¡LANGILLEAK! Len ere paper bidez zuekin itzegiñak gaituzute. Donostiar langilleakin vat egin nai beigenuke. Ezta berria gugan lanik esak sortutako larritasun gerria, lanbille beartsuari begira gogo osoz esatu nau izatea. Lanik gaveai ta aste erdiko lanean ari diranak, gosearen atzaparretatik atera nai izatea.

Lengo illaren 24’garrenean egindako batzarrean erabakitakoak ere ta gogorrage bultzatzen gaitu bide ortan, dirujabean burugaberiak lanetik betatako langille pilla izugarriak ikusi bear dituanak nabaituta.

¿Zer nai dute lanik gabeak? Zer, aste erdikona besterik jasotzen ez dutenak? ¿Zeri laguntxen diote, lanean ari geranek eta lanik gabe gose ta bearrik gorrienean gaudenok elkartzen gaituzten langille alkartasunak?

Lana nai degu. Ogia nai degu. Ta Udal, Aldundi ta Laterriari eskayzen diotegu, ondasun sortzale bezela ta beste gabe, beren aginduak gogorazirik langillekatik ainbeste itz on esan eta gose eta ondamendian euki ez gaitzaten.

Udal eta Aldundiak, lendik ontzat artutako lan askeri ekiteko aimbeste diru badukate.

Orrexekin, lanik gabe dauden 3.000’tatik onenbesteko bat lanean jarriko luteke, uriko kaletan beren ondamendia diariotela ibilli gabe.

Alperrik airko zaizkigu erriaren orgezkari usteke eiek asteko dirurik ez dagola erakutzi nairik. Señoritoen jolas, okerkeri ta denborapaxatrako sortzen dan lekuan, lanik gabeko langillentzat ere naitanaez sortu bear.

Orrexen atzetik gabiltza ta iritxiko degu. Ontarako, aurrena eskatu egiten degu Aldundi ta Udaletxera amaika aldiz juanak gaituzute eskean. Ta naiz ta alkate kaxkarin txotxolo tatek, ume ergalak geralakoan nunbait, gure egiñalak gerabeta, udarazalek lasai egon ditezkel esan, guri ajola gutxi.

Gaur burua jasota eskatzen deguna, biyar gizon bezela ta erantzubearra ondo neurtuta gereganatuko degu. Dirudunak Donostia’n jolastu nai badute lanik gabeak edo lan gutxirekin gabiltzanok ere bixi nai degu, ta aiek baño eskubide geiagokin. Langille elkarteak, lanean geranok, ta lanik gabeak, bizitzeko lain ateratzen seia autubear degu. Ta ori iritxi eziñik ez dagon ezkero, iritxiko degu.

Onak guk zer diogun: Konsoti’n, Gipuzkoa’n lana badao. Aldundiak eta Udalak nai badute. Ta au langille guziak entzun ta jakitek nai degu.

Bana ez da lan eskeabakarrik gurea. Eunka langilleak ezin dute berak bizi dira kukulurik ordaindu. Ta lanik gabeak ez dute etxe-errentarik ordaindu bear. Lanik eza ta ondamendia ekarri dituzten agintaritzak ordaintzea dauzka.

¡Donostiar langilleak! lengo illeko batzarak bi gauza abek irixtera beartzen gaitu: LANIK GABEKO TA LAN GUTXIKIN DABILTZAMENTZAT LANA. LANIK GABEKOENTZAT ETXE ERRENTA LIBRE.

Langille guziak eta donstiar zintzoak gurekin gaituztegu noski. Itz onez eta agindu ederrez nazkatuta gaude oraintxe. Langilleak nai badegu, lana ta ogia iango ditugu.

Aurrera ba gure ogia ta lan bill. Entzun guziok gure dei, lanean ari zeratenok ta lanik gabeok, ta guxiak bat egiñik  --jo dezagun gogor nai deguna iritxi arte.

OGIA.

LANA.

ETXE ERRENTAK BARKATZEAK

Lanik-gabekoan Batzordak

 

 

 

 

euskadi roja

ORGANO en EUSKADI del PARTIDO COMUNISTA (S.E. de I.C.)   PORTAVOZ de los SINDICATOS REVOLUCIONARIOS

Año II, San Sebastián, 26 Mayo 1934  nº 62

Ver el documento original   3 MB