobierno español, sabemos que la España centralista rechaza totalmente el separatismo vasco, y que esta dispuesta, ai final, a ahogar en sangre toda revuelta de Euskadi. Los españoles en la medida en que ellos mismos están fabricados por el idealismo centralizador, son hombres abstractos y creen que todos los habitantes de la península, exceptuando un puñado de agitadores, encuentran esto lógico. ¿Lo creen de "buena fe“? Claro que no, saben que Euskadi existe, pero prefieren ignorarlo; es decir que se irritan cuando los vascos se afirman como tales y llegan a odiarlos en tanto que vascos, es decir en tanto que Hombres concretos. Además los nombres del poder no ignoran que el fin del régimen colonial en Euskadi, llevaría consigo el crecimiento de la miseria en Castilla y en Andalucía. De forma que hasta una República llegaría, en ultima instancia, a hacer lo mismo que el franquismo.

La "suerte” que representa para los vascos el gobierno de Franco, es que este muestra claramente la verdadera naturaleza del colonialismo: no discute, oprime o mata. Puesto que la violencia represiva es inevitable, no hay otra salida para los colonizados que oponer la violencia a la violencia. La tentación reformista esta pues, fuera de lugar, el pueblo vasco no puede mas que radicalizarse; saben ahora, que la independencia no se obtendrá mas que por la lucha armada. El proceso de Burgos ha sido claro en este punto; enfrentándose a los "españoles", los "acusados” sabían a lo que se arriesgaban, el encarcelamiento, las torturas, la pena de muerte. Lo sabían y luchaban no con la esperanza de echar fuera inmediatamente a los opresores, sino para contribuir a la constitución de una armada clandestina. Si el P.N.V. esta en su crepúsculo, es por no haber sabido comprender que de cara a las tropas fascistas, los vascos no tienen otra salida que la guerra popular. La independencia o la muerte estas palabras que se decían ayer en Cuba, en Argelia, hoy día es Euskadi quien las repite. La lucha armada por una Euskadi independiente y socialista, he aquí la exigencia de la situación actual. Es esto, o la sumisión —que es imposible—.

De 1947 a 1959 esta exigencia permaneció vacía, aparentemente nada la llenaba: en realidad trabaja a la población vasca, sobre todo a los jóvenes, y en 1953 todo comenzó. E.K.I.N.. fundado este año, es un grupo de intelectuales todavía poco conscientes del verdadero problema vasco, en su trágica simplicidad, pero comprendiendo la necesidad de recurrir a una acción nueva y radical. Se vio bien pronto forzado a integrarse en el P.N.V., todavía potente, aunque paralizado, pero se distinguió por sus posiciones extremistas, hasta el punto de que, poco tiempo después, uno de ellos fue expulsado por "comunista", el grupo entero se solidarizo con el y dejaron el Partido Nacionalista, convencidos por experiencia que la lucha emprendida por el viejo partido, derrotado en el 36, había caído, después del fin de la guerra y de la traición de las democracias burguesas, al nivel de un puro verbalismo. En el 59, es el núcleo de un nuevo partido, la actual E.T.A.

Al principio, antes de haber tomado una posición teórica, E.T.A. se hizo eco de las dos tendencias que dividían al país: la reivindicación nacionalista y la revuelta obrera. Desde el 60 comprende, en la práctica diaria, que las dos luchas deben ser unidas, apoyadas la una por la otra y llevadas conjuntamente por las mismas organizaciones. Es aclarar, lentamente pero con seguridad y prácticamente, como lo prueban las crisis violentas que atravesó en los años 60, su derecha "humanista” se retiro; una izquierda "universalista” fue expulsada después de haber tratado de abandonar la lucha anticolonialista para llevar, con los obreros españoles, la lucha de clases "químicamente pura". Estos "abandonos” definen su línea mejor que lo hubiesen hecho 100 escritos teóricos. Después de estas purgas, desde el 68, ETA trata, a pesar de todo, de definirse teóricamente a este nivel sus principios están claros. Se han constituido en la lucha interna del grupo contra su derecha, y una cierta izquierda centralista y no son otra cosa que las exigencias objetivas de la situación progresivamente descubiertas.

ETA organiza entonces cuatro frentes de combate: frente obrero, frente cultural, frente político, frente militar. Que funcionan al mismo tiempo y bajo una dirección común pero que permanecen separados. En el frente obrero la lucha consiste en el 69 en una aproximación de los obreros, muchas veces reacios, y en la organización de un núcleo de vanguardia en el seno de la clase obrera. Sobre el frente cultural, ETA llevó un ataque contra el "eslabón mas frágil “que es el universalismo deshumanizante del gobierno de opresión: desde ese momento ha creado ikastolas, escuetas maternales y primarias donde la enseñanza se hace exclusivamente en vasco y a las que 15.000 niños asistían en el 68-69; ha lanzado una campaña de alfabetización para adultos, ha creado comités de estudiantes que reivindican activamente (manifestaciones, huelgas, ocupaciones] la creación de una Universidad vasca, lanzando sobre el país artistas vascos (escritores, pintores, cantantes y escultores) que van a los pueblos a hacer exposiciones y a dar representaciones (canciones populares, teatro en la calle, conocido bajo el nombre de teatro directo); después del 66 ha organizado escuelas sociales donde el marxismo-leninismo se enseña a los trabajadores.

En el frente político, que esta en estrecha relación con el frente militar, ETA politiza a todo el pueblo vasco, enseñándole el escándalo de la represión, esto es lo que explica el sentir actual de la lucha armada que no ha tenido por objeto todavía expulsar ai opresor, sino movilizar a los vascos para la constitución progresiva de una armada clandestina de liberación.([12]) La táctica actual puede definirse como una espiral, cuyos diferentes momentos son: acción, represión, acción, cada acción produce una represión brutal que enseña la cara descubierta del fascismo centralizador, y que, abriendo los ojos cada vez capas mas numerosas^ de la población, permite, cada vez emprender una acción mas importante.

No podemos dar un ejemplo mejor de esta forma de lucha que el encadenamiento dialéctico de los acontecimientos que encuentra su culminación provisional en el proceso de Burgos. Del comienzo al fin del proceso, ETA ha impuesto su juego y ha salido airoso de la prueba: he aquí lo que demuestra el valor de su táctica. Al comienzo sin embargo, no estaba presente: después de las masacres del 36 y la represión del 37, la pesada paz franquista cayo sobre el País Vasco y lo aplastó. Contra esta opresión represiva, hemos visto al P.N.V. organizar una acción, la huelga del 47. Esta acción sin contenido real desencadeno una represión terrible, que tuvo por resultado desarticular at P.N.V. Pero es precisamente a partir de este fracaso, cuando la nueva generación toma el relevo y comprende la necesidad de pasar a la lucha armada. ETA señala su existencia en el 61 por una primera acción de tipo militar: bombas rudimentarias explotaron un poco por todas partes, se intenta el sabotaje de un tren.

Este último intento, está hecho sin experiencia, y trajo consigo una represión brutal. 135 militantes son detenidos. así el ciclo infernal —acción, represión, acción— se pone en marcha. No obstante, durante algunos años, las "fuerzas del orden” son burladas: ETA es incontrolable, los atentados con bombas continúan por todo el territorio. No es hasta la primavera del 68 cuando el Jefe Superior de Policía puede publicar un comunicado en la prensa de Bilbao. "Se ha declarado la guerra caliente contra ETA". De hecho la caza del hombre comienza, lo que no impide que algunos días mas tarde una bomba explotase en la carretera impidiendo el paso a los ciclistas de la "vuelta a España”("que vayan por otro sitio no tienen nada que hacer aquí").

En el mes de Junio un guardia civil es encontrado muerto en la calzada. Algunas horas más tarde otros guardias civiles, en un control de carreteras, tiran sin motivo sobre un "sospechoso” y le matan. Era Javier Etxebarrieta, uno de los dirigentes de ETA. Entonces la represión se extendió de la organización clandestina a la población: por todas partes la administración prohíbe celebrar misas en memoria de Etxebarrieta, y consigue el resultado de indignar a los curas de pueblo y de indisponer a la población. Desde entonces, la represión extendida llama a una replica que pueda exaltar al pueblo en lo mas profundo: tres meses mas tarde, el policía Manzanas, figura siniestra y bien conocida de los vascos, que torturaba en Euskadi después de 30 años, será ejecutado delante de su apartamento.

Esta acción desencadena, como estaba previsto, una represión abyecta y salvaje; sobre todo opone claramente al pueblo vasco en su conjunto y al Gobierno de opresión. Este no puede aceptar que “sus“ representantes sean liquidados ¡ se ve obligado a encontrar culpables, a hacer un proceso y a reclamar varias penas de muerte; pero como la "victima” era un verdugo, la mayor parte del país, no podía desaprobar esta ejecución, que no era mas que un castigo. El poder cae entonces en una contradicción de la que ya no saldría.

Según su punto de vista, que no puede cambiar, hay que intimidar por sanciones, pero la publicidad del proceso enseña a todos que se trata de una parodia de justicia; los acusados están elegidos entre los prisioneros al azar o, para decapitar ETA, entre los que se cree son dirigentes en estas condiciones, la instrucción no puede ser mas que una falsa bufonada no había, como se vera, ninguna prueba contra Izko, que no obstante será condenado a muerte. El tribunal es militar, mientras que muchos de los "acusados” habían sido ya condenados por los mismos hechos, o hechos parecidos por un tribunal civil. Los jueces son oficiales que lo ignoran todo de la ley, aparte de uno solo que debía de tener conocimientos jurídicos, para aconsejar a estos soldados; los abogados, amenazados sin cesar por el presidente con la cárcel, pueden difícilmente explicarse.

Los "acusados” encadenados los unos a los otros, tranquilos y despectivos, han librado una batalla en todo momento no para defenderse contra las acusaciones de los opresores, sino para denunciar delante de los periodistas, las torturas que habían sufrido: a los que el presidente cuando no podía hacerles callar respondía inevitablemente por un "no interesa". Resulto evidente para los representantes de la prensa que estos militares no se habían reunido para juzgar, sino para matar, —observando de todas las maneras un ceremonial absurdo que conocían mal—. Los "inculpados", para acabar, pusieron al desnudo la violencia represiva de "España” prohibiendo a los abogados defenderles. Habían ganado: su admirable coraje y la obtusa idiotez de los "jueces” habían hecho del proceso un asunto nacional para todos los vascos. Cuando, en las grandes empresas en Bilbao, los trabajadores se pusieron en huelga, ETA comprendió que había comprometido a grandes capas de la clase obrera.

Además, en el mundo entero, la indignación fue tan grande, que, por primera vez, la cuestión vasca se planteo ante la opinión internacional. Euskadi se hizo conocer en todas partes como un pueblo mártir en lucha por su independencia nacional. La ultima acción nacida de la represión, la cólera general ha hecho recular al Gobierno español; las penas de muerte han sido conmutadas. ETA por la victoria inesperada, pero necesaria de su táctica, se afirmo en todo el país como la punta de lanza de la clase obrera: en toda la nación movilizada, adquiere un prestigio considerable, el mismo que tenia el P.N.V. 25 años antes. Sus militantes saben bien que la lucha será larga, que harán falta-dicen "20 o 30 años para constituir la armada popular". No importa, en Burgos en Diciembre del 70 Enero 71, se ha lanzado el reto.

Ahí estamos ¡ a nosotros franceses que somos siempre un poco —aunque no lo queramos— los herederos del jacobinismo, un pueblo heroico, conducido por un partido revolucionario nos ha hecho entrever “otro “socialismo descentralizador y concreto: tal es la universalidad singular de los vascos que ETA opone justamente al centralismo abstracto de los opresores. ¿Este socialismo puede servir para todos? No es mas que una solución provisional para los países colonizados? En otros términos? podemos prever que se trata del fin último de una etapa hacia el momento en el que la explotación universal se haya acabado y los hombres disfrutaran todos, al mismo nivel, del verdadero universalismo por una superación común de toda singularidad? Es el problema de los colonos. Podemos estar seguros que los colonizados, luchando por la independencia, no tienen ningún problema.

Lo que es cierto, a los ojos de los militantes vascos, es que el derecho de los pueblos a la autodeterminación. afirmado en su mas radical exigencia, implica un poco por todas partes la revisión de las fronteras actuales, residuos de la expansión burguesa, que no corresponde en ninguna parte, a las necesidades populares, que solo se puede hacer por una revolución cultural, que cree al hombre socialista sobre la base de su tierra, de su lengua, e incluso de sus costumbres renovadas. Es a partir de ahí que solamente el hombre dejara, de ser poco a poco, el producto de su producto, para convertirse al fin en el hijo del hombre. ¿Afirmaremos nosotros estas concepciones marxistas? Se nota en este punto algunas dudas entre los dirigentes de ETA, puesto que algunos se llaman "neo-marxistas” y otros — la mayoría al parecer — "marxistas leninistas". Es la experiencia diaria de la lucha la que decidirá. Guevara me decía un día? "Nosotros marxistas. No lo se” y añadía con una sonrisa "No es nuestra culpa si la realidad es marxista". Lo que ETA nos ha revelado es la necesidad que tienen todos los hombres, incluso los centralizadores, de reafirmar las particularidades contra el universalismo abstracto: escuchar las voces de los vascos, los bretones, los occitanos y luchar a su lado para que ellos puedan afirmar su singularidad concreta, es, por vía de consecuencia directa el batirnos, también nosotros, franceses, por la independencia verdadera de Francia, que es la primera victima de su propio centralismo. Puesto que existe un pueblo vasco y un pueblo bretón pero el jacobinismo y la industrialización han liquidado nuestro pueblo: hoy no hay mas que masas francesas.

J.-P. SARTRE. ([13])

 

 

[1] Garbi dago Nafarroa ez zegoela autonomiaren kontra, Errepublikaren kontra baino.

[2] Nolanahitara ere, Espania eta Cataiunia guztiz ezberdinak izaki, ez genuen estadistika komunik jartzen ibili beharrik izanen baldin eta dakarzkigun datu ofizialok nahita nahasian ez baletoz. Dudarik ez dago, alegia Espania-ko numeroak bakarka eman bagenitza, askozaz ere bajuago geldituko lirakeala.

[3] Nafarroan, espania-ko gobernuak 106 % gastatzen du.

[4] Zifra hauek 60-70 tarteko egoera bakarrik dakarte, bainan urteroko konstante baten adierazle dira.

[5] Zailtasun hauen garrantzia ikusteko, hona hemen exenplu bat: Cuba eta URSS artekoa.

[6] Hain zuzen ere, 1970-ko abuztua. geroztik, tendentzi batek ETA-ren desmilitarizatze partziala eskatzen du euskal herriko langileen ekintza politikuari lekua uztearen truke; tedentzi honetako ekintzaileek diotenez, erabateko militarizatzeak, esijitzen duen ixiltasunaren neurriagatik, Organizazioa langile masatatik separatu irriskuan jarriko luke eta hórrela ezin abiatuko izanen luke bere helbururat.

[7] Estaba claro que lo que rechazaban no era la autonomía, sino la República.

[8] España y Cataluña son tan distintas que no habría que hacer estadísticas comunes si las cifras oficiales, de las que nos servimos, no las confundiesen intencionadamente. Es seguro que si nos diesen cifras concernientes sólo a España, éstas serían mucho más bajas.

[9] En Navarra el Gobierno español invierte el 106 %.

[10] Cifras válidas para los años 60-70, pero sensiblemente constantes de un año al otro.

[11] Para mostrar la importancia de estas dificultades, citaría el ejemplo: las relaciones de Cuba y la U.R.S.S.

 

[12] No obstante después del mes de Agosto de 1970, una nueva tendencia propugnaría una desmilitarización de E.T.A. en favor de una acción política de los obreros del País Vasco ¡ según los militantes de esta tendencia, la militarización total, por la clandestinidad absoluta que exige, tiene el riesgo de aislar a la organización de las masas obreras y de ir así en contra del fin perseguido.

[13] El presente trabajo corresponde a la traducción integral de prólogo de J.-P. Sartre, al libro de Gisele Halimi “El proceso de Burgos”.