ZUTIK! 56

1973

 

- Aberri Egunetik eta Maiatzaren Lehenengora / Entre Aberri Eguna y el 1 de Mayo

-El partido de la clase obrera de Euzkadi (II)

 1.– La práctica teórica

 2.– El trabajo político y político-militar

 3.– El frente sindical

 4.– La lucha cultural, artística y literaria

PATRIOTISMO PROLETARIO?

Pablo VI y los universitarios

Europa: Unibersidadekoen bihurritza

Aberri Egunetik

Maiatzaren Lehenengora

 

Aberri Egunak egirian jarri du zein dan

Euzkadin jarduten diran indar politiko bakoitzaren jokaera euskal nazio prolemari buruz.

Eusko Abertzale Alderdi'ko jaun haundiak, alde batetik, euskal multzoen artean bere antxiñako iritxi ona gordetzearren, Abe­rri Egunerako deia egltera behartuik iku­si ziran, baiñan beste aldetik, beren nagusiei, yankiarrei, ez gehiegi asarre a­razteko, Euskal multzoei, Euskadi Europa dala gogoratuaz, konsigna pakegarriak eman zien.

Sozial demokratak (partido Socialista Obrero Español dalakoan), ameriketarren aginduen morroi zintzoak hoiek ere, ez zuten gauza haundirik egin: E.A.A.'k esandakoei baietz esan eta kitto. Horrela, "he­rriarekin kuppliten" zuan, eta bere poli­tika ez zan nazio-askatasun programa bati lotzen, ezta ere borroka konsigna betzuei.

Reformistek, beren eskuindar oportunismo­an galdurik, ez zekiten nola jokatu: Abe­rri Egunera etortzen ez ba ziran, “Ultren" kontra borrokatzeko okasio on bat galtzen zuten, eta Euskadiko Herriarengandik gehiago urruntzen ziran oraindik. E­tortzen ba ziran, berriz, bere legun demokratak, inperielismo-aldekoak, asarretu egingo bait-ziran. Aizkenean, Aberrri Eguna joatea erabaki zuten, baiñan gogo otzez. Beren oportunismoa berriz ere argi gelditu zan: E.A.A.'ren konsignak onartu zituzten kritikarik egin gabe, eta egune­ko ekintzetan azaldu ba ziran, apurka eta erre gabe. Berriz ere, reformistek nahiz ta izen erreboluziozale ederrek erabilli, herriaren mugimenduaren atzean. Harrigarria, berak "burgesa" dala esaten duten euskal abertzale mugimendua, inperialis­moaren kontrako borrokan berak baiño as­kozaz gogorrago ta argiago joketzen du.

Beraz, izandu dira postura kaltegarriagoak Aberri-Eguna izan ez balitz bezela egin dutenak, aitzaki maitzaki ezer esan ez dutenak, boikota agindu, eta ekintzetan parte ez hartzea agindu dutenak. Benetan, konsigna hoiek beren sortzailleen politika he­rriaren aurrean agiri jartzea besterik ez dute egin.

----------

Aurreko egunetan, reprosio-kanpaña hasi zan egunkarietan: Gipuzkoako Gobernadora berriak, nota gogor batean Donostiarren eta Gipuzkoarren "gizalegetasunari" dei egiten zuan, danori Polizien ekintza gale­razi ez zezaten eskatuaz. Donostiako Obix­poak, berak, bere klaseko jondeak erabil­tzen duan filisteismoarekin, zera zion: "Indarkeria ez da auziak konpontzeko bi­den", eta Jainkoeren izenean ezkatzen zien. Agintedunei, apezei eta kristau guziei, apaltasunez joka zezaten, Kristok erakutsi zuan bezela. Berriz ere, jerarka burgesiaren diktaduraren eta inperialismoaren alde jokatzen zuan. "Indarkeria", horrela, era­bat, herriaren zapaltzeko edo herriaren liberamendurako dan berezi gabe kondenatuaz, indarraren monopolizatzailleen, indardunen alde jokatzen zuan.

Zer zan ba, indarra ta indarkeria ez ba zan, Gipuzkoa osoa, zegoan bezela, (gerra ondoren ikusi dan okupaziorik klaroena) armaz okupatzea? Represio indarrak, polizia armatuak eta Zibillak, arma eta tresna gu­ziak erabilli zituzten: Polizi-zakurrak, ur-bonbak, elikopteroak (1 Donostian eta 2 Probintzian), gudu ontziak (2 itsasoan,1 Donostiako Bahian). Kontrolak ia geldi a­razi zuten probintziko bizitza guzia:Donostiako sarrera guzietan ezin pasako mu­gak, estazioak, trenenak eta autobusenak, guztiz kontrolatuak: gazteak eta sospetxa­garriak ezin zuten bero herritik irten. Donostia bera, zatitua eta barrundik mugatua Urumeako zubietan barrerak, Bulebar'en eta Parte Zarrean kotxe eta jende guzientzat galerazita. Poliziak, grisak eta sekretak, nunahi, bai puestotan, bai autobus, jeep, eta kotxeetan, zaldi gaiñean, hiri osoan, jendea hartu ta, metralletas apuntaturik besoak gera "katxeatzen" zutela. Parte Za­rra eta aldameneko ostatu, eta bar guzieak, egun osoan itxirik; zerbaiten ikara zuten herrietan zibillak autobusetan.

Eta urrengo egunean, Gobernadoreak, izugarrizko lotsagebakeriakin, honela zion pe­riodikuetan: "Gipuzkoar eta bereziki Donostiar guzien gizalegetasunari, eta baita ere horriaren ordena zaintzeko indarren diziplinari eskerrak, gaurko eguna patzara on eta apaltasunean igaro da. Horregatik, Gobernu Zibill honek, danori eskerrak eman nahi dizkio bere laguntasunagaitik, probintzi honetako gizatasuna agertu bait dute”.

Baiñan, hala ta guztiz ere, gausak ez zi­ran horren ederki konpondu Gobernadore ta bere nagusientzat. Hartu behar izan zituz­ten represio-bideak, nahiz ezer ez gertatu aurretiko galtze aitormena zen. Agiri baiño agiringo zegoan frankismoak ez duala Euskadiko proleteriotza te Euskal Herri guziaren abertzaletasuna ta demokrazia nahia ezeztatu. Eta gaiñera, represio guzia gai­tik ere, nahi zana lortu zan: Euskadi, Euzkal nazioa zapaltzen duan Estadu burgesa ta inperialismo-aldekoaren kontra manifestazioa egin. Donostian, bai hiri-erdian, bai Gros'en, Mondragoen, Oñatin, Errende­ria eta beste tokietan izan ziran Euszkadi­ko herriaren abertzaletasuna agertu zuten ekintza herrikoiak.

---------

Maitzaren lehenengorako, langille komisio­ak, herri, zona edo probintzikoak, dei egin dute zenbait manifestazioetara. Maitzak 1, borroka egun berri bat; egun hortan, premiazko diran helburu batzuongatik borrokatuko da langille klasea: represiva, ate-emateek, lan-sarien konjelasioa eta bizitzekoen goraaldia bukatu ditezen, eta politiko ta sindikal expresio ta batze eskubideen alde.

Helburu hauek beharrezkoak ditugu Euzkadiko ta oligarkiaren diktaduraren pean da­tzatzen herri guziko langille ta herrikoi mugimenduak desarrolla ditezen. Penínsulako langille mailla guziei dagokien xede horiei, guk beste bat erantsiko diegu: Bilingüismo sixtema Euzkadin, nibel guzie­tan (ofizial har-emanak, kultura, informazioa, irakaskintza ...). Aberri-Egunak gure askatasun nahia adierazten du, nazio zapalketa eta inperialismoaren zapalketa ta esplotazioa betiko bukatu ditezen. Maiatzaren lehenengoan, Euzkadiko langilleok helburu premiotsuenengatik borrokatzen gara. Aberri Eguna eta Maiatzaren lehenen­goa, bata eta bestea, bakoitza bere to­kian, gure klasea eta gure herria inperialismoaren kontra daramaten borrokaren za­tiak dira.

MAIATZAK 1: BORROKA EGUN BERRI BAT EUZKADIKO LANGILLEOK BATU GAITEZEN

 

Entre Aberri Eguna y el 1 de Mayo

 

 

Aberri Eguna, ha servido, entre otras cosas, para destacar la actitud de las distintas formaciones políticas actuantes en Euskadi, ante el problema nacional vasco.

Los burócratas del PNV, prisioneros de sus contradicciones, convocaron a Aberri-Eguna para mantener su prestigio entre las masas vascas; y contuvieren a las masas mediante consignas inmovilistas y lemas vacíos tales como el de "Euzkadi-Europa”, para complacer sus patronos estadounidenses.

La social-democracia (el Partido Socialista Obrero Español), igualmente dependiente de la política norteamericana, se limitó a ponerse a le rueda del PNV. Realmente no costaba mucho hacerlo. No era preciso adherirse a un programa de liberación nacional, ni  a una política patriótico-revolucionaria, ni siquiera a unas consignas de lucha.

Los reformistas, víctimas de su oportunismo derechista, se vieron en un serio aprieto. Si no venían, desaprovechaban una excelente oportunidad de luchar contra los "ultras" y, además, se distanciaban todavía mas del pueblo vasco. Si venían, asumiendo Aberri-Eguna cono día de combate por la independencia na­cional, los "evolucionistas" pro-imperialistas no habrían de quedar muy contentos. Al fin, apoyaron Aberri-Eguna pero sin mucho entusiasmo. Su seguidismo quedó al descubierto, se limitaron a secundar el PNV sin adoptar una postura crítica y a quedar en la retaguardia de las acciones del día. Una vez mas los reformistas, con sus hermosos títulos revolucionarios quedaron detrás del movimiento popular. Ciertamente, el movimiento patriótico vasco, a pesar de ser “burgués” (como aseguran, con increíble desparpajo, en los mo­mentos difíciles), va mucho más lejos que ellos en la lucha anti-imperialista.

Hay que consignar, en fin, que se registraron actitudes todavía más condenables: las de inhibición de los que, bajo diferentes pretextos, se desentendieron de Aberri-Eguna y las de boicot: las de aquellos que dieron consignas contrarias a la participación en las acciones previstas, consignas que no tu­vieron otro efecto que el de desenmascarar a los que las lanzaron.

-------

Días antes, se inició la campaña en la pren­sa. El gobernador de Guipúzcoa, en una nota llena de violencia, apelaba "al sentido cívico de San Sebastián y de Guipúzcoa" rogando a la población que dejara "expedita la ac­ción de los agentes de la Autoridad". El obispo de San Sebastián, con el filisteismo propio de la gente de su clase, afirmaba que "la violencia no es camino para resolver los problemas" y pedía "en el nombre de Dios, a las autoridades, a los sacerdotes, y a los fieles en general que, secundando las ense­ñanzas de Cristo, den muestras de serenidad". Otra voz, la jerarquía, se ponía del lado de la dictadura burguesa y del imperialismo. Al condenar la violencia en abstracto —sin dis­tinguir la que oprime al pueblo de la que lo libera— se aliaba a los monopolizadores de la violencia.

Pues, ¿qué era sino violencia la ocupación de la provincia de Guipúzcoa —superior a cuanto se había visto después de la guerra?— Guipúzcoa fue ocupada por numerosas fuerzas de policía armada y de la guardia civil, Los medios desplegados fueron desde las auto-bombas y los perros Policías hasta los helicópteros (1 sobre Donosti y dos sobre la provincia) y los barcos de guerra (tres unidades: dos en mar abierto y otra fondeada en la bahía de la Concha). Las medidas de control casi paralizaron la vida civil: barreras in­franqueables en las carreteras de acceso a San Sebastián, estaciones rigurosamente vigiadas (impidiendo subir a cuantos parecieran sospechosos; esto ocurrió también en los autobuses de cercanías); barreras en los puentes del río Urumea que divide en dos San Sebastián; vallas cerrando el tránsito de coches y peatones en el Boulevard y la Parte Vieja; puestos de policía y destacamentos móviles (a caballo, en coche y en autobús) en les puntos neurálgicos de la ciudad; cacheos a punta de metralleta y con los brazos en alto; los bares y sociedades del centro fueron obligados a permanecer sin trabajar durante todo el día; en los pueblos en los que se temía algo hubo refuerzos de guardia civil en autobuses, además de las patrullas especiales; etc.  Al día siguiente, el gobernador tenía el cinismo de comentar en la prensa la "apacible" jornada: "ante la tranquilidad registrada en el día de hoy, debida ante todo al civismo de los guipuzcoanos, en especial de los donostiarras, y al grado de discipli­na de las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden, este Gobierno Civil , agradece a todos la colaboración recibida, que ha servi­do para poner de manifiesto, una vez más, el alto nivel humano y social de la provincia".

No obstante, las cosas no salieron tan bien para el Gobernador y sus amos. Sus medidas represivas eran ya una confesión de derrota aunque no se librara batalla alguna. Era una declaración de impotencia del franquismo para neutralizar el sentimiento patriótico y democrático del proletariado y el pueblo de Euskadi. Y, además, en unas condiciones sumamente adversas, se consiguió lo que se perseguía: manifestarse activamente frente el Estado burgués pro-imperialista opresor de la nación vasca; expresar nuestra determinación de luchar resueltamente hasta conquistar la independencia nacional. En el centro de la capital guipuzcoana, en el barrio de Gros, en Mondragón, en Oñate, en Rentería, y en otros puntos hubo acciones populares que no dejan lugar a dudas sobre su significación.

Para el 1º de Mayo han sido ya convocadas diversas manifestaciones por comisiones unitarias de obreros de pueblo, zona o provincia.

El 1º de Mayo se presenta como un día de lucha en el que se incidirá especialmente en unos cuantos objetivos urgentes para la can so trabajadora: fin a la represión, a los despidos, a la congelación de salarios y a la subida del coste de vida; por la libertad de asociación y expresión política y sindi­cal. Son estos objetivos algo concreto y necesario para el desarrollo del movimiento obrero y popular de Euskadi y de los otros pueblos sometidos a la dictadura oligárqui­ca. A estas reivindicaciones comunes a todos los proletarios peninsulares nosotros creemos oportuno agregar otra más: la implanta­ción del régimen de bilingüismo en el País Vasco a todos los niveles (vida pública, cultura, enseñanza ...). Aberri Eguna es la expresión de nuestra voluntad de ser libres, de acabar definitivamente con la opresión nacional, con la opresión y explotación imperialista. 1 de Mayo es el día en que los trabajadores vascos hemos de combatir en la ca­lle para lograr nuestros objetivos más inme­diatos. Uno y otro —en distintos planos— se inscriben dentro del frente común antiimperialista en el que nuestra clase y nuestro pueblo han de jugar el papel que les corres­ponde.

1 DE MAYO: UN NUEVO DIA DE LUCHA EUZKADIKO LANGILLEOK BATU GAITEZEN

 

EL PARTIDO DE LA CLASE OBRERA DE EUZKADI (II)

Su acción

La organización de vanguardia de la clase obrera desarrolla su acción en dife­rentes terrenos y a distintos niveles. Toda clasificación de estos terrenos y niveles ha de resultar, por fuerza, incompleta y relativamente simplista. Intentarlo, no obstante, es una necesidad para iluminar el canino a seguir, para definir justamente las tareas y para establecer un correcto orden de prioridades.

1.- La práctica teórica. En ciertos medios obreros de Euzkadi ha hecho mella un romanticismo obrerista uno de cuyos defectos —y no el único ni el menor— es el de despreciar la teoría, la producción teórica, la práctica teórica, la actividad científi­ca. En estos ambientes, el desconocimiento del papel de la teoría en la lucha revolucionaria ha venido emparejado a la exaltación del espontaneismo y a la elevación de la ignorancia al rango de virtud.

¿Es la ignorancia un rasgo de nuestra clase? Sin duda alguna, el capitalismo ha hecho cuanto estaba en su mano para que así fuese. La ignorancia es una de las muchas dificultades que hemos de superar y lo primero que hay que hacer para conseguirlo es darse cuenta de ello, dejar de mostrar con orgullo lo que no son sino defectos y ha­cer un esfuerzo de comprensión para valorar acertadamente la importancia de la cien­cia.

¿Quién sabe de alguna revolución que haya triunfado sin una teoría revolucionaria?

Realmente, no se puede concebir una táctica revolucionaria que no sea parte de una estrategia revolucionaria. Como tampoco es factible elaborar una estrategia revolucionaria sin conocer la realidad histórica, sin interpretarla científicamente. No hay táctica revolucionaria sin estrategia revolucionaria y no hay estrategia revolu­cionaria sin teoría revolucionaria. Estas son verdades que todo revolucionario debe saber. Dado el anquilosamiento de la teoría revolucionaria en nuestro país y la des­consideración que merece en ciertos sectores proletarios, hemos creído pertinente empezar por este aspecto de la lucha del partido del proletariado.

El objeto del trabajo teórico es el siguiente: Primero: Observar, conocer, reflexionar, interpretar la realidad histórica universal y particular. Descubrir las le yes del movimiento histórico; analizar las contradicciones de la sociedad; estudiar las fuerzas productivas y las relaciones de producción; examinar las clases sociales y la distribución de fuerzas entre ellas; denotar las tendencias... La clase obre­ra transforma la realidad en unas condiciones que no elige arbitrariamente. Y no transforma la realidad al margen de las condiciones sino sobre ellas. Por eso se afirma que para transformar el mundo es preciso conocerlo. Segundo: al conocimiento e interpretación le sigue la elaboración de una estrategia, de unos programas y de una táctica adecuadas  para alcanzar los fines del proletariado. Tercero: finalmente, el trabajo teórico es un trabajo de crítica. Crítica cuyo objeto ha de ser la reducción de las desviaciones que aparecen en el movimiento obrero (reformismo, oportunismo de derecha o “de izquierda”, anarquismo, sindicalismo “revolucionario”, chovinismo, subjetivismo, etc.) y combatir resuelta y lúcidamente los hábitos contrarios al desenvolvimiento de la ciencia socialista, de la organización obrera y del proceso revolucionario (el dogmatismo, la repetición de tópicos, el falseamiento de los hechos, el manualismo, el burocratismo y el sectarismo en materia de organización y de investigación, etc.)

En un partido revolucionario hay algunos militantes más especialmente dedicados al trabajo teórico que los demás. Pero ni hay militantes solamente dedicados al trabajo teórico ni el trabajo teórico es atribución en exclusiva de unos cuantos militantes. Los responsables de la producción teórica comparten otras responsabilidades dentro del partido, participan en las actividades comunes. Esto es imprescindi­ble para evitar la burocratización y el subjetivismo en la investigación. A su vez, el resto de militantes, todos los militantes, hacen compatible sus funciones más o monos cualificadas con el trabajo teórico, el estudio, la profundización en la ciencia socialista, la discusión de los problemas, la interpretación de los hechos, etc. Esto hace de los militantes del partido auténticos revolucionarios que piensan por si mismos, con iniciativa y criterio. Esto impide que la base del partido se convierta en un grupo de gente adocenada que se finita a cumplir mejor o peor las consignas que se les dan, acabando por morir en ellos la actitud revolucionaria y consciente que en alguna ocasión pudieran haber tenido (no es otra cosa lo que ocurre en los partidos reformistas donde la bezo desconoce los problemas, no puede discutirlos, carece la posibilidad de decidir par su cuenta, pierde la iniciativa, etc.).

En cualquier caso, el trabajo teórico depende estrechamente de los otros trabajos revolucionarios. La práctica teórica no puede vigorizarse si no lo hacen las otras prácticas que veremos a continuación. No cabe un desarrollo de la teoría revo­lucionaria independientemente de la lucha revolucionaria y de la organización revolucionaria. De ahí que los "teóricos" que viven aislados de la organización política y de la lucha obrera en general no sepan salir de sus falsos problemas y de sus disqui­siciones abstractas.

 

2.- El trabajo político y político-militar. El fin del partido del proletariado es tomar el poder político y transformar la sociedad de un modo socialista hasta la total desaparición de las clases sociales del mundo y la plena satisfacción de las necesidades de la humanidad.

Cuando las condiciones para la toma del poder no están maduras, el partido del proletariado no deja de pensar en ello, toda su actividad la orienta en eso sentido. Su actuación en los momentos en los que todavía no se ha creado la situación revolu­cionaria, consiste precisamente en propiciarla. Se dedica, en pocas palabras, a acumular fuerzas revolucionarias y a asestar golpes cada vez más fuertes a los enemigos de la revolución.

En esos momentos de preparación de la revolución, el aumento del poder de la organización política de la clase obrera es simultáneo al debilitamiento del Estado burgués, debilitamiento que viene determinado por las propias contradicciones del capitalismo en la época imperialista y por la acción voluntaria y consciente de la vanguar­dia proletaria. La ofensiva del proletariado, la elevación de los niveles de lucha consigue a un mismo tiempo debilitar las posiciones del adversario y fortalecer las propias.

La organización política de la clase obrera no puede crecer ni hacerse fuerte sin lucha. Misión de los revolucionarios es animar el combate siguiendo una línea de actuación apropiada a las condiciones un presencia. Así, en ciertas condiciones predomina la lucha absolutamente clandestina y en otras la acción semi-legal. En algunas circunstancias se actúa en el seno de un parlamento; en otras tal parlamento no exis­te siquiera o, en el caso de que lo haya, no resulta aceptable la participación en él. En sus comienzos, las organizaciones obreras carecen de destacamentos armados, no despliegan acciones armadas; cuando adquieren madurez, se convierten en verdaderos ejér­citos revolucionarios.

Antes de la toma del poder, sean cuales fueren las circunstancias, el partido obrero ha de tener su núcleo central y los elementos básicos de la organización en la más completa clandestinidad.

Desde la clandestinidad ha de dirigir las tareas de agitación, organización y concienciación.

Llegado el momento, desde la clandestinidad ha de promover la creación de un cuerpo armado que habrá de organizar la violencia revolucionaria, siguiendo una u otra táctica, para liquidar la violencia reaccionaria, el Estado burgués pro-imperia­lista. La lucha política ha de convertirse tarde o temprano en lucha militar: O, di­cho de otro modo, al desarrollarse, la lucha política toma el carácter de lucha político-militar. La derrota de la oligarquía y de la burguesía pro-imperialista no es posible si no se liquida el aparato estatal y para ello hace falta organizar al proletariado como fuerza político-militar.

Desde la clandestinidad ha de ordenarse la actividad de los revolucionarios en el interior de un parlamento si se presenta la ocasión. El partido ha de inter­venir en un parlamento democrático-burgués siempre que en él tengan cabida las tendencias revolucionarias. Pero, al hacerlo, tendrá buen cuidado de que el partido no se convierta en un grupo parlamentario. No centrará ahí lo mejor de sus efectivos. Será esa una simple actividad de propaganda subordinada a la lucha por el poder. Presentará ante el pueblo lo ficticio del "poder parlamentario". Proclamará abiertamente las limitaciones reales del parlamento y combatirá con decisión las ilusiones reformistas del "paso pacifico" o parlamentario al socialismo. Esta ha de ser la actitud del partido obrero ante el parlamento: aprovechar la plataforma propagandística sin caer en las redes integradoras, sin abandonar la lucha clandestina y revolucionaria.

 

3.- El frente sindical. Desde el punto de vista de la lucha por el poder polí­tico, los obreros conscientes asignan al movimiento sindical una misión de singular importancia: favorecer la creación de tensiones sociales que aunque careciendo, en principio, de un contenido revolucionario expreso, sirvan de base para ampliar la organización del proletariado, para elevar el grado de conciencia de las masas tra­bajadoras y para sustentar conflictos abiertamente políticos.

Merced al influjo de los obreros revolucionarios, los problemas "laborales" se transforman en problemas políticos; los conflictos con la empresa en conflictos con el Estado. La lucha por mejorar las condicionas de vida de los trabajadores, por mo­dificar la organización del trabajo o por alterar la distribución de los frutos de éste (que es lo que caracteriza a la lucha sindical en la sociedad capitalista), se desenvuelve en el marco del Estado burgués (lo que quiere decir que en cierto modo lo acepta) pero, a la vez, descubre las contradicciones del sistema capitalista. La sindical, en tanto que no rebase las fronteras (organización de masas, necesidad de la legalidad, ocuparse principalmente de reivindicaciones de tipo reformista) en las que ha de vivir, no es revolucionaria. Pero aun sin serlo, si es progresiva e incansable, crea algunas de las condiciones para que los revolucionarios puedan agrandar y fortalecer sus posiciones. Por todo esto, los trabajadores revolucionarios se comprometen en la lucha sindical, la inspiran, la llevan hacia adelante. Por esto también, se oponen a cuantos tratan de constreñir el crecimiento del movimiento sin­dical o de privarle de la necesaria autonomía sin la cual muere.

Sin embargo, el partido del proletariado ha de poner gran atención para detectar y rechazar las tendencias anarquizantes y sindicalistas "revolucionarias" que ignoran los límites del sindicalismo, piensan que el sindicato "es suficiente” y que “los partidos políticos dividen" y que actúan como un obstáculo tanto de la lucha política como de la lucha sindical.

 

4.- La lucha cultural, artística y literaria. En cualquier sociedad, la cultura, el arte y la literatura dominantes son la cultura, el arte y la literatura de la clase dominante. La cultura, el arte y la literatura de la clase obrera predominarán solamente cuando el proletariado se haya erigido en clase conductora de la nación y se vaya transformando la sociedad mediante la revolución obrera. Mientras la clase obrera siga siendo una clase oprimida no es exacto decir que exista una cultura o­brara más que en forma de elementos incipientes. Estas son cosas bien sabidas. Ahora bien, antes de que el proletariado se haga con el poder, ¿cuáles son las tareas del partido obrero en el campo de la cultura, el arte y la literatura?

El partido del proletariado ha de hacer frente a la cultura reaccionaria, combatiéndola críticamente, poniendo en evidencia su carácter de clase y su significado de instrumento de los explotadores, denunciando sus justificaciones. Ha de empeñarse en la lucha contra la teoría de la cultura por encima de las clases sociales, contra la teoría del arte por el arte, contra el liberalismo, el individualismo y el nihilismo en materia de arte y cultura, contra el imitativismo o "realismo" vulgar, contra el manierismo, contra el aristocraticismo. . . Teorías y concepciones todas ellas que han penetrado en el seno del pueblo.

El partido de la clase obrera ha de comprender que la lucha cultural, artística y literaria es, además de otras cosas, un arma más en la marcha hacia el poder. Mediante. el arte, los artistas del proletariado descubren a los ojos del pueblo la miseria pro­funda de nuestra sociedad y de nuestro mundo; ponen al desnudo la corrupción, los fre­nos, la decadencia de la sociedad de explotación y del mundo imperialista; promueven el espíritu revolucionario en las masas; invitan al proletariado y al pueblo a hacer la revolución.

El partido proletario asume la misión de elevar los elementos de la cultura obre­ra nacional e internacional, de la cultura democrático popular nacional e internacio­nal anti-imperialista. Los trabajadores revolucionarios del arte y la cultura se compenetran con las masas, conocen el acervo cultural del pueblo, extraen de él lo que es válido y rechazan lo que es inservible; toman contacto con las culturas extranjeras y también toman de ellas lo que puede revitalizar y enriquecer la cultura propia; se acercan a las masas populares con el producto de su trabajo y comprueban así si su ac­tividad ha sido correcta o incorrecta, si el resultado de sus esfuerzos es comprendido por las masas y sirve, a su vez, para elevar su conciencia.

El partido de la clase obrera de Euzkadi ha de hacerse cargo asimismo de un grave problema socio-cultural que se plantea con gran agudeza en nuestro pueblo, el problema de la represión que coarta el uso y desarrollo de la tradicional lengua vasca, del euskera. Problema que afecta de un modo u otro a todo el pueblo de Euzkadi, una de su­yos consecuencias es la insolidaridad popular y la división obrera. Problema a cuya resolución ha de atender el partido obrero llevando adelante acciones políticas para implantar un bilingüismo efectivo a todos los niveles; estudiando la lengua, actuali­zándola; extendiéndola.

El partido proletario habrá de unir en su interior a todos los trabajadores de la cultura, el arte y la literatura dispuestos a comprometerse en la tarea de la revolu­ción proletaria y a su alrededor a los artistas, literatos y culturólogos democrático-populares y anti-imperialistas.

 

Patriotismo Proletario?

Los revolucionarios reivindican ciertas reformas para aproximarse a sus finos revolucionarios; para ellos, lo principal son los objetivos finales y las reformas son algo secundario y accidental. Utilizan asimismo las reformas para fortalecer sus contactos con las masas, para, apoyándose en la legalidad, desarrollar el trabajo ilegal.

Los reformistas olvidan los fines revolucionarios, renuncian a ellos, abandonas la perspectiva revolucionaria; para ellos, lo único importante son las reformas. Centran su actividad en la legalidad, descuidan o dejan de lado totalmente el trabajo, ilegal.

Los revolucionarios preparan a las masas para la revolución; los reformistas favorecen su integración.

¿Es compatible el patriotismo con el internacionalismo proletario? ¿Cun­do y cómo los trabajadores conscientes toman posturas patrióticas? ¿Es igual el pa­triotismo de los obreros de un país capitalista al de los de una nación democrático-­popular o socialista?

Los socialistas son patriotas en el sentido de que no es posible un amor abstracto a la humanidad. El amor de los obreros revolucionarios a la humanidad se hace real en el amos a las naciones que integran la humanidad, en el amor hacia los hombres y mujeres del pueblo que  forman parte, en el amor hacia el acervo cultural que tantas generaciones populares han conseguido crear.

Los socialistas son patriotas también al aplicar uno de los principios del internacionalismo proletario: el de las libertad de las naciones oprimidas y el de la igualdad de todas las naciones.

Los socialista son patriotas, en fin, cuando se ponen a la cabeza de los movimientos independentistas que luchan contra el imperialismo y que, por lo tanto, se hacen parte de la revolución socialista mundial.

Los socialistas no son patriotas al modo burgués. No son exclusivistas (preocuparse solamente por el propio país sin importar lo que ocurra a las demás naciones); no son chovinistas (considerar que la nación a la que se pertenece es la mejor, que lo de fuera no vale nada); no son racistas (crear quo la raza de termina una superioridad o inferiori­dad; pensar que la causa de los malos de la sociedad o del mundo es la existencia de una raza de seres inferiores); no son patriotas irracionalistas y místicos (entender la patria como una entidad mítica que está por encima de las clases y de las personas; Los socialistas no san patriotas de esta forma. Es más: los socialistas saben que esta patriotería reaccionaria es completamente anti-patriótica y así lo manifiesten incansable y lúcidamente.

No es igual el patriotismo de los trabajadoras de una sociedad capitalista y el de los obreros de una nación libre; de una nación democrático-popular o plenamente socialista. Los primeros padecen la opresión de la burguesía imperialista lo que mantiene a la nación en unas condiciones de bajo desarrollo social. Los instrumentos económicos no son propiedad del pueblo. La cultura es dictada por la clase explotadora. El Estado es un instrumento de control y de represión de los obreros y del pueblo. Todo esto no se puede amar. El amor a la patria, cuando la patria es propiedad de la burguesía imperialista, no debe ser amor a la sociedad de explotación, no debe ser amar a la patria burguesa, sino amor al pueblo y a la obra que ha ido edificando a través de la historia. El amor a la patria ha de suponer la voluntad de arrancarle a la bur­guesía los medios de enriquecimiento social que detenta en la actualidad.

Cuando el pueblo, con el proletariado a la cabeza, se hace dueño de la patria, su pa­triotismo aumenta y se transforma en la medida en que es él mismo el que conforma la patria de acuerdo con sus necesidades, en el grado en que la política, la economía y la cultura son del pueblo. Y al mismo tiempo, la patria entera se integra dentro del mundo liberado, dentro del frente anti-imperialista mundial y se sitúa en la vía que conduce a la eliminación de la explotación del hombre por el hombre y a la sociedad sin clases internacional.

 

Pablo VI y los universitarios

"El tema universitario es delicado y difícil por las agitaciones que precisamente en este periodo han turbado mis allá de los limites de la legalidad y de la nobleza de ideales propias de las manifestaciones dignas de la escuela superior y de las formas caballerescas de la juventud pensante que aborrece toda forma violenta y vulgar".

"¿Cómo encomendar a vosotros, a todos, la causa de la Universidad Católica, cuando tampoco ella es ajena a los desórdenes que todos conocemos?". "Sin embargo —dijo Pablo VI— nosotros os encomendamos a la causa de nuestra universidad. Es la causa de nuestra amadísima juventud estudiantil y de los maestros de la enseñanza superior, que necesitan reformas, mejoramiento y desarrollo. Es la causa de la cultura cristiana en Italia. Y de la síntesis moderna, importantísima para la ciencia y la fe. Es la causa que nos llega particularmente al corazón y quo confiamos a vuestra comprensión y generosidad hoy más que nunca".

(Tomado de la reseña que da la prensa del 1 de abril del discurso pronunciado por Pablo VI el día anterior en la Plaza de San Pedro.)

 

EUROPA: Unibersidadekoen bihurritza

 

Lendabizi nahastale profesionalen ipuiari heldu zitzaion; gero, komunismo internazionalaren asmoeri jarraituz, "politika egiteko" unitersidadeko arazoetan finkatzen dan minorieri. Orain, aitatu diran "ikasle-nahasmenduen" azalpenak alde bat utzi gabe, istilluaren gizaldi-izakerari heltzen zaio. Gaztediak —diotenez—­ beti aundien gordezaletasunaren kortrako jokabide bat hartzen du. Eta hau egiztatzeko, Erromako edo Madrideko ikasleen burrukaldia Pragakoenarekin batean erakusten da.

Gure ustez, fazisten prensak ematen duten "adierazpidean” ba da zerbait egiarik. Izan ere, ikasleak gidatzeko gai dan organizazio aurrendari bat izan ozik, ez da burrukazaletasunik ikasleak, gazte diralako, beren gurasoak baiño gertuago daude burrukarako. Hau ukatu eziña da.

Baña, aldi berean, zoatz dagoena da inperialismoaren nunduko prolemak dirala kontrestari bide ematen diotenak; komunismo internazionalaren alde bateko buruzpideak atzean utzi dituztela ikasle erreboluziolariak; ez ditekela txekoslobakiako eta alemaniako unibersidadekoen burrukaldia bat jo. Inperialismoaren hodapidearen atzean dan bezela agertzen da errealidadea: munduko jende ohartuenak (langille, nekazari eta ikasleak) alkar hartzen dute sutsuki munduko inperialismoaren kontrako alderdian; europeko erreboluziolariak inperialismoaren kontrako bandera altxatzen dute, jakiñik inperialismoaren porrokaldia dala biderik nagusiena bere herrien liberamenduaren hodapenerako. Ikasleak dira gaur. Bihar Europako herri-jendeak izango dira nonopolion, inperialismoaren Europari aurrez altxako diranak.