ZUTIK! 65zk

 

Bloke politiko-militarrari buruzko halakoxe eritzi batek bultzaturik kapitalismuak nazioartean, Espainiako Estatuan nahiz euskal formazio sozialean berean izan duen desarroi­loaren azterketa teorikoak alderdiaren esku askoz ere gehiago geratu dira erakundearen esku baino.

 

Horrela, gure barne eztabaidarako orga­noa, Kemen, edo aurtengo urtean argitara eman Miren eztabaida materialeak, militantziaren erabilkeratako dira bakar bakarrik, Hautsi berriz gure adierazpen publikorako organoa de­na, gure praktika izan denaren dibulgazio aldiz­kari ta izan da batez ere. Ez dugu eztabaida zabal eta irekitarako, organorik izan, teoriazkoa izango izena. Horregatik, eztabaida material bat jarri nahi dugu martxan, klase burrukaren proble­matika askotarikoak landuko dituena eta Eus­kal Herrian edo bestelako formazio sozialetan estrategia politiko militarraren alde apostu egi­lea erabakirik dutenentzat ateak zabal zabalik rdukiko dituena. Horretarako gure erakun­dean teoriagintzarako tresna bezala aspe eta historia luzea izan duen organo bat berpizten dugu, Zutik 64ean geldirik geratu zena.

Azken 5 urte hauetan behin baino gehia­gotan itzuli nahi izan da Zutik 64 haren hildo berera, eta beste hainbestetan geratu da asmoa asmotan, arrazoi askorengatik; baina nekez gertatuko da berriro gaurkoa bezalako baste parada bat hutsune hori betetzeko. Horren bestez, aldizkari hari jarraituz, Zutik 65 argita­ratzen dugu oraíngo honetan. Badute biek, gainera, hark eta honek, zerikusia elkarrekin, biek erantzuten baitiote izan ere arazo beretsuari, ekintza armatua jarrera militaristetatik nahiz jarrera politizistetatik guzitan jartzen denean, beste burruka mota guztien gainetik bu­rruka militarra mitifikatzen denean, edo bu­rruka legala denean beste guztien gainetik mitifikatzen dena.

Zutik 64eko azken hitzetan datza ara­zoaren funtsa, bai fase hartan bai honetan; funts horretan agiten baitute elkarrekin topo burruka mota bat ala bestea desbideratu nahi duten interpretazio desberdinak, nahiz eta az­ken hausketara iristeko burutu behar den es­trategia desberdina izan Zutik hartan eta honetan. Hau honela esaten baita:

 

 

 

" Iraultzaileok eginkizun militarrak eta masa mailako ajitazioak sortze dituen egín be­harrak burutu behar ditugu. Zeren:

 

1.-  Ezinezkoa balta burruka iraultzai­lea burutzea gure estrategiaren gane gunean masak jarri gabe.

 

Horietxek dira,beren ekintzarekin eta indar eskergarekin burgeseriaren dominazioa ha­usteko gauza diren bakarrak. Zanpatuek eta es­plotatuek agintea hartzean, ordea, berezko eta ezinbestelako gauza da bortxa. Horra zergatik eman behar dioten horren besteko garrantzia iraultzaileek ekintza militarraren gorakadari.

Masetan oinarri hartu eta bat egín; egín­behar milítarrei behar bezala ekin: bi biak dira oinarrizkoak benetan iraultzailea izango da es­trategiarentzat. Iraultzarako burruka bere osotasunean hartu behar da, bere agermodu guz­tietan; eta horietako bakoitzari bere tratu egokia eman behar zaio iraultza prozesu osoare­kin orekatuz.

 

2.-  Grabetate handiko hutsegitea da masa, absolutizatuz, burruka armatuari kontra­jartzea.

Izan ere, lehendabizi, burruka mota ho­rrek gehienezko muga bat baitu; errepresio bortxarekin zerikusi zuzenekoa duena.

Gainera, bigarrenik, masak iraultza pro­zesuari dakarkion aportazioa ez baita ekintza mota "klasikoetara" mugatzen: gure politiko militarrarekiko laguntza ekintza ere, harentzat derrigorrezkoa dena, masa ekintza delako. Bi modu hauei dagokienez, zuzenekoa lehendabi­zikoa, zeharkakoa eta ezkutukoa bigarrena, ez da bata bestea baino garrantzia handiago­koa: biak dira oinarrizkoak eta iraultza proze­suaren fase desberdinei dagozkie.

 

3.-  Euskal Herriko iraultzaren gaur egungo fasean, bai masa ekintzak bai ekintza armatuak bultzatu behar ditugu iraultzaileok.

 

Burruka mota biak desarroilo bakar ba­tetan batera artikulatzeak bataren eta bestear­en posibilitateak ahalik eta ondoen aprobe­txatzea asan nahi du. Artikulazio hori ezinez­koa dela esaten tematurik daudenek, ekintza armatuak egiteak masa mailako ajitazio orori uko egitea dakarrela diotenek, burruka mota bi horien artean bikoiztasuna, elkar ezintasuna ikusten dutenek, badirudi ahazturik dituztela bi gauza:

 

a) lraultza prozesuan aurreratu nahi izan eta zeregin militarrei (edo masa ekintzei) ez erantzutea ezinezkoa dela, burruka mota bi horiek hartan guztiz iraunkor ageri direnean.

 

b) Arazoa gutxietsi eta burruka mota horietako bat desegiteak argi adierazten duela organizaziozko autogordetzea eta guztizko iraultza eta politika itsutasuna.

 

Zeren eta bistako gauza baldin bada ere masa ekintza eta burruka armatua multzo be­rean onartzeak organizazio zailtasun handiak dakartzala, berorien artikulazioaren eta aldi bereko desarroiloaren arazoari ekiten diogun neurri berean lortu ahal izango dugu bakarrik baliozko irtenbiderik. Eta horrela iraultza ikus­puntuan aurkituko gara

 

Aipamena luzea bazen ere, merezi zuen, haatik, ateratzea, ETAren historian eta euskal ezkerrarenean etengabeko arazoak jartzen baititu guzitan, nahiz eta gaur egun bestelako era batetan ageri diren. Eta kontutan izanik ikuspegi politiko militarra defenditzen dutenak baino sektore zabalagoak kabitzen dira projek­tu bat bultzatzen ari garela gaur egun, hartan ikuspegi hori desarroilatuko dela garantizatu beharrean aurkitze gara, beste dinamika baten kontra, ikuspegi horren enterratzaile izan nahi duena, esplikazio partzialak emanez eta azken 20 urte baino gehiago hauetan bai frankismoa­ren garaian bai demokrazia burgesarenean, bil­dutako esperientziaren kontra joanez.

Neurri horien barruan, Zutik honek aha­leginak egiten ditu eztabaida zabal batetarako oinarriak jartzeko, eztabaida horretan Erakun­dea bera baino sektore askoz ere zabalagoak parte hartu behar dutelarik. Guztia, aukera politiko militarra euskal iraultzaren derrigo­rrezko elementu gira bultzatzeko

 

Una determinada concepción del conjun­to político-militar nos ha conducido a que los análisis teóricos sobre el desarrollo del capita­lismo a nivel internacional, en el Estado Espa­ñol o en la propia formación social vasca, ha­yan recaído mucho más en el Partido que en la Organización.

 

Así, nuestro órgano de debate interno, el Kemen, o los Materiales de Debate inaugu­rados en el último año, son de uso exclusivo de la militancia, y el Hautsi, que es nuestro ór­gano de expresión público, tiene un carácter fundamentalmente divulgativo de lo que ha sido nuestra práctica. No hemos tenido un ór­gano de debate abierto y de carácter teórico.

Por ello vamos a poner en funcionamien­to un material de debate que desarrolle las dis­tintas problemáticas de la lucha de clases y que esté abierto a las aportaciones de quienes estén decididos a apostar por la estrategia po­lítico-militar tanto en Euskadi como en otras formaciones sociales. Como consecuencia, va­mos a retomar un órgano cuya historia y pres­tigio como instrumento teórico en nuestra Or­ganización ha sido enorme y que quedó parali­zado en el Zutik 64.

En diversas ocasiones, durante los últimos cinco años hemos querido volver al hilo conductor del Zutik 64 y, en otras tantas, por diferentes motivos no lo hemos hecho; pero pocas ocasiones como la actual van a ser más propicias para llenar ese hueco, así que, continuando con aquella publicación, sacamos a la luz este Zutik 65.

Ambos Zutik tienen, por otro lado, un denominador común porque uno y otro son respuestas a la puesta en cuestión de la práctica armada tanto desde posiciones militaristas como desde posiciones politicistas, desde la mitificación de la lucha militar frente a las demás formas de lucha o desde la mitificación de la lucha legal frente a las otras.

Las palabras finales del Zutik 64 encierran el fondo de la problemática en aquella fase y en la actual; es el fondo en el que chocar las distintas interpretaciones que tratan de desnaturalizar una y otra forma de lucha, aún cuando la estrategia a desarrollar para llegar la ruptura final difiera en aquel y el actual Zutik. Así, allí se dice:

 

 

"Los revolucionarios debemos tratar de abordar tanto las tareas militares como cuestiones derivadas de la agitación a nivel de masas. Porque:

 

1. — No es posible desarrollar una lucha revolucionaria  sin colocar en el centro de nuestra estrategia a las masas.

Sólo éstas con su acción y su inmensa fuerza pueden hacer quebrar la dominación burguesa. Asimismo, la toma del poder por la oprimidos y explotados adopta un carácter inevitablemente violento. De allí la importancia que los revolucionarios deben otorgar a la insurrección de la acción militar.

Apoyarse, basarse y fundirse en las masas abordar y asumir positivamente las tareas militares: tanto unos como otros constituyen puntos básicos en toda estrategia auténticamente revolucionaria. La lucha revolucionaria debe ser asumida en su totalidad, en sus múltiples formas; y debe darse a cada una de ellas el tratamiento adecuado en relación al proceso revolucionario general.

 

2.- Constituye un error gravísimo con­traponer la acción de masas, absolutizándola a  la lucha armada.

En primer lugar, tal forma de lucha tie­ne un techo: éste está en relación directa con la violencia represiva.

En segundo lugar, la aportación de las ma­sas al proceso revolucionario no se limita a sus formas "clásicas" de acción: porque la actividad popular de apoyo y colaboración con el núcleo político-militar, indispensable para éste, es también acción de masas. De estos dos modos, directo el primero, indirecto o clandestino el segundo, no es uno más importante que otro: ambos son fundamentales y corresponden a fases diferentes del proceso revolucionario.

 

 3.- En la fase actual del proceso revo­lucionario en Euskadi, los revolucionarios de­bemos impulsar tanto acciones de masas como actividades de signo armado.

Articular simultáneamente ambas expre­siones de combate en un único desarrollo signi­fica aprovechar al máximo las posibilidades de una y otra. Quienes se empeñan en demostrar que tal articulación es imposible, que practicar la acción armada implica renunciar a toda agi­tación real a nivel de masas, quienes —en suma—ven una obstrucción mutua, una dualidad en­tre ambas formas de lucha, parecen olvidar dos cosas:

a) Que pretender avanzar en el proceso revolucionario eludiendo responder a las ta­reas militares (o las acciones de masas) cuando tales expresiones de lucha se manifiestan co­mo persistentes en aquel, es imposible.

b) Que eludir la cuestión liquidando al­guna de las dos formas de combate evidencia unos claros reflejos de autopreservación orga­nizativa y demuestra una ceguera política y re­volucionaria total.

 

Porque, si bien es evidente que asumir la acción de masas y la lucha armada en un único conjunto encierra serias dificultades organiza­tivas, sólo en la medida en que afrontemos la cuestión de su articulación y desarrollo simul­táneos podremos hallar una solución válida. Y con ello, nos estaremos colocando en una óp­tica revolucionaria.

 

Aun cuando la cita es larga, vale la pe sacarla a colación porque pone sobre el tape problemas que, como vemos, han sido consta tes en la historia de ETA y en la izquierda vasca, aunque ahora aparecen con nuevas forma. Y hoy nos encontramos con que al propulsa un proyecto en el que tienen cabida sectores más amplios que los que defienden la concepción político-militar, tenemos que garantizar el desarrollo de esa concepción en el mismo frente a cualquier otra dinámica que pretenda hacer de enterradora de la misma desde explicaciones parciales y que chocan con la experiencia acumulada durante más de 20 años tanto durante el franquismo como en la democracia-burguesa. En la medida de lo expuesto este Zutik trata de sentar las bases de un debate abierto y en el que es necesario involucrar  a sectores mucho más amplios  que la militancia de la Organización, para desarrollar y potenciar la opción político-militar  como elemento imprescindible en la revolución vasca